• Civiel schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten - de rol van de civiele procedure: gebruik, knelpunten en oplossingsrichtingen

   Schrama, W.M.; Geurts, T. (WODC, 2012)
   In deze rapportage is onderzocht welke rol civiele procedures voor de vergoeding van schade spelen voor slachtoffers van strafbare feiten, welke knelpunten zich daarbij voor slachtoffers kunnen voordoen volgens professionals en welke oplossingsrichtingen voor geconstateerde knelpunten denkbaar zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inleiding routekaart 3. Routekaart algemeen 4. Routekaart bij onbekende dader 5. Routekaart bij bekende dader 6. Samenvatting 7. Inleiding civiele schadevergoedingszaken 8. Civiele procedure 9. Resultaat van civiel procederen 10. Samenvatting en conclusies 11. Inleiding knelpunten 12. Mogelijke knelpunten voor professionals 13. Voorgestelde oplossingsrichtingen 14. Samenvatting 15. Conclusies
  • Compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten - Verkenning en bronnen, volumes en publieke kosten

   Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D.; Visscher, L.T.; Desmet, P.T.M. (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2020)
   In dit onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal: Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade, in hoeverre vinden compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader via die bronnen daadwerkelijk plaats en in hoeverre zijn daarmee publieke kosten gemoeid? Deze drieledige onderzoeksvraag omvat de volgende deelvragen: 1. Welke bronnen kunnen slachtoffers van strafbare feiten aanboren ter compensatie van hun schade? 2. In hoeverre vinden via die bronnen daadwerkelijk compensatie van het slachtoffer en verhaal op de dader plaats? 3. In hoeverre zijn publieke kosten gemoeid met compensatie en verhaal van schade door strafbare feiten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Private verzekering 3. Sociale zekerheid 4. Schadefonds geweldsmisdrijven 5. Verhaal op de dader 6. Conclusies en bevindingen 7. Summary 8. Literatuur 9. Samenstelling begeleidingscommissie 10. Bevraagde personen
  • Een regeling voor personenschade door rampen

   Engelhard, E.F.D.; Rijnhout, R. (Utrecht Centre for Accoutability and Liability, 2015)
   Uit eerder onderzoek blijkt dat er mogelijkheden zijn om personenschade op te nemen in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) (Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, SEO Economisch Onderzoek / INTERVICT, Amsterdam, 2013). Er kan bijvoorbeeld worden gewerkt met één forfaitair bedrag en een andere mogelijkheid is een systeem gebaseerd op werkelijk geleden schade en gemaakte kosten. Er zijn echter ook tussenvormen denkbaar, zoals een eerste forfaitair bedrag en daarna voor de bijzondere gevallen een mogelijkheid om additionele tegemoetkomingen te verstrekken. Een andere vorm is om met meerdere forfaitaire bedragen te werken en afhankelijk van de categorieën van de schade en kosten forfaitaire bedragen bij elkaar op te tellen. Ook kan voor een categorie een oplopende schaal van forfaitaire bedragen vergoed worden. De centrale vraag van dit rapport is hoe de eventuele uitbreiding van de Wts naar onverzekerbare personenschade kan worden geregeld. Uiteraard rekening houdend met dit specifieke karakter van de Wts. Deze vraag laat zich omzetten naar twee onderzoekpijlers: welke gedupeerden kunnen een tegemoetkoming krijgen en voor welke schades én hoe zou de schade moeten worden gewaardeerd? INHOUD: 1. Inleiding 2. Om welke gedupeerden en vormen van personenschade gaat het? 3. Belangenafweging voor de kring van gerechtigden en de schadevormen 4. Belangenafweging voor de methoden van schadewaardering 5. Effecten op gedupeerden 6. Conclusies en aanbevelingen
  • Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten - Deelrapport 1: De uitgangssituatie

   Unknown author (Stichting Social Research, 1994)
   Deze rapportage bevat de resultaten van de nulmeting in het kader van het deelonderzoek onder verdachten ter evaluatie van de per 1 april 1993 ingevoerde Wet en Richtlijn Terwee. Hiermee wordt een beeld geschetst van de uitgangssituatie, de stand van zaken rond schadebemiddeling vóór invoering van Terwee.
  • Evaluatie Terwee: schadebemiddeling bij verdachten - Eindrapport: nul- en effectmeting

   Knapen, M.; Puts, P. (Stichting Social Research, 1994)
   De belangrijkste vragen voor dit onderzoek hebben betrekking op een vergelijking van aantal, verloop en uitkomsten van schadebemiddelingsprocessen vóór en tijdens het experiment met wet en richtlijn Terwee in de arrondissementen Dordrecht en 's-Hertogenbosch.
  • Evaluatie van het schadebemiddelingsproject bij de Leidse politie

   Zeilstra, M.I.; Andel, H.G. van (WODC, 1989)
   De drie volgende onderzoeksvragen stonden bij de evaluatie van het project centraal : 1) Wat zijn de resultaten van het schadebemiddelingsproject en hoeveel inspanning is daarvoor verricht? 2) Hoe ervaren slachtoffers een schadebemiddeling die (gedeeltelijk) geslaagd of mislukt is? 3) Hoe ervaren daders een schadebemiddeling en waarom zijn zij eventueel bereid te betalen? INHOUD: 1. Het Leidse schadebemiddelingsproject 2. Resultaten van het schadebemiddelingsproject 3. Slachtoffers 4. Daders 5. Inventarisatie van de Leidse politie 6. Slotbeschouwing
  • Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie - Evaluatie-onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en Eindhoven

   Zeilstra, M.I.; Andel, H.G. van (WODC, 1990)
   Achtergrond: De slachtoffercirculaires (Vaillant II) zijn sedert april 1987 van kracht. Inmiddels is er landelijk ervaring mee opgedaan. Slachtoffers waarderen dat de politie en het O.M. hen informeren over het verloop van de strafzaak. Minder tevreden zijn zij echter over de wijze waarop de zaak is behandeld. Een belangrijk knelpunt blijkt de schaderegeling binnen het strafproces te zijn, meestal lukt dit niet. Om de procedure te verbeteren zijn in het kader hiervan in 1988 experimenten met informatieverschaffing over de voortgang in het strafproces en/of schadebemiddeling gestart bij de rijkspolitie Alkmaar en de gemeentepolitie Eindhoven. Getrainde politiefunctionarissen nemen, in plaats van de standaardbrief, persoonlijk contact op met de slachtoffers. In dit tweede contact wordt dan meegedeeld dat de dader is opgespoord en dat de strafzaak naar het O.M. is doorgestuurd. Tevens wordt meegedeeld of de dader bereid is de schade te vergoeden en/of wordt aan het slachtoffer verteld wat de mogelijkheden zijn om de schade vergoed te krijgen. Doel: Evaluatie van dit experiment.
  • 'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.' - Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade

   Dongen, J.D.M. van; Hebly, M.R.; Lindenbergh, S.D. (Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, 2013)
   Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat zijn hun overwegeningen bij het al dan niet volgen van verschillende wegen en wat zijn hun feitelijke ervaringen bij schadeverhaal? Deze vragen staan centraal in dit onderzoek. Het gaat om ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalven van hun schade. Verhaal wordt hier verstaan in de brede zin van het verkrijgen van financiële middelen uit eigen voorzieningen (verzekering), specifieke overheidsvoorzieningen (waarborg- of schadefonds) en verhaal op de dader (schikking met behulp van politie of OM, via voeging, via een civiele procedure).
  • Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

   Bisschop, P.E.; Mulder, J.D.W.E.; Middelburg, M.J.; Letschert, R.M. (SEO economisch onderzoek, 2013)
   Het onderzoek dient inzicht te bieden in hoe de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in de praktijk voldoet. Slachtoffes van (natuur)rampen raken vaak niet alleen materiële bezittingen kwijt, maar zien zichzelf ook geconfronteerd met pijn, verdriet en andersoortige personenschade. De Wts voorziet nu alleen in een tegemoetkoming van zaakschade. Hoe daaraan personenschade kan worden toegevoegd bij een mogelijke herziening van de Wts is de hoofdvraag van dit onderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Huidige praktijk Wts 3. Personenschade en de Wts 4. Hoe kan personenschade gewaardeerd worden? 5. Waardering van personenschade door overheden 6. Synthese
  • Schadebemiddelingsproject Middelburg

   Hecke, T. van; Wemmers, J. (WODC, 1992)
   Het schadebemiddelingsproject is een experimenteel project, opgezet door het openbaar ministerie te Middelburg. De doelstellingen van het project zijn: 1. aansluiting zoeken bij de taak van het O.M. om in het kader van bestuurlijke preventie een bijdrage te leveren aan de beheersbaarheid van de criminaliteit; in het bijzonder zo snel mogeijk overgaan tot schadebemiddeling tussen dader en benadeelde na het afsluiten van het onderzoek door de politie; 2. slachtoffers van deleicten van dienst zijn; 3. buiten de rechter om een aantal strafzakenafhandelen. Om deze doelen te bereiken is in juni 1989 bij het arrondissementsparket te Middelburg een schadebemiddelaar in dienst genomen voor een duur van 18 maanden,. Het project is geevalueerd door het WODC. De onderzoeksvragen waren: 1. Hoe is het schadebemiddelingsprject op het parket georganiseerd? 2. Wat is de effectiviteit van het project voor slachtoffers, en voor daders? 3. Welke indicatoren staan met de kans van slagen van een schadebemiddeling in verband?
  • Schadeclaims - Kan het goedkoper en minder belastend?

   Zeeland, C.M.C. van; Barendrecht, J.M.; Kamminga, Y.P.; Tzankova, I.N. (WODC, 2004)
   Het verhalen van schade, via gerechtelijke procedures of andere mechanismen brengt vaak aanzienlijke kosten met zich mee. Het lijkt er op dat schadelijders in toenemende mate geneigd zijn hun schade te verhalen, waardoor kan worden verwacht dat de (maatschappelijke) kosten zullen stijgen. In dit onderzoek worden goedkopere alternatieven voor de huidige procedures en mechanismen om schade te verhalen geïnventariseerd.
  • Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

   Heslinga, Y.H.; Erp, J. van; Verberk, M.; Dijk, P. van; Brienen, M.E.I.; Hoegen, E.H.; Rassin, E.; Spapens, A.C.; Frijns, J.; Walgrave, L.; et al. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. Y.H. Heslinga - De professionalisering van slachtofferhulp; activiteiten en ontwikkelingen 2. J. van Erp en M. Verberk - Evaluatie regelgeving Terwee; bevindingen van slachtoffers 3. P. van Dijk - Slachtoffers in de strafrechtspleging; enige recente ontwikkelingen 4. M.E.I. Brienen en E.H. Hoegen - Het Nederlandse slachtofferbeleid; een rechtsvergelijkend perspectief 5. E. Rassin - Het getraumatiseerde slachtoffer; behandeling, verhoor en hiaten in de herinnering 6. A.C. Spapens - Bemiddeling in relatie tot het strafproces 7. J. Frijns - Herstelbemiddeling in de praktijk; uitzicht door inzicht 8. L. Walgrave - Herstelrecht en strafrecht; duet of duel? 9. I. Wijers - Family group conferencing; kanttekeningen bij herstelrecht voor jeugdige delinquenten 10. C.P.M. Cleiren - De andere kant van het gelijk; strafgeding of mediation? Bijlage: de International Victimology Website SAMENVATTING: De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede gedeelte wordt ingezoemd op een andere maatschappelijk trend die nadrukkelijk tegemoet komt aan slachtofferbelangen: herstelbemiddeling. Hoewel de vooralsnog schaarse experimenten in Nederland worden toegejuicht, resteren er veel vragen. In welke fase is herstelbemiddeling het meest geëigend: voor, tijdens of na de zitting? Welke risico's brengt een mislukte mediation voor slachtoffers en daders met zich mee? Is hun rechtszekerheid voldoende gewaarborgd en in hoeverre is de herstelrechtelijke sanctie proportioneel?