• Aansluiting voorlopige hechtenis en tbs met voorwaarden - toezichtloze perioden vóór de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is

   Bergh, M. von; Siesling, M.; Jacobs, M. (WODC, 2008)
   De doelstelling van dit onderzoek is drieledig en luidt: Inzicht bieden in de omvang van het vóórkomen van toezichtloze perioden tussen de beëindiging van de voorlopige hechtenis en de tenuitvoerlegging van de tbs met met voorwaarden welke ontstaan doordat er nog een mogelijkheid bestaat tot beroep of cassatie.Inzicht bieden in de mate waarin tijdens toezichtloze perioden delicten worden gepleegd.Inzicht bieden in de bestaande mogelijkheden om binnen het huidige wettelijk kader toezichtloze perioden te voorkómen, teneinde te kunnen besluiten of wettelijke regelingen op dit punt dienen te worden aangepast.
  • Balanceren met recht - onderzoek naar de beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden in de klinische praktijk

   Hoek, D. van der; Eppink, K.; Koenraadt, F.; Boone, M. (WODC, 2009)
   Dit rapport vormt de neerslag van het tweede evaluatie-onderzoek naar de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt). Deze wet is ruim elf jaar geleden in werking getreden en regelt de interne rechtspositie van terbeschikkinggestelden. De probleemstelling van het onderzoek is drieledig en luidt: - Hoe is de Bvt tien jaar na invoering van de wet geïmplementeerd in de tbs-inrichtingen? - In hoeverre zijn de met de wet beoogde doelstellingen bereikt? - Welke knelpunten/aandachtspunten treden op? Wat zijn ongewenste neveneffecten?
  • Behandeling van seksuele delinquenten

   Unknown author (WODC, 1989)
   Dit themanummer van Justitiele Verkenningen gaat over de problemen in de behandeling van seksuele delinquenten. In maart van dit jaar werden vanuit het Ministerie van Justitie twee besloten studiedagen georganiseerd over 'seksualiteit en intimiteit in de inrichting' ten behoeve van de medewerkers in inrichtingen waarin de tbs-maatregel ten uitvoer wordt gelegd. De lezingen die op deze dagen werden gehouden, zijn in dit themanummer in artikelvorm bijeengebracht. De bijdragen vormen met elkaar een fascinerende staalkaart van morele overwegingen, behandelingsproblemen, psychotherapeutische technieken en beleidsafwegingen rond agressief seksueel geweld.
  • Contraire beëindiging van de TBS-maatregel - Aantal, aard en verband met recidive

   Kogel, C.H. de; Hartogh, V.E. den (WODC, 2005)
   Rechters besluiten ongeveer elf keer per jaar tegen het advies in een tbs-behandeling te beeindigen. In de meeste van deze gevallen schat de tbs-kliniek of een andere adviserende instantie het recidive-risico laag in, zo laat dit WODC-onderzoek zien. Het WODC onderzocht 91 tbs-zaken uit de periode 2001-2004, die bij het ministerie van Justitie geregistreerd staan als contrair beëindigd. Het blijkt dat in slechts 45 van die gevallen de rechter niet alleen contrair aan de vordering van de officier van justitie, maar ook contrair aan de adviserende instantie besloot de tbs-behandeling te beëindigen. Het ministerie had om dit onderzoek gevraagd omdat de afgelopen jaren het aantal contraire beslissingen leek te stijgen. De rechter beslist in Nederland op vastgestelde tijdstippen of een uitgesproken tbs-maatregel moet worden verlengd. Dat gebeurt elk jaar of elke twee jaar. De tbs-maatregel kan alleen worden verlengd als er een onaanvaardbaar groot risico is dat de tbs-gestelde opnieuw een ernstig delict pleegt. Bij de beoordeling daarvan is gedragskundige expertise nodig. De rechter wordt geadviseerd door de behandelende tbs-kliniek, respectievelijk een psychiater en de reclassering. Onder contraire beëindiging wordt verstaan het door de rechtbank of in hoger beroep door de Penitentiaire Kamer van het gerechtshof Arnhem niet verlengen van de tbs-maatregel tegen het advies van de adviserende instantie in. INHOUD: 1. Inleiding en opzet van het onderzoek 2. Aantal en aard van contrair beëindigde zaken 3. Argumenten om contrair te beëindigen 4. Recidive na contraire beëindiging van de TBS-maatregel 5. Slot
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (eindred.); Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2014)
   Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2013 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De gegevens hebben in het algemeen betrekking op de periode 2007-2013. De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2007 tot en met 2013. Voor de derde keer verschijnt C&R in een op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek, nr. 4), INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien, N.E. de Heer-de Lange en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen 4. Misdrijven en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels 5. Vervolging - R.F. Meijer en A.Th.J. Eggen 6. Berechting - R.F. Meijer en A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en S.N. Kalidien 9. Overtredingen - F.P. van Tulder en H.G. Aten 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M.M. van Rosmalen, M. Vlemmings en F.P. van Tulder 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.); Heer-de Lange, N.E. de (eindred.) (WODC, 2015)
   Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.Met het oog op de inspanningen ten behoeve van de kwaliteitsborging en verdergaande digitalisering is er dit jaar gekozen voor een sterk ingekorte editie van C&R. In deze 13e editie vindt u geen update van het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem). De andere hoofdstukken zijn sterk ingekort en bieden alleen op hoofdlijnen beschrijvingen van 2007 tot en met 2014 in de vorm van verkorte teksten en enkele figuren.Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). De onderliggende gegevens zijn zoveel mogelijk behouden. Deze zijn enkel online beschikbaar in Excel-formaat, mede als opstap naar verdergaande digitalisering van de gegevens. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - N.E. de Heer-de Lange en S.N. Kalidien 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en R.J. Kessels 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en C.M.P. Verkleij 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en C.M.P. Verkleij 9. Overtredingen - F.P. van Tulder, D.E.G. Moolenaar en C.M.P. Verkleij 10. Kosten van criminaliteit -D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2016)
   Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2015.Vergelijkbaar met vorig jaar wordt dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten. In deze editie is het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem) integraal overgenomen uit de 12e editie (zie: Bijlagen). Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en M. Vlemmings 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - Z.C. Driessen en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar en E.C. van Beek 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Vlemmings, M.; Tulder, F.P. van; Leij, J.B.J. van der; Akkermans, M.M.P.; Kessels, R.J.; Vissers, W.T.; Rosmalen, M.M. van; Meijer, R.F.; Verkleij, C.M.P.; et al. (WODC, 2017)
   De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 15e editie richt zich daarbij met name op de periode 2007 tot en met 2016.Vergelijkbaar met vorig jaar is dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten.  Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2016' is terug te vinden op de websites van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien, M. Vlemmings en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers (Capita selecta: een alternatieve kijk op de ontwikkeling van criminaliteit: de Nationale Veiligheidsindices 2010-2016 - G. Weijters) 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2018 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Platenburg, P.F.M. (red.) (WODC, 2019)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 17e editie richt zich daarbij met name op de periode 2008 tot en met 2018. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2018' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Kosten van criminaliteit 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Choenni, R. (red.) (WODC, 2020)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 18e editie richt zich daarbij met name op de periode 2009 tot en met 2019. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2019' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Moolenaar, D.E.G. (red.); Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.) (WODC, 2021-10-18)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 19e editie richt zich daarbij met name op de periode 2010 tot en met 2020. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Verder worden de uitgaven gemoeid met sociale veiligheid beschreven. Ten slotte is er aandacht voor de ontwikkelingen in internationaal perspectief. C&R is oorspronkelijk door WODC en CBS opgezet. Sinds 2011 werkt de Raad voor de rechtspraak aan deze publicatie mee en in de onderhavige editie C&R 2020 ook de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor de expertise verder is verbreed. C&R 2020 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich qua ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. Mogelijke verbanden met COVID-19 komen alleen aan de orde voor zover daar voldoende aanwijzingen voor zijn. Een parallel aan deze editie te verschijnen WODC-publicatie (zie: link hiernaast) gaat meer in detail in op het effect van de COVID-19-pandemie op de criminaliteit en de strafrechtsketen. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2020' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Daling opleggingen tbs met dwangverpleging - ontwikkelingen en achtergronden

   Dijk, E.M.H.; Brouwers, M. (medew.) (WODC, 2011)
   Terbeschikkingstelling (tbs) is een behandelmaatregel die rechters kunnen opleggen aan verdachten die (gedeeltelijk) ontoerekeningsvatbaar zijn. De tbs-maatregel kent twee varianten: tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden. In de jaren 2008 en 2009 daalde het aantal opleggingen van de tbs-maatregel met dwangverpleging sterk. In deze rapportage komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe groot is de daling in tbs-opleggingen in 2008 en 2009 ten opzichte van eerdere jaren? In welke stadia in de procedure tot een (mogelijke) tbs-oplegging doen zich dalingen/stijgingen voor? In hoeverre zijn de (mogelijke) oorzaken voor de daling te traceren? Welke (mogelijke) oorzaken zijn dat? In hoeverre is vervolgonderzoek mogelijk om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in tbs-opleggingen? INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksmethode 2. Delicten en tbs-opleggingen 3. Onderzoeken pro justitia 4. 'Weigerende' verdachten 5. Tbs en alternatieve sancties
  • De Externe Monitor Terbeschikkinggestelden - ontwikkeling van een samenwerkingsverband

   Nagtegaal, M.H.; Horst, R.P. van der (WODC, 2014)
   Dit rapport beschrijft de totstandkoming van een samenwerkingsverband tussen zeven (justitiële) organisaties, waarbij gegevens van personen met een maatregel terbeschikkingstelling (tbs-maatregel) voor onderzoeksdoeleinden worden gekoppeld. Dit samenwerkingsverband heeft de naam Exterme Monitor Terbeschikkinggestelden (EMT) gekregen. De term extern slaat op het feit dat het gaat om gegevens die in de extramurale fase van de tbs-behandeling worden verzameld. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:Welke informatie wordt in de EMT verzameld?Op welke manier zijn de data van verschillende organisaties (anoniem) te koppelen?Welke procedures moeten worden gevolgd bij het indienen van een onderzoeksvraag bij de EMT? INHOUD: 1. Inleiding en methode 2. Verzameling van informatie en koppelmethode 3. Procedures EMT-onderzoek 4. Eerste onderzoek EMT 5. Conclusie
  • De levenslange vrijheidsstraf

   Zyl Smit, D. van; Glerum, V.H.; Cornelissen, D.J.G.J.; Hattum, W.F. van; Fleisher, M.S.; Jonge, G. de; Braun, P.C.; Bont, T. de; Meijer, S.; Ginneken, E.F.J.C. van (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. D. van Zyl Smit - De levenslange vrijheidsstraf internationaal vergeleken 2. V.H. Glerum - Levenslange gevangenisstraf: uitlevering en overlevering aan Nederland 3. D.J.G.J. Cornelissen - Het advies van de rechter in de gratieprocedure levenslanggestraften 4. W.F. van Hattum - Het aanzien van de Staat; over de praktijk van tenuitvoerlegging van de levenslange straf 5. M.S. Fleisher - 'Levenslang': schadebeperking door levenslange gevangenisstraffen 6. G. de Jonge - Naar een compensatoir regime voor levenslang- en zeer langgestraften 7. P.C. Braun - Perspectiefverlies bij levenslange gevangenisstraf en longstay-tbs-kader; overeenkomsten en verschillen 8. T. de Bont en S. Meijer - Perspectief voor levenslanggestraften? 9. Boekrecensie door E.F.J.C. van Ginneken over: Leven na een levenslange gevangenisstraf 10. Internetsites. SAMENVATTING: Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen een aan rechterlijke toetsing onderhevige regeling die voorziet in de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating nadat een substantieel deel van de straf is uitgezeten. Nederland kent alleen de aan politieke besluitvorming onderworpen gratieregeling. Tegen deze achtergrond is er alle aanleiding om in dit themanummer ook aandacht te besteden aan de internationale context waarbinnen het Nederlandse beleid ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf vorm heeft gekregen, evenals aan de discussies over dit onderwerp in andere landen.
  • De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd beeld te geven van de vraagstukken rondom de zorg voor de geestelijk gestoorde delinquenten. Aan de bewerkingen van de Nederlandse artikelen gaat een inleidende beschouwing vooraf, waarin aandacht besteed wordt aan de Nederlandsewetgeving van nu en in de toekomst, direct gevolgd door een overzicht van de behandelingsinrichtingen en hun werkwijze. Ten slotte zijn nog enige bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen over dit onderwerp.
  • De puzzel is het grootst bij allochtonen - een verkennend onderzoek naar culturele diversiteit in de tbs

   Verstegen, N.; Zendedel, R.; Ingleby, D.; Vogel, V. de (Van der Hoeven Kliniek, 2011)
   Dit is het eerste breed verkennende, kwalitatieve onderzoek naar de invloed van culturele factoren tijdens oplegging en tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de momenten waarop de culturele achtergrond van de tbs-gestelde van belang is, in de omgang hiermee in de praktijk en het blootleggen van eventuele knelpunten. Daartoe is de dagelijkse praktijk bestudeerd in twee instellingen: de Van der Hoeven Kliniek en het Pieter Baan Centrum.
  • De tbs met aanwijzing - De toepassing van en professionele oordelen over een strafrechtelijke maatregel

   Leuw, Ed. (WODC, 1993)
   De 'tbs met aanwijzing' is een strafrechtelijke maatregel, waarbij de 'gestoorde' veroordeelde in plaats van behandeling in een tbs-inrichting dient mee te werken aan extramurale behandeling en begeleiding. Sinds de invoering in 1988 is van deze maatregel slechts zeer spaarzaam gebruikgemaakt. Het onderzoek gaat in op de mogelijke oorzaken en achtergronden daarvan. Uit een analyse van desbetreffende dossiers en enquetes onder opleggers en uitvoerders van deze tbs-maatregel blijkt allereerst een gebrek aan beveiligingsgaranties. Behandeling en begeleiding worden noodzakelijk geacht om een acceptabel risico te kunnen waarborgen. Als de veroordeelde echter uiteindelijk niet bereid of niet in staat is om zich aan zijn verplichtingen te houden, zijn er onvoldoende praktische mogelijkheden om een mogelijk toenemend risico van geweldcriminaliteit te bezweren.
  • De tbs ter discussie

   Unknown author (WODC, 1999)
   Door de vele problemen waarmee de tbs-voorzieningen kampen, is een herbezinning op de gronden waarop de maatregel gelegitimeerd kan worden, noodzakelijk geworden. Sommigen twijfelen überhaupt aan het bestaansrecht van de tbs-maatregel en pleiten voor afschaffing (zie de bijdrage van Van der Landen in Justitiële verkenningen 1993, nr. 3). Geen van de auteurs in voorliggend nummer wil zover gaan. Wel wordt door de meeste beklemtoond de tbs niet te gebruiken voor groepen die elders behandeld of gedetineerd horen te worden. Het idee dat tbs-gestelden alleen voor behandeling in aanmerking komen als ze daartoe gemotiveerd zijn, lijkt meer steun te krijgen. Mede daardoor wordt de vraag wat te doen met degenen die niet behandeld kunnen of willen worden, steeds prangender.
  • De toekomst van tbs

   Unknown author (WODC, 1993)
   Vanaf zijn invoering heeft de tbs-maatregel problemen opgeroepen. Deze hangen samen met de tegenspraak die kan ontstaan tussen de verschillende doeleinden. Beveiliging, behandeling en vergelding staan in de praktijk vaak op gespannen voet. Zo kan de behandeling te vroeg als beeindigd worden beschouwd, waardoor de maatschappelijke beveiliging in gevaar komt. Om die reden worden aan verminderd toerekeningsvatbaren, naast tbs, vaak zeer lange gevangenisstraffen opgelegd. Hierdoor ontstaan nieuwe problemen. Wanneer eerst de straf en dan de maatregel ten uitvoer wordt gelegd, wat nu gebruikelijk is, dan komen psychisch gestoorde mensen in een voor hen volstrekt ongepaste omgeving terecht: de gevangenis. Gebeurt het omgekeerde dan bestaat het gevaar dat het eventueel gunstige resultaat van de behandeling tijdens het daarop volgende verblijf in de gevangenis teniet wordt gedaan. Ter oplossing van deze en dergelijke problemen is in 1992 de commissie Fokkens ingesteld. Mede naar aanleiding van het rapport van de commissie, dat naar verwachting deze maand zal verschijnen, is deze aflevering van Justitiele Verkenningen gewijd aan de toekomst van tbs.