• De integratie van taal- en vakonderwijs

   Schooten, E. van; Emmelot, Y. (WODC, 2004)
   Dit onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van bestaande en nieuw te ontwikkelen methoden die uitgaan van de integratie van taal en zaakvakonderwijs (Content Based Approach), zowel voor het primair onderwijs, het vmbo als het onderwijs op de ROC's.
  • Europa en zijn Roma

   Bogdal, K.M.; Croes, M.T.; Bakker, P.; Vermeersch. P.; Jorna, P.; Baar, H. van (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. K.M. Bogdal - Hoe Europa zijn zigeuners uitvond; over een schaduwzijde van de moderniteit 2. M.T. Croes - Duitsland en de zigeuners: van uitsluiting tot Endlösung der Zigeunerfrage, 1407-1945 3. P. Bakker - De taal van de Roma en Sinti 4. P. Vermeersch - Een kansloze minderheid in de marge? De sociaaleconomische en politieke positie van de Roma in Europa 5. P. Jorna - Tussen eigenheid en aanpassing. Over cultuur en integratie van Nederlandse Roma en Sinti 6. H. van Baar - Participatie, veiligheid en beeldvorming van Romaminderheden; een kritische reflectie op het Nederlandse beleid 7. Internetsites. SAMENVATTING: De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese bevolking precies is. De schattingen lopen uiteen van 8 miljoen tot 12 miljoen. De naam ‘Roma’ wordt in Europees verband gebruikt voor een verzameling van verschillende groepen, zoals Spaanse kale of gitanos, Franse manoush en gens du voyage, Ierse en Britse gypsies en travellers, Nederlandse woonwagenbewoners, Sinti en Roma, Zwitserse jenish en verschillende Romagroepen in Centraal- en Oost-Europa. Door de uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europese landen kwam er een Europabreed Romabeleid van de grond, dat voorzag in allerlei projecten en programma’s gericht op de verbetering van hun positie op terreinen als onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid en gezondheidszorg. In dit themanummer wordt onder andere bekeken welke veranderingen sindsdien in het Nederlandse Romabeleid hebben plaatsgevonden en hoe deze zich verhouden tot de beleidsuitgangspunten op Europees niveau. Ook de benarde positie van Roma in Oost-Europese landen komt aan de orde. Maar eerst is er aandacht voor de geschiedenis van de Roma, hun plek in Europa en de Europese beschaving, hun discriminatie en vervolging, in het bijzonder tijdens het nazisme.
  • Informatieoverdracht COA - Eindrapportage

   Mack, A.; Klaver, J.; Ljujic, V.; Versteegt, I.; Thije, J.D. ten; Martina, K. (medew.) (Regioplan beleidsonderzoek, 2021-12-30)
   Op 1 juli 1994 is de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (de Wet COA) in werking getreden. Bij deze wet is het COA opgericht en zijn de taken van het COA vastgelegd. Deze taken omvatten het bieden van onderdak, de begeleiding naar een toekomst in Nederland of daarbuiten, het verwerven en beheren van opvanglocaties, het handhaven van veiligheid en leefbaarheid binnen de opvanglocaties en het voorzien van asielzoekers van de noodzakelijke middelen. Het onderzoek richt zich op de informatieoverdracht vanuit het COA in de eerste fase van de opvang. Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in: - hoe asielzoekers de informatieoverdracht ervaren die zij in de eerste fase van opvang van het COA krijgen, en; - aanknopingspunten voor eventuele verbeteringen in de informatieoverdracht vanuit het COA naar asielzoekers. INHOUD: 1. Inleiding en verantwoording 2. Literatuurverkenning: informatieoverdracht aan asielzoekers 3. De inrichting van de informatievoorziening in de eerste opvangfase 4. Asielzoekers aan het woord: informatieoverdracht in de praktijk 5. Verbetermogelijkheden informatievoorziening 6. Samenvatting en conclusie 7. Summary and conclusions
  • Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland - Eindrapportage

   Wilkinson, C.; Goedvolk, M.; Dieten, S. van (WODC, 2008)
   De Wet Inburgering Buitenland (Wib) is in maart 2006 in werking getreden. Deze wet stelt aan vreemdelingen die voor toelating tot Nederland in het bezit moeten zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) de extra eis dat ze reeds voor hun komst naar Nederland beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij; zij krijgen geen machtiging voorlopig verblijf (mvv) als ze niet hebben aangetoond over de vereiste basiskennis te beschikken. Dit alles met als doel om de eigen verantwoordelijkheid van de migrant te benadrukken, het integratieproces na aankomst in Nederland efficiënter en effectiever te laten verlopen en met als neveneffect dat het als een selectiecriterium werkt.
  • Met beleid van start - Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders

   Huijnk, W.; Dagevos, J.; Djundeva, M.; Schans, D.; Uiters, E.; Ruijsbroek, A.; Mooij, M. de (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2021-04)
   Het project ‘Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders’ heeft als doel om de positie en de leefsituatie van statushouders te onderzoeken en veranderingen in kaart te brengen. Dit is de vierde kwantitatieve studie binnen dat project. Deze studie is verklarend van aard en richt zich primair op Syrische statushouders. Zij maken verreweg het grootste deel uit van de groep statushouders die in de afgelopen jaren in Nederland is komen wonen. De studie gaat na welke factoren van invloed zijn op veranderingen in de positie en de leefsituatie van Syrische statushouders, met een sterke focus op de rol van beleidsfactoren. Hiermee pogen we beter zicht te krijgen op cruciale factoren die een goede start faciliteren. Wat werkt (niet)? INHOUD: 1. Inleiding: de leefsituatie verklaard - Willem Huijnk en Jaco Dagevos (SCP) 2. De rol van psychische en fysieke gezondheid bij succesvol inburgeren in Nederland - Ellen Uiters en Annemarie Ruijsbroek (RIVM), met medewerking van drs. Evert Bloemen 3. Taal met beleid. Factoren achter de taalverbetering van Syrische statushouders - Linda Bakker (Signi cant Public), Jaco Dagevos (SCP) en Maja Djundeva (SCP) 4. Arbeidsdeelname van statushouders en hun dynamiek op de arbeidsmarkt - Dion Dieleman, Corina Huisman, Stephan Verschuren (CBS) 5. Wat werkt? Over de invloed van beleid op de start van de arbeidsloopbaan van Syrische statushouders - Roxy Damen, Willem Huijnk en Maja Djundeva (SCP) 6. Een goed begin is het halve werk? - Mieke Maliepaard, Sanne Noyon en Djamila Schans (WODC)
  • Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk - De inzet van vrijwilligers bij het COA

   Gruijter, M. de; Razenberg, I. (Verwey-Jonker Instituut, 2017)
   De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers voor de activering van bewoners in de locaties voor noodopvang en asielzoekerscentra vanuit het gezichtspunt van vrijwilligers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, bewoners en (medewerkers van) het COA?Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde en (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de genoemde locaties. Daarmee wil het COA een onderbouwd uitvoeringsbeleid formuleren voor de inzet van vrijwilligers, gericht op de activering van bewoners. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. Beleidscontext en inzichten over vrijwilligerswerk 4, Activiteiten en taken van vrijwilligers bij het COA 5. Faciliteiten en eisen Conclusies 6. Literatuur 7. Bijlagen
  • Procesevaluatie pilot Tynaarlo

   Berends, S.; Buimer, L.; Klaver, J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2020)
   Per 1 augustus 2018 is een pilot gestart voor statushouders en kansrijke asielzoekers in de gemeente Tynaarlo, getiteld TuVo 2.0. De TuVo 2.0 pilot betreft kleinschalige opvang in de buurt van gemeenten die deze statushouders zullen gaan huisvesten en is een aangepaste voortzetting van de eerder gestarte tussenvoorziening in Tynaarlo (TuVo 1.0). Deze eerdere TuVo 1.0 is in juli 2016 als proef opgezet om een einde te maken aan de noodopvang van vluchtelingen en om de integratie te bevorderen. De pilot TuVo 2.0 wordt uitgevoerd door stichting INLIA.Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen of het plaatsen van statushouders en kansrijke asielzoekers in kleinere opvangcentra, dicht bij de gemeente waar ze definitief gehuisvest zullen worden, hen helpt bij (in eerste instantie) participatie en (op termijn) integratie. Daartoe worden een plan- en procesevaluatie van de pilot uitgevoerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De pilot Tynaarlo: opzet en beoogde werking 3. De pilot in de praktijk 4. Samenvatting en conclusie
  • Verbalisering van het getuigenverhoor - Een onderzoek naar de uitvoeringsconsequenties van de voorgestelde eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor in het concept-wetsvoorstel tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

   Hamers, L.; Ceulen, R.; Spapens, T.; Groenhuijsen, M. (medew.) (Universteit van Tilburg, 2019)
   Het Wetboek van Strafvordering wordt momenteel gemoderniseerd en in het kader daarvan ligt thans het concept-wetsvoorstel voor tot vaststelling van Boek 2 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Onderdeel daarvan is het stellen van nadere eisen aan de wijze waarop een getuigenverhoor dient te worden vastgelegd. In het onderzoek is nagegaan hoe, bij een representatieve steekproef van processen-verbaal van getuigenverhoor, thans wordt geverbaliseerd. Ten tweede is nagegaan hoe de voorgestelde vereisten praktisch moeten worden geïnterpreteerd. In de derde plaats is zo objectief mogelijk onderzocht welk verschil in tijdsbeslag het opmaken van een proces-verbaal dat voldoet aan de interpretatie van de gestelde eisen, met zich meebrengt. Tot slot is nagegaan of, naast de schriftelijke verslaglegging van het getuigenverhoor, het standaard auditief of audiovisueel opnemen van getuigenverhoren, theoretisch en praktisch toegevoegde waarde heeft. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het concept-wetsvoorstel en de interpretatie van de nieuwe vereisten 3. De vorm van verslaglegging in het proces-verbaal 4. De verwachte effecten op tijdsbesteding 5. Opnemen van getuigenverhoren? 6. Conclusies