• Luisteren naar burgers na geweldsaanwending - Onderzoek naar het horen van burgers na geweldsaanwending door de politie

   Lindeman, J.M.W.; Vorm, B. van der; Toor, D.A.G. van; Tappeiner, I.U. (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum, 2021-12-16)
   In 2020 en 2021 zijn in wet- en regelgeving belangrijke stappen gezet in het proces rond de stelselherziening geweldsaanwending bij de politie. Hiermee is het einde van vernieuwingen en veranderingen in de beoordeling van geweldsaanwending door de politie nog niet bereikt. Dit onderzoek richt zich op de rol van de burger in het proces van het beoordelen van de geweldsaanwending door de politie. In dit rapport staat de volgende vraag centraal: Is het, mede gelet op mogelijke juridische gevolgen, mogelijk, en zo ja: op welke wijze, om een hoorrecht van de betrokken burger bij het interne beoordelingsproces door de commissies geweldsaanwending bij de politie in te richten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Procedures waarin geweldsaanwendingen door de politie een rol kan spelen 3. De stelselherziening geweldsaanwending en twee procedures ter beoordeling van geweldsaanwending bekeken 4. De functie van het 'hoorrecht' (of de 'hoorplicht') - Horen in het bestuursrecht 5. De respondenten over de onderzoeksvragen 6. Antwoorden op de deelvragen en conclusies
  • Meerdaadse samenloop in het strafrecht - Een onderzoek naar doel, grondslag, karakter, strekking en functie van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop (artikel 57-63 Sr)

   Voorde, J.M. ten; Cleiren, C.P.M.; Schuyt, P.M.; Mulder-Hutten, M. (medew.); Vliet, J.M. van (medew.) (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2013)
   Het onderzoek is gericht op het beantwoorden van de volgende vraag: Is de regeling van de artikelen 57 tot en met 63 van het Wetboek van Strafrecht (de samenloopregeling) nog wel toereikend gelet op de huidige opvattingen (binnen de dogmatiek, jurisprudentie en praktijk) over de toepassing van meerdaadse samenloop bij de straftoemeting en de situatie die wordt veroorzaakt door (technologische) ontwikkelingen op het gebied van (al dan niet) forensisch bewijs? INHOUD: 1. Inleiding 2. Historische ontwikkeling van de wettelijke regeling van meerdaadse samenloop 3. Ontwikkeling van de meerdaadse samenloop in de rechtspraak van de Hoge Raad 4. Meerdaadse samenloop in de Nederlandse strafrechtswetenschappelijke literatuur bediscusieerd 5. Meerdaadse samenloop in de strafrechtspraktijk 6. Meerdaadse samenloop in internationaal perspectief 7. Bevindingen en aanbevelingen
  • Toepassing draagkrachtbeginsel bij geldboetes

   Nauta, O.; Wilde, B. de (DSP-groep, 2020-12)
   Bij het cumulatief opleggen van geldboetes bij meerdaadse samenloop in strafzaken kan met behulp van het draagkrachtbeginsel (art 24 Sr) de proportionaliteit van de straf worden gewaarborgd. Het draagkrachtbeginsel is echter onvoldoende concreet uitgewerkt om in de praktijk handvatten te bieden voor enerzijds maatwerk en anderzijds consistentie bij het (cumulatief) opleggen van geldboetes. Het onderzoek hangt samen met herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken, waarbij soms sprake is van een cumulatie van geldboetes. Om te komen tot een toepassing van het draagkrachtbeginsel in deze regeling is het nodig om dit beginsel meer concrete inhoud te geven. Onderzocht wordt hoe in de praktijk van de straftoemeting rechters invulling geven aan het draagkrachtbeginsel. Op welke manier zou aan de toepassing van het draagkrachtbeginsel meer inhoud kunnen worden gegeven? Hoe kan daarbij in geval van cumulatie van geldboetes de (matigende) doorwerking van de meerdaadse samenloopregeling worden vormgegeven? Het onderzoek dient criteria op te stellen voor het beoordelen van de draagkracht van een verdachte en richtlijnen te formuleren die het mogelijk maken rekening te houden met de draagkracht van een verdachte in overeenstemming met het draagkrachtbeginsel. INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridisch kader 3. Het draagkrachtbeginsel in de praktijk 4. Alternatieve toepassing van het draagkrachtbeginsel 5. Conclusies en aanbevelingen