• Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme - Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten

   Kruissink, M.; Verwers, C. (WODC, 1989)
   Doel: HALT-projecten hebben tot doel het vandalisme te bestrijden. Deze projecten zijn ontstaan uit een samenwerking van gemeente, politie en justitie. Strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme zijn aangehouden kunnen door de politie of de Officier van Justitie naar HALT verwezen worden. Via HALT kunnen deze vandalen de door hen aangerichte schade zelf herstellen. Indien de werkzaamheden naar behoren verricht zijn blijft justitiele vervolging achterwege. Met deze aanpak wordt beoogd genoegdoening aan de benadeelden te verschaffen, aan de straf een zekere opvoedende werking te geven en tegelijkertijd de negatieve neveneffecten van een justitiecontact te voorkomen. Daarnaast ontplooien de HALT-projecten activiteiten in de preventieve sfeer. De HALT-aanpak sluit goed aan bij het huidige bestuurlijke preventie-beleid. Over de effecten en de organisatorische omstandigheden waaronder HALT de beste resultaten oplevert is echter nog niets bekend. Doel van dit onderzoek is daar inzicht in te krijgen. Probleemstelling: Het onderzoek behelst een procesbeschrijving, een aantal effectmetingen en een kosten-batenanalyse. In de procesbeschrijving gaat het erom inzicht te verkrijgen in de organisatorische vormgeving van de projecten en de doelgroep van HALT: hoeveel en welke jongeren worden naar HALT verwezen, welke delicten hebben zij gepleegd en soortgelijke vragen. De effectmetingen dienen ertoe inzicht te verkrijgen in het effect van HALT op het vandalisme op gemeentelijk niveau en het effect op de 'clienten'van HALT o.a. in termen van recidive. Opzet: Het betreft een empirisch onderzoek waarin van verschillende databronnen gebruik gemaakt wordt. Publikaties: Reeds verschenen: Kruissink, M. (1987) 'HALT: een alternatieve aanpak van vandalisme'. Interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalisme-projecten, WODC.
  • Herstelbemiddeling voor jeugdigen in Nederland - Een evaluatieonderzoek naar zes pilotprojecten

   Steketee, M.; Woerds, S. ter; Moll, M.; Boutellier, H. (WODC, 2006)
   In Nederland lopen er vanaf eind jaren negentig verschillende projecten met met herstelbemiddeling voor jeugdige daders. Zes van deze pilotprojecten zijn geëvalueerd. het doel van dit onderzoek is voldoende materiaal te verzamelen op basis waarvan een beslissing is te nemen over het al dan niet landelijk invoeren van herstelbemiddeling in (jeugd)strafzaken. Onderzocht is welke mogelijke effecten er zijn te constateren als gevolg van herstelbemiddeling en in hoeverre de (organisatorische) vorm waarin herstelbemiddeling plaatsvindt en/of de fase van het strafproces bepalend is voor geconstateerde effecten.
  • Jeugd-varianummer

   Unknown author (WODC, 1986)
   Dit Jeugd-varianummer van Justitiele Verkenningen wordt geopend met een bijdrage — gebaseerd op een reisverslag — van drs. P.H. van der Laan. Reeds in 1983 werd een themanummer gewijd aan alternatieve sancties voor minderjarigen waarin onder meer aandacht werd besteed aan de leerprojecten. Het artikel kan als een soort vervolg daarop beschouwd worden. Het artikel in bewerkte te vorm van G. Zwier en G.M. Vaughan behandelt drie ideologische benaderingen in het onderzoek naar schoolvandalisme. De bewerking van het artikel van Blagg gaat over genoegdoening in de vorm van schadevergoeding, excuses of werkzaamheden ten behoeve van het slachtoffer. In het laatste artikel doen dr. C.H.C. van Nijnatten en B.J. van Ommeren verslag van een experiment waarbij binnen kinderbeschermings- en residentiele jeugdhulpverleningsinstellingen wordt gewerkt met een nieuwe wijze van rapporteren, het zogenaamde Werkplan.
  • Werkzaamheid van de Halt-afdoening

   Buysse, W.; Abraham, M.; Hofstra, D.; Dijk, B. van (DSP-groep, 2017)
   De Halt-afdoening is begin jaren tachtig van de vorige eeuw ontwikkeld in Rotterdam als een buitenstrafrechtelijke interventie met als doel jongeren die zich voor het eerst schuldig maakten aan vandalisme snel een passende sanctie te geven. In de jaren negentig is Halt op initiatief van het toenmalige ministerie van Justitie landelijk ingevoerd en krijgt het een wettelijke status door de afdoening vast te leggen in het jeugdstrafrecht (Wetboek van Strafrecht, artikel 77e.) dat als algemeen uitgangspunt heeft het voorkomen van recidive. Per 1 januari 2013 is de Haltsector omgevormd naar één landelijke organisatie, waarbij een belangrijke doelstelling was om een verdere uniformering van de Halt-afdoening te bewerkstellingen. In dit onderzoek wordt de volgende probleemstelling onderzocht: Hoe werkt de Halt-afdoening en hoe kan de Halt-afdoening verbeterd worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Doelen en kernelementen Halt-afdoening 4. Werkzaamheden kernelement Halt 5. Werkzaamheid kernelement bij specifieke doelgroepen 6. Vergelijkbare interventies 7. Samenvatting en conclusies