• Gebruik en effecten van NL-Alert

   Gutteling, J.M.; Kerstholt, J.; Terpstra, T.; As, N. van (Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen, 2014)
   NL-Alert is een nieuw alarmmiddel van de overheid om mensen in de directe omgeving van een (dreigende) ramp of noodsituatie te waarschuwen en te informeren via de mobiele telefoon. Bij een crisis of dreiging ontvangt men een bericht dat informatie bevat over wat er aan de hand is. Dit onderzoek betreft een evaluatie van NL-Alert in het kader van een daadwerkelijke inzet bij een noodsituatie, waarbij wordt nagegaan hoe burgers verder geactiveerd kunnen worden om hun toestel correct in te stellen. Het is de eerste en enige grootschalige analyse van NL-Alert, bij de inzet naar aanleiding van feitelijke incidenten, waarbij de resultaten van publieksonderzoek en onderzoek bij bestuurlijk/operationeel verantwoordelijken met elkaar in verband kunnen worden gebracht. INHOUD: 1.. Inleiding 2. Theoretisch en meetkader van deze studie 3. Resultaten Publieksonderzoek (3 metingen) 4. Resultaten Inzetmeting Publiek (3 metingen) 5. Resultaten Inzetmeting Bestuurlijk/Operationeel (3 metingen) 6. Conclusie & Discussie
  • Onderzoek aan in beslag genomen elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken ten behoeve van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

   Mevis, P.A.M.; Verbaan, J.H.J.; Salverda, B.A. (Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law, 2016)
   In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde: Wat is er bekend over de inbeslagneming van en het daaropvolgende onderzoek dat wordt gedaan aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken door opsporingsambtenaren? Bovenstaande algemene vraagstelling is uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Het gaat daarbij vooral om een analyse van het juridisch kader alsmede de inbeslagnemingspraktijk en het daaropvolgende onderzoek dat aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken wordt verricht door opsporingsambtenaren.
  • Syrische asielmigranten in Nederland en het gebruik van social media bij migratiebesluitvorming

   Dekker, R.; Vonk, H.; Klaver, J.; Engbersen, G. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2016)
   Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in het sociale mediagebruik van asielmigranten uit Syrië in relatie tot hun migratiebesluitvorming. Migratiebesluitvorming betreft de keuze om te migreren, naar welke bestemming en langs welke route. Deze studie omvat het sociale mediagebruik van Syrische asielmigranten voorafgaand aan, tijdens en na migratie naar Nederland. INHOUD: 1. Doel en vraagstelling onderzoek 2. Migratie en sociale media: een theoretische verkenning 3. Methoden 4. De rol van sociale media in het migratieproces van Syrische asielmigranten naar Nederland 5. Concluderende opmerkingen
  • Tienerseks - Vormen van instrumentele seks onder tieners

   Graaf, H. de; Höing, M.; Zaagsma, M.; Vanwesenbeeck, I. (WODC, 2007)
   Doel van het onderzoek is het geven van inzicht in wat er bekend is over bepaalde vormen van seksueel gedrag onder jongeren en mogelijke ontwikkelingen daarin, teneinde het beleid informatie te geven op basis waarvan eventuele beleidsaanpassingen geïnitieerd kunnen worden. Met name is onderzocht welke vormen van seksueel gedrag plaatsvinden buiten de context van een intieme relatie, waarbij niet relatievorming en intimiteit de primaire motivatie lijken te zijn, maar lustbeleving of materieel gewin. Vormen van seks die hieronder kunnen vallen zijn het ontvangen van geld of een andere beloning in ruil voor seks en het deelnemen aan seksfeesten, groepsseks, of seks op of via het Internet. Onderzocht is wat er tot op heden bekend is over hoe deze vormen van seksueel gedrag tot stand komen en hoe jongeren dit beleven. Ook is onderzocht wat er bekend is over de mate van vrijwilligheid en onvrijwilligheid van dergelijke contacten en eventuele andere risico's.
  • Vernieuwende onderzoeksmethoden

   Custers, B.H.M.; Leeuw, H.B.M.; C.C.J.H. Bijleveld; Roks, R.A.; Gelder, J.L. van; Kogel, C.H. de; Cornet, L.J.M.; Vanderveen, G.; Andriessen, D.G. (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. B.H.M. Custers - Big Data in wetenschappelijk onderzoek 2. H.B.M. Leeuw - De evaluatie van digitaal beleid: Een Big Data case study 3. C.C.J.H. Bijleveld - Analysemethoden en technieken voor criminologisch onderzoek: Oude trends en nieuwe ontwikkelingen 4. R.A. Roks - In de h200d: Een eigentijdse etnografie 5. J.L. van Gelder - CRIME Lab: Pleidooi voor een nieuwe en vernieuwende criminologie 6. C.H. de Kogel en L.J.M. Cornet - Toepassingsmogelijkheden van Quantified Self-data: Enkele voorbeelden uit de forensisch psychiatrische praktijk 7. G. Vanderveen - Zal ik je eens wat laten zien? Over visuele onderzoeksmethoden 8. D.G. Andriessen - Via een andere methodologie naar een grotere relevantie van onderzoek SAMENVATTING: De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden gebruiken en zij die kwalitatief te werk gaan. Hoewel de discussie daarover wel zal voortduren, lijken toch de scherpe kantjes van dit debat wat afgesleten. Er lijkt een zekere mate van consensus te groeien dat beide benaderingen elkaar aanvullen en nodig hebben. Zoals een van de auteurs in dit themanummer het formuleert: ‘ Waar kwantitatieve methoden hard bewijs kunnen leveren, in die zin dat (...) getoetst kan worden of relaties als ‘niet toevallig’ mogen worden beschouwd, zijn kwalitatieve methoden veel beter in staat dan kwantitatieve methoden om de ‘waarom’-vraag te stellen’ (zie de bijdrage van Catrien Bijleveld). Een andere reden waarom de ‘kwanti-kwali-discussie’ wat lijkt uitgewoed, is de opkomst van allerlei nieuwe technologieën die veel meer variëteit hebben gebracht in methoden van wetenschappelijk onderzoek. En stuk voor stuk brengen die nieuwe methoden weer hun eigen dilemma’s en beperkingen met zich mee die niet goed passen in de aloude kwanti-kwali-discussie. Te denken valt aan toepassingen van Big Data, Google Trends, smartwatches, smartphones, internet, sociale media en virtual reality. Zo stuiten onderzoekers die gebruik maken van Big Data op het probleem dat er veel teveel (onverwachte) verbanden worden gevonden tussen variabelen. Hoe maak je onderscheid tussen verbanden die nieuwe inzichten bieden en correlaties die triviaal zijn? Verrassend genoeg blijkt menselijke intuïtie nog altijd onmisbaar (zie de bijdrage van Bart Custers). De auteurs in dit themanummer over vernieuwende onderzoeksmethoden is gevraagd om niet alleen de mogelijkheden en voordelen van deze methoden te beschrijven, maar ook stil te staan bij beperkingen en (ethische) dilemma’s.