• Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten - de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

   Schrama, W.M.; Geurts, T. (WODC, 2012)
   In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van strafbare feiten, welke knelpunten zich daarbij voor slachtoffers kunnen voordoen volgens professionals en welke oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten denkbaar zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inleiding routekaart 3. Routekaart algemeen 4. Routekaart bij onbekende dader 5. Routekaart bij bekende dader 6. Samenvatting 7. Inleiding civiele schadevergoedingszaken 8. Civiele procedure 9. Resultaat van civiel procederen 10. Samenvatting en conclusies 11. Inleiding knelpunten 12. Mogelijke knelpunten voor professionals 13. Voorgestelde oplossingsrichtingen 14. Samenvatting 15. Conclusies
  • Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten - Verkenning en bronnen, volumes en publieke kosten

   Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D.; Visscher, L.T.; Desmet, P.T.M. (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2020)
   In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade, in hoeverre vinden compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader via die bronnen daadwerkelijk plaats en in hoeverre zijn daarmee publieke kosten gemoeid? Deze drieledige onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen: 1. Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade? 2. In hoeverre vinden via die bronnen daadwerkelijk compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader plaats? 3. In hoeverre zijn publieke kosten gemoeid met compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Private verzekering 3. Sociale zekerheid 4. Schadefonds geweldsmisdrijven 5. Verhaal op de dader 6. Conclusies en bevindingen 7. Summary 8. Literatuur 9. Samenstelling begeleidingscommissie 10. Bevraagde personen
  • Het zichtbare slachtoffer - Privacy van slachtoffers binnen het strafproces

   Malsch, M.; Dijkman, N.; Akkermans, A. (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR), 2015)
   Dit onderzoek spitst zich toe op vragen naar de mate waarin de identiteit van slachtoffers nu in het strafproces wordt beschermd, de rechten die zij kunnen doen gelden op het al dan niet gebruiken van hun persoonsgegevens en die van hun naasten en de wijze waarop organisaties in de strafrechtketen omgaan met deze gegevens. Bestaat er behoefte aan aanvullende beleidsmaatregelen dan wel wetgeving om de persoonlijke levenssfeer en identiteit van slachtoffers beter te beschermen? De centrale vraag die in dit onderzoek is gehanteerd luidt: Hoe worden privacy en de identiteit van slachtoffers en hun naasten beschermd binnen het strafproces en hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het Nederlandse strafproces? Deze centrale vraag is uitgewerkt in de volgende vier deelvragen:Wat is het beleid van politie, openbaar ministerie en gerechten/rechters met betrekking tot de bescherming van de privacy van slachtoffers en hun naasten op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak? Hoe wordt binnen de praktijk van de strafrechtspleging omgegaan met de bescherming van de privacy van slachtoffers en hun naasten op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak? Is dit in overeenstemming met het beleid? Wat zijn de ervaringen van slachtoffers en hun naasten met deze bescherming van de privacy op het punt van de informationele privacy en de mogelijkheden tot herkenning voor zover voortvloeiend uit hun betrokkenheid bij een strafzaak? Hoe definiëren zij hun belangen op dit punt? Welke maatschappelijke organisaties en bedrijven buiten de strafrechtspleging gaan, uit hoofde van hun taak, om met gegevens over en van slachtoffers en hun naasten? Welke normen hanteren zij daarbij? Het onderzoek bestaat uit twee delen (zie link hiernaast van het andere deel). Een synthese van beide onderzoeken is als pdf-bijlage toegevoegd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden 3. Slachtoffers en privacy in het strafproces: een literatuuroverzicht 4. Beleid binnen de strafrechtsketen ter bescherming van de privacy van slachtoffers 5. De praktijk van privacybescherming binnen het strafproces 6. Slachtoffers aan het woord 7. Organisaties buiten de strafrechtspleging 8. Conclusies
  • 'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.' - Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade

   Dongen, J.D.M. van; Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, 2013)
   Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat zijn hun overwegeningen bij het al dan niet volgen van verschillende wegen en wat zijn hun feitelijke ervaringen bij schadeverhaal? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Het gaat om ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalven van hun schade. Verhaal wordt hier verstaan in de brede zin van het verkrijgen van financiële middelen uit eigen voorzieningen (verzekering), specifieke overheidsvoorzieningen (waarborg- of schadefonds) en verhaal op de dader (schikking met behulp van politie of OM, via voeging, via een civiele procedure).
  • Productiviteitsontwikkeling in het justitieveld - Een verkenning van de mogelijkheden

   Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2019)
   Het doel van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om voor de taakorganisaties van het ministerie van Justitie en Veiligheid (minJenV) tot een eenduidige maatstaf van productiviteitsontwikkeling te komen ter ondersteuning van de taken van de financiële afdeling. Veel organisaties berekenen zelf een vorm van (arbeid)productiviteit. Echter de wijze van berekenen is niet altijd helder en al zeker niet uniform. Vanwege het verkennende karakter is het niet de bedoeling van dit onderzoek om organisaties met elkaar te vergelijken. Het is vooral een inventarisatie van de mogelijkheden om per organisatie invulling te geven aan een uniforme maatstaf voor productiviteitsontwikkeling. De hoofdvragen van het onderzoek luiden: Is het mogelijk om de (arbeids)productiviteitontwikkeling van de taakorganisaties van minJenV in de periode 2013-2017 te berekenen? Zijn hiervoor genoeg data beschikbaar en welke data zijn idealiter nodig? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodiek 3. Voorbeelden uit de praktijk 4. Conclusie en aanbevelingen
  • Schadefonds geweldsmisdrijven

   Cozijn, C. (WODC, 1984)
   Dit rapport bevat een beschrijving van de procedure bij het Schadefonds geweldsmisdrijven in de praktijk.
  • Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader - Het oordeel van het slachtoffer

   Cozijn, C. (WODC, 1988)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de evaluatie van het Schadefonds en van een overeenkomstig onderzoek onder slachtoffers van delicten waarvoor de dader voorwaardelijk was veroordeeld, met vergoeding van de toegebrachte schade als bijzonder voorwaarde. In het onderzoek betreffende het Schadefonds wordt ook ingegaan op de bekendheid met het fonds bij de bevolking en het oordeel van de clienten over de behandeling van hun verzoek.
  • Slachtoffermonitor - hoofdrapport - Tweede meting

   Andringa, W.; Klein Kranenburg, L.; Bouwmeester, J.; Doeschot, F. ten (I&O Research, 2017)
   Om de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning vanuit het perspectief van het slachtoffer te monitoren, is de Slachtoffermonitor ontwikkeld. De Slachtoffermonitor is een periodiek onderzoek om de ervaringen van slachtoffers met de justitiële slachtofferondersteuning te meten. De eerste meting is uitgevoerd in 2012 (zie: links hieronder), kort na de inwerkingtreding van de Wet versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet VPS).Dit onderzoek is de tweede meting. De doelgroep bestaat uit personen die in 2016 contact hebben gehad met een of meer justitiële instanties. Net als in 2012 zijn slachtoffers bevraagd die te maken hebben gehad met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Nieuw is dat deze keer ook de ervaringen zijn uitgevraagd van slachtoffers die contact hebben gehad met het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS), onderdeel van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), en van slachtoffers die contact hebben gehad met het Schadefonds Geweldsmisdrijven (Schadefonds).In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal: Wat is anno 2016 de kwaliteit van de justitiële slachtofferondersteuning, zoals bezien door het slachtoffer? Is de kwaliteitsbeoordeling met betrekking tot politie, OM, rechtspraak en SHN veranderd ten opzichte van de vorige meting?
  • Victims of crime in 22 European criminal justice systems - The implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure

   Brienen, M.E.I.; Hoegen, E.H. (Katholiek Universiteit Brabant, 2000)
   This study is an analysis of the position of the victim of crime in 22 European criminal justice systems. The guiding light throughout the study is Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure. This Recommendation contains guidelines on the way the victim of crime should be treated by the criminal justice authorities in the course of criminal proceedings against the offender. It focuses on three key issues, namely information, compensation, and treatment and protection. The study examines the implementation of the body of thought contained in the Recommendation in 22 jurisdictions that were all a member of the Council of Europe when the Recommendation was first adopted in 1985.