• Modern gezinsleven en het recht

   Roeters, A.; Bucx, F.; Schrama, W.M.; Rutten, S.W.E.; Geurts, T.; Verstappen, L.C.A. (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. A. Roeters en F. Bucx - Continuïteit en verandering in het Nederlandse gezinsleven: Gezinsvormen, arbeidsmarktparticipatie en tijdsbesteding 2. W.M. Schrama - Aanpassing afstammings- en gezagsrecht gewenst voor ongehuwd samenwonende ouders 3. S.W.E. Rutten - Ouderschap en ouderlijk gezag bij niet-erkende islamitische huwelijken 4. T. Geurts - Het belang van grootouders in hedendaagse gezinnen en het recht op omgang met kleinkinderen 5. L.C.A. Verstappen - De modernisering van het huwelijksvermogensrecht: Een historisch perspectief SAMENVATTING: Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in groten getale – veelal in deeltijd – gaan participeren op de arbeidsmarkt en is de actieve betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van kinderen gegroeid. Ook in de keuzes voor relatievormen zijn veranderingen te zien. Het aantal huwelijken en geregistreerd partnerschappen van gelijk geslacht is toegenomen. Tegelijkertijd zijn trouwen en geregistreerd partnerschap steeds minder vanzelfsprekend geworden, terwijl ongehuwd samenwonen in populariteit is toegenomen. Ook komt het fenomeen eenoudergezin veel vaker voor dan vroeger. Soms is dat een gevolg van echtscheiding, soms een bewuste keuze. De toename van het aantal (echt)scheidingen heeft ertoe geleid dat veel kinderen in de praktijk meerdere ouders hebben, doordat hun gescheiden biologische ouders weer nieuwe partners vinden. Een van de taken van de in 2014 ingestelde Staatscommissie Herijking Ouderschap is dan ook om te bezien of het huidige wettelijke uitgangspunt dat een kind niet meer dan twee juridische ouders kan hebben en niet meer dan twee personen het gezag over hem kunnen uitoefenen, aan herziening toe is. Dit themanummer van Justitiële verkenningen worden enkele ontwikkelingen in het moderne gezins- en familieleven besproken en wordt ingegaan op de vraag of en hoe het familierecht met deze maatschappelijke ontwikkelingen zou moeten meegroeien. Tevens is er aandacht voor de recente ingrijpende hervorming van het huwelijksvermogensrecht.
  • Regulering van niet-huwelijkse relaties

   Unknown author (WODC, 1986)
   Wanneer twee personen samen gaan wonen in plaats van te trouwen, staat vrijwel niemand daar nog van te kijken. Toch is deze relatievorm minder probleemloos dan men op grond hiervan zou denken. Zowel aan de wetgever als aan de samenwonenden zelf doen zich allerlei, veelal publiekrechtelijke, dilemma's voor, bijvoorbeeld bij nakomelingen, dubbele inkomens, scheiding en adoptie. Rond het ongehuwde `echtpaar' heeft zich dan ook een web van regelingen en regels gevormd. Het resultaat van al deze regelgeving is niet altijd even inzichtelijk en consistent. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om hierin 257 verandering te brengen en bijvoorbeeld over te gaan tot registratie van samenwonenden. In hoeverre is het echter mogelijk of zelfs wenselijk relaties te regelen tussen personen die klaarblijkelijk niet voor de standaardregeling 'huwelijk' wilden kiezen? In deze aflevering van Justitiele Verkenningen wordt geprobeerd enkele knopen rond de regulering van relaties te ontwarren.