• Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2018)
   Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door buitengerechtelijke instanties behandeld. Dit factsheet beschrijft, over de periode 2005-2016, eerst de instroom bij een aantal kenmerkende procedures in het civielrecht. Vervolgens komt het aantal afgehandelde bezwaarschriften door zes landelijke bestuursorganen aan bod. Dit wordt gevolgd door een tweetal overige procedures en, als laatste, met een beeld van de kosten in termen van tarieven en gemiddelde doorlooptijden (geldend in 2016). Al met al is sprake van een wisselend beeld zonder eenduidige trend; dit weerspiegelt het gevarieerde karakter van de procedures.
  • Evaluatie van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG)

   Winter, H.B.; Krol, E.; Geertsema, J.B.; Beukers, M.; Boxum, C. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro facto, 2021-12-30)
   Met de inwerkingtreding van de Gerechtsdeurwaarderswet (Gdw) in 2001 is het beroep van de gerechtsdeurwaarder opnieuw vorm gegeven. Gerechtsdeurwaarders hebben een bijzondere positie in het Nederlandse rechtsbestel. Zij zijn als openbaar ambtenaar bevoegd taken uit te voeren die op grond van de Gdw aan hen zijn opgedragen en zijn tegelijkertijd ondernemer. De Gdw introduceerde een stelsel van vrije vestiging in plaats van het toenmalige standplaatsenstelsel en van een landelijke bevoegdheid voor gerechtsdeurwaarders. Deze wijzigingen beoogden meer marktwerking in het stelsel te introduceren. Tegelijkertijd koos de wetgever ervoor de Koninklijke Vereniging voor Gerechtsdeurwaarders (KVG) om te zetten in de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). De taak van de KBvG is wettelijk vastgelegd in artikel 57 Gdw dat bepaalt dat de KBvG een goede beroepsuitoefening door de leden en hun vakbekwaamheid dient te bevorderen. Daartoe heeft deze organisatie de vorm van een Publiekrechtelijke Beroepsorganisatie (PBO) gekregen, met daarbij een verordenende bevoegdheid. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie thema’s: een beleidsreconstructie, waarin de totstandkoming van de KBvG als PBO en de beleidstheorie die daaraan ten grondslag ligt is beschreven, het functioneren van de KBvG in de praktijk en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de KBvG. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsreconstructie van de Gerechtsdeurwaarderswet 3. Beleid en verordeningen van de KBvG 4. Organisatie van de KBvG: governance 5. Taakuitoefening KBvG 6. Perspectief van de gerechtsdeurwaarder 7. Slotbeschouwing
  • Kostprijzen, tarieven en prijsafspraken voor ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

   Winter, H.; Geertsema, B.; Boxum, Ch.; Beukers, M.; Vermeulen, G.P. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2019)
   Het onderzoeksrapport doet verslag van twee deelonderzoeken. Deelonderzoek A gaat in op de integrale kostprijzen van ambtshandelingen verricht door gerechtsdeurwaarders, eventuele spreiding daarin en de oorzaken van die spreiding. Deelonderzoek B betreft de gevolgen van het maken van prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders voor de bedrijfsvoering en het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders en voor de financiële positie van schuldenaren, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kader 3. Deelonderzoek A: Kostprijsberekening 4. Deelonderzoek B: Prijsafspraken 5. Analyse en conclusies
  • Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders - Toetsend onderzoek tarieven van een aantal producten

   Boogaard, R.; Nijhof, W.; Kuipers, J. (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2016)
   Er is onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre de tarieven die momenteel aan schuldenaren worden berekend, nog in verhouding staan tot de huidige integrale kostprijs van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Actualisering kostenbepalende componenten 4. Beantwoording zoekvragen 5. Slotbeschouwing