• Justitieel toezicht in de samenleving

   Voorde, J. ten; Doekhie, J.; Ginneken, E. van; Dirkzwager, A.; Nieuwbeerta, P.; Boone, M.; Höing, M.; Alards, A.; Kogel, K. de (WODC, 2019)
   ARTIKELEN: 1. Jeroen ten Voorde - Enkele reflecties op toezicht in het Nederlands strafrechtelijk sanctiestelsel 2. Jennifer Doekhie, Esther van Ginneken, Anja Dirkzwager en Paul Nieuwbeerta - Controle of begeleiding? Ervaringen met reclasseringstoezicht tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling 3. Miranda Boone - En wat als het misgaat? De omzetting en herroeping van toezicht op justitiabelen in de samenleving 4. Mechtild Höing en Audrey Alards - Circles of Support and Accountability. Een sociaal netwerk voor zedendelinquenten 5. Katy de Kogel - Technologische hulpmiddelen bij toezicht op delinquenten in de samenleving SAMENVATTING: Het aantal mensen onder justitieel toezicht is in de laatste decennia explosief gestegen, zowel in Nederland als daarbuiten. In Nederland verdubbelde het aantal gevallen van reclasseringstoezicht bijna van ruim 7000 naar iets minder dan 14.000. Daarnaast is de maximumduur van het justitieel toezicht in Nederland opgelopen van maximaal drie jaar tot mogelijk levenslang toezicht na het ondergaan van een tbs-maatregel of lange detentie. Technologische vernieuwingen, zoals elektronisch toezicht en de Alcoholmeter, hebben het toezicht verder geïntensiveerd. En op dat vlak is er nog meer te verwachten in de vorm van bijvoorbeeld de stappenteller om te meten of een ondertoezichtgestelde wel genoeg beweegt, of een zweetmeter die aangeeft of het stressniveau niet te veel aan het oplopen is.Als doel van (uitbreiding van) toezicht wordt vaak terugdringing van vrijheidsstraffen genoemd. Zo wordt nu ook in Nederland in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering overwogen de figuur van de voorlopige vrijheidsbeperking te introduceren. Vrijheidsbeperkende voorwaarden kunnen dan niet meer alleen aan verdachten worden opgelegd als voorwaarde bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, maar ook als zelfstandige maatregel. Of dit daadwerkelijk tot een afname van het gebruik van de voorlopige hechtenis zal leiden, is echter maar de vraag. Net als de toename van het aantal gedetineerden, is ook de groei van het aantal personen onder toezicht een uitdrukking van het strafklimaat in een land. Naarmate het meer wordt toegepast voor lichte delicten, gaat het vaker hand in hand met een toename van de vrijheidsbeneming, zoals blijkt uit onderzoek van Michelle Phelps voor de Verenigde Staten.In dit themanummer van Justitiële verkenningen wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar justitieel toezicht in de samenleving. Zo komen de rechtstheoretische en rechtsfilosofische aspecten aan de orde, maar ook onderzoek naar de wijze waarop toezicht door ex-gedetineerden wordt ervaren tijdens de periode van voorwaardelijke invrijheidstelling. Voorts is er – internationaal vergelijkend - aandacht voor de situatie waarin ondertoezichtgestelden zich niet aan de voorwaarden van toezicht houden en de reactie daarop van autoriteiten. Ook zijn artikelen gewijd aan toezicht op veroordeelde zedendelinquenten door burgervrijwilligers en aan nieuwe geavanceerde vormen van toezicht met behulp van technologische hulpmiddelen.
  • Naar een 'bruikbare rechtsorde' - Bijdragen uit de sociale wetenschap

   Croes, M.T. (WODC, 2007)
   Dit onderzoek betreft een literatuurverkenning om te bezien of in de (sociaal-wetenschappelijke waaronder rechtseconomische) literatuur aanknopingspunten zijn te vinden voor een verdere invulling van het concept bruikbare rechtsorde. Het gaat hierbij niet alleen om het geheel van wet- en regelgeving, maar tevens over de instituties en de waarden en normen die bijdragen aan het functioneren van het systeem. Achtereenvolgens behandelt dit Cahier het begrip 'bruikbare rechtsorde' zoals dit binnen de beleidsagenda van het Ministerie van Justitie en door mininster Donner werd gebruikt, drie sociaal-wetenschappelijke theorieën en de betekenis van deze theorieën voor het streven naar een verminderd beroep op rechtspraak bij de beslechting van geschillen. INHOUD: 1. Inleiding 2. De 'bruikbare rechtsorde' 3. Netwerken 4. Normen en handhaving 5. Kanttekeningen en beleidsperspectieven