• 25 jaar Van der Hoeven kliniek - De patiëntenpopulatie van de dr. Henri van der Hoevenkliniek in de periode 1955-1977: achtergronden, afloop van de behandeling en recidive

   Emmerik, J.L. van (WODC, 1981)
   Dit interimrapport bevat de beantwoording van vier deelvragen:In hoeverre is de aard van de patiëntenpopulatie, die in de loop der jaren bij de Van der Hoeven Kliniek in behandeling is geweest, veranderd?Welke behandelingsvormen zijn in de Van der Hoeven Kliniek op deze personen toegepast, en hoe heeft de filosofie, die aan de behandeling ten grondslag ligt, hierop ingewerkt?Op grond waarvan is de ex-patiënt ontslagen, en hoe is het daarna verder gegaan?In hoeverre zijn er verbanden te leggen tussen the welzijn van de ex-patiënt op dit moment en de behandeling in de Van der Hoeven Kliniek?
  • Allochtonen en detentie

   Glastra, F.; Meerman, M.; Vries, S. de (Universiteit Leiden - Faculteit Sociale Wetenschappen, 1999)
   De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Justitie is op zoek naar informatie over de gevolgen van multiculturalisering voor haar organisatie. Dit rapport bevat een verslaglegging van een literatuurstudie naar ervaringen met dergelijke processen in arbeidsorganisaties in binnen- en buitenland. Met name is hierbij gebruik gemaakt van ervaringen van de politie en de GGZ in Nederland, en van de politie en het gevangeniswezen in de Verenigde Staten. Ook zijn gegevens verzameld over de huidige situatie bij DJI: zo is er gekeken naar de samenstelling van het personeelsbestand en de gedetineerdenpopulatie en is het door Justitie ter zake gevoerde beleid geanalyseerd. Eveneens zijn enkele casestudies uitgevoerd van drie inrichtingen waar een multiculturaliseringsproces aan de gang is: justitiële jeugdinrichting Eikenstein-De Lindenhorst, P.I. De Stadspoort en TBS-kliniek Oldenkotte.
  • Architectuur en veiligheid

   Vanstiphout, W.; Oudenampsen, M.; Graham, S.; Calster, P. van; Schuilenburg, M.B.; Guitjens, R.; Boonstra, N.; Ham, M.; Bijlsma. L.; Galle, M.; et al. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. W. Vanstiphout - De architect heeft het gedaan! De rol van stedenbouw, architectuur en stadsbestuur in de rellen in de Franse voorsteden van 2005 2. M. Oudenampsen - Amsterdam Noord: van sociale naar ruimtelijke maakbaarheid 3. S. Graham - Het nieuwe militaire urbanisme 4. P. van Calster, M.B. Schuilenburg en R. Guitjens - Bedrijfsverbetergebieden; een verkennend onderzoek naar de veiligheidszorg in winkelcentrum Alexandrium 5. N. Boonstra en M. Ham - Overlast op het plein; over de architectuur van de openbare ruimte 6. L. Bijlsma, M. Galle en J. Tennekes - De herbergzame ruimte van de stadswijk 7. A. Oosterman - Tbs-kliniek Almere: stedelijk complex achter een glazen gevel 8. Internetsites. SAMENVATTING: De vraag naar de relatie tussen mens en omgeving lijkt sterk aan belang te hebben ingeboet. Het huidige wetenschappelijke debat lijkt vooral in de ban van de vraag: 'Wie is de mens?' Dit is terug te zien in onderzoeken naar biologische factoren voor deviant gedrag en verklaringen die zich beroepen op onze genetica en DNA. Om die eenzijdige kijk op de mens en het vraagstuk van veiligheid enig tegenwicht te bieden, wordt in dit themanummer een ander probleem aan de orde gesteld. In plaats van 'Wie is de mens?' gaat het over de vraag 'Waar is de mens?'
  • Behandeling van seksuele delinquenten

   Unknown author (WODC, 1989)
   Dit themanummer van Justitiele Verkenningen gaat over de problemen in de behandeling van seksuele delinquenten. In maart van dit jaar werden vanuit het Ministerie van Justitie twee besloten studiedagen georganiseerd over 'seksualiteit en intimiteit in de inrichting' ten behoeve van de medewerkers in inrichtingen waarin de tbs-maatregel ten uitvoer wordt gelegd. De lezingen die op deze dagen werden gehouden, zijn in dit themanummer in artikelvorm bijeengebracht. De bijdragen vormen met elkaar een fascinerende staalkaart van morele overwegingen, behandelingsproblemen, psychotherapeutische technieken en beleidsafwegingen rond agressief seksueel geweld.
  • De longstay afdeling van Veldzicht - Een evaluatie

   Kogel, C.H. de; Verwers, C. (WODC, 2003)
   In april 1999 is in Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Veldzicht te Balkbrug een verblijfsafdeling voor TBS-gestelden in gebruik genomen. Het was de eerste maal dat in een TBS-kliniek een afdeling deze status kreeg. Binnen de TBS-sector wordt een dergelijke afdeling een ‘longstay afdeling’ genoemd. De afdeling is bedoeld voor TBS-gestelden bij wie het, ondanks langdurige behandeling, niet is gelukt om het delictrisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Gegeven de huidige stand van wetenschap en praktijk wordt bij deze patiënten geen reëel behandelperspectief meer aanwezig geacht en is het de verwachting dat zij lang, mogelijk voorgoed, in een TBS-kliniek moeten verblijven. De overwegingen om een afdeling voor ‘uitbehandelde’ TBS-gestelden in te richten, waren zowel van bedrijfsmatige en financiële aard als van zorginhoudelijke aard. Er zouden hierdoor schaarse  behandelplaatsen vrij komen voor TBS-gestelden die nog wel behandelperspectief hebben, terwijl de beveiliging van de maatschappij gewaarborgd zou blijven. Ook zou op de longstay afdeling de dagprijs ‘per bed’ aanzienlijk omlaag kunnen, omdat TBS-gestelden daar niet meer intensief behandeld zouden worden. Een aparte afdeling zou het bovendien mogelijk maken zorg op maat te bieden aan uitbehandelde patiënten en deskundigheid op dit terrein op te bouwen. Voor patiënten op de longstay afdeling zou hetzelfde wettelijke kader gelden als voor de overige TBS-gestelden. Het onderzoek betreft een evaluatie die binnen een beperkte periode moest worden afgerond. Dit beperkte de keuze van de methoden. Het onderzoek is kleinschalig en beschrijvend. Het betreft bovendien een specifieke groep TBS-gestelden waardoor de resultaten niet zonder meer generaliseerbaar zijn naar de gehele potentiële longstay populatie onder de TBS-gestelden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kenmerken van de patiënten van de longstay afdeling 3. Selectie en plaatsing 4. De longstay afdeling in de praktijk 5. Ervaringen van patiënten 6. Taxatie van het delictrisico met behulp van de HCR 7. Slotbeschouwing
  • De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd beeld te geven van de vraagstukken rondom de zorg voor de geestelijk gestoorde delinquenten. Aan de bewerkingen van de Nederlandse artikelen gaat een inleidende beschouwing vooraf, waarin aandacht besteed wordt aan de Nederlandsewetgeving van nu en in de toekomst, direct gevolgd door een overzicht van de behandelingsinrichtingen en hun werkwijze. Ten slotte zijn nog enige bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen over dit onderwerp.
  • De puzzel is het grootst bij allochtonen - een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

   Verstegen, N.; Zendedel, R.; Ingleby, D.; Vogel, V. de (Van der Hoeven Kliniek, 2011)
   Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de momenten waarop de culturele achtergrond van de tbs-gestelde van belang is, in de omgang hiermee in de praktijk en het blootleggen van eventuele knelpunten. Daartoe is de dagelijkse praktijk bestudeerd in twee instellingen: de Van der Hoeven Kliniek en het Pieter Baan Centrum.
  • Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

   Leemans, M.J.P.; Poolman, M.R. (WODC, 2009)
   Op 4 maart 2007 vond in de gemeente Enschede een schietincident plaats, waarbij een tbs-gestelde, die in de gemeente woonde, betrokken was. Naar aanleiding van dit incident is de motie Joldersma (TK, 2006-2007, 29452, nr. 60) aangenomen. Deze motie verzoekt de regering altijd de burgemeester te informeren over tbs-gestelden en tbs-voorzieningen in zijn gemeente. Dit was voor de gemeente Enschede de directe aanleiding voor het ontwikkelen van de pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET). De kern van pilot ZOET is een nieuwe structuur voor informatie-uitwisseling en afstemming over tbs-gestelden, het zogenoemde (lokale) casuïstiekoverleg. Naast het casuïstiekoverleg is ook een regiegroep ingesteld. Zij monitort de informatie-uitwisseling en afstemming en signaleert knelpunten. Pilot ZOET is 1 januari 2008 van start gegaan en heeft een looptijd van een jaar.
  • Evaluatie van de verzelfstandiging van het FPC Dr. S. van Mesdag

   Groenendijk, N.; Vries, M. de; Svensson, J. (Universiteit Twente - Faculteit Management en Bestuur, 2011)
   Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdagkliniek is op 1 januari 2008 verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging heeft de staatssecretaris van Justitie aan de Eerste en Tweede kamer toegezegd na twee jaar onderzoek te doen naar de resultaten van de verzelfstandiging (Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2006–2007, 30 957, nrs. 3 en B). De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is tweeldig: Welke voorziene en onvoorziene effecten heeft de verzelfstandiging van hdt FPC van Mesdag gehad op: de in-, door- en uitstroom; de samenwerking in de forensische zorgketen; de geïntegreerde aanpak van zorg en beveiliging (risico-management; de verhouding tussen het ministerie van VenJ en het FPC?Welke lessen zijn hieruit te trekken voor eventuele (juridische) verzelfstandiging van de rijksinrichtingen FPC Oostvaarderkliniek en FPC Veldzicht? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergronden 3. Het FPC van Mesdag tot de verzelfstandiging 4. Behandelkwaliteit en samenwerking in de forensische zorgketen 5. Bestuur en toezicht 6. Bedrijfsvoering 7. De effecten van de verzelfstandiging 8. Implicaties voor eventuele verdere verzelfstandigingen in het TBS-veld 9. Slotbeschouwing
  • Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

   Boone, M.; Althoff, M.; Koenraadt, F.; Timp, I. (medew.) (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2016)
   De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie en de te verwachten effecten daarvan uiteengezet. Deze visie kan als volgt worden samengevat. De overheid stelt eisen aan het detentieklimaat met betrekking tot de uitgangspunten veiligheid, zelfredzaamheid, menswaardigheid en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is er in de literatuur bekend over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en het effect dat het leefklimaat heeft op de beleving van detentie en het gedrag van justitiabelen tijdens en na afloop van het verblijf? Welke factoren bepalen het leefklimaat? Welke mogelijkheden bestaan er om het leefklimaat te beïnvloeden en welke instrumenten zijn er om (veranderingen in) het leefklimaat te meten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het concept leefklimaat 3. Het leefklimaat in Nederlandse justitiële inrichtingen - de wetgeving, het beleid en het bestand 4. De invloed van het leefklimaat op gedrag - enkele theoretische verklaringen 5. Factoren en determinanten van het leefklimaat 6. Het kwantificeren van het leefklimaat in justitiële inrichtingen 7. Conclusies
  • Ongewenst verklaarde vreemdelingen in de tbs

   Brink, M.; Desain, E.J.P.; Koning, C.C. (WODC, 2008)
   Om de kennis te bundelen en de repatriëring te bevorderen is op FPC Veldzicht een voorziening gecreëerd voor ongewenst verklaarde vreemdelingen met een tbs-maatregel. Onderzocht is hoe deze voorziening functioneert. Hierbij is gekeken in hoeverre de verzorging en behandeling adequaat zijn met het oog op repatriëring, in hoeverre langdurig verblijf mogelijk is en of de terugkeer naar het land van herkomst wordt bevorderd. Daarnaast is gekeken naar het proces van ongewenstverklaren.
  • Recidivecijfers per fpc - Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen

   Wartna, B.S.J.; Bregman, I.M.; Schapers, C.E.; Blom, M.; Boonmann, C. (WODC, 2014)
   Centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke terugkoppeling van recidivecijfers gestalte zou kunnen krijgen. Uitsplitsing van de cijfers komt tegemoet aan de wens van de sectordirectie en de directeuren van de forensisch psychiatrische centra (fpc’s) om de resultaten van de geleverde zorg zichtbaar te maken. Inzicht in de terugval van de ex-bewoners vormt een stimulans om te komen tot kwaliteits-verbetering en kan zowel het inrichtings-management, het sectormanagement als de betrokken beleidsdirectie helpen aan een nog te bepalen vorm van sturingsinformatie.
  • Recidivecijfers per instelling - Tussenrapportage van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers als onderdeel van de kwaliteitszorg in de TBS-sector

   Wartna, B.S.J.; Bregman, I.M.; Blom, M. (WODC, 2013)
   De centrale vraag van het haalbaarheidsonderzoek dat begin dit jaar is gestart, is hoe een periodieke, instellingsspecifieke terugkoppeling van recidivecijfers gestalte zou kunnen krijgen als onderdeel van het kwaliteitsmanagement binnen de sector. In deze tussentijdse rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen tot dusver.
  • Scenariostudie capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen opnieuw bekeken - Lessen voor de toekomst

   Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2014)
   In augustus 2007 heeft het 'EIM Onderzoek voor Bedrijf en Beleid' in opdracht van het WODC een scenariostudie voor de capaciteitsbehoefte van justitiële inrichtingen uitgebracht (Hauw et al., 2007). Het EIM ontwikkelde in totaal acht scenario's, die werden doorgerekend met het Prognose Model Justitiële Ketens (PMJ) dat door het WODC is ontwikkeld en elk jaar gebruikt wordt om beleidsneutrale ramingen te maken. Deze korte studie bekijkt in hoeverre de diverse scenario's zijn uitgekomen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijving oorspronkelijke scenario's 3. Resultaten EIM 4. Vergelijking met realisaties 5. Samenvatting en conclusie 6. Lessen voor de toekomst
  • TBR en recidive - een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

   Emmerik, J.L. van (WODC, 1985)
   In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel wordt besproken. Daarna worden de verschillende aspecten van de recidive, en de samenhang hiervan met de delictsachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging uiteengezet. Vervolgens wordt een aantal verschillen belicht van de populaties van de verschillende TBR-instituten. Tevens wordt aandacht besteed aan de langgestraften. Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing.
  • Terbeschikkinggesteld - verslag van een follow-up onderzoek bij ex-patiënten van de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek

   Emmerik, J.L. van (WODC, 1982)
   De volgende probleemstelling is onderzocht:In welke opzichten is de patiëntenpopulatie veranderd in de loop van de bestaansperiode van de kliniek?In welke opzichten zijn er tussen de patiënten verschillen met betrekking tot de verblijfperiode in de kliniek?Hoe is het verder gegaan met de patiënten na hun vertrek uit de kliniek?Welke verbanden zijn er te leggen tussen het huidig functioneren en het vroegere verblijf in de kliniek?
  • Terbeschikkingstelling (TBS) en forensisch psychiatrische zorg

   Kogel, K. de (WODC, 2006)
   Dit is een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van verschillende onderzoeken die het WODC de afgelopen vijf jaar heeft verricht op het gebied van TBS en forensisch psychiatrische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg en het gevangenissysteem. Deze uitgave is verschenen in de nieuwe serie Fact sheet (nr. 2006-26).De volledige onderzoeksrapporten zijn terug te vinden via het vak 'Links' aan de rechterzijde.
  • Tussen recht en ruimte - Eerste evaluatie van de tbs-wetgeving van 1997

   Leuw, Ed.; Mertens, N. (WODC, 2001)
   Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de manier waarop de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden (Bvt) wordt uitgevoerd, en in de mate waarin de wetswijzigingen van 1997 in de praktijk tegemoetkomen aan de gewenste afstemming van de drie belangrijkste tbs-kernelementen (beveiliging, behandeling en rechtspositie). Het onderzoek heeft overwegend het karakter van een procesevaluatie en is grotendeels kwalitatief van aard. INHOUD: 1. Inleiding 2. Acceptatie, implementatie en waargenomen knelpunten van de Bvt 3. Rechtspositie in relatie tot beleidsruimte, behandeling en beveiliging: ervaringen, opvattingen en inzichten 4. Beklag 5. Beroep en Schorsing 6. De nieuwe elementen van de Wet-Fokkens 7. Conclusies en aanbevelingen
  • Zolang kleur kleur heeft - Ervaringen van klanten met de forensische psychiatrie

   Graaf, W. van de; Haaster, H.P.M. van (Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid, 2001)
   De forensische psychiatrie is in de politiek en in de samenleving veel besproken. Maar wat vinden de cliënten er eigenlijk van? Welke ervaringen hebben zij met de strenge regiems en de behandeling? Hoe zien zij hun maatschappelijke kansen? Steeds vaker wordt aandacht gevraagd voor kwaliteitsbeoordeling van voorzieningen door diegenen die van het aanbod van die voorzieningen gebruik maken: de cliënten. Met betrekking tot de forensische psychiatrie wordt nu voor het eerst aan deze vraag beantwoord. Er is tot nu toe weinig bekend over de ervaringen van cliënten met de hulpverlening en met de specifieke omstandigheden in de forensisch psychiatrische voorzieningen. Dit onderzoek leidt tot een eerste systematisering van die ervaringen. Tevens leidt het tot een kwaliteitsoordeel over deze voorzieningen