• Empirisch-juridisch onderzoek

   Leeuw, F.L.; Dijck, G. van; Elbers, N.A.; Malsch, M.; Hove, L. ten; Elffers, H.; Marseille, A.T.; Boom, W.H.; Leeuw, H.B.M. (medew.) (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. F.L. Leeuw - Amerikaans rechtsrealisme en empirisch-juridisch onderzoek 2. G. van Dijck - Naar een succesformule voor empirisch-juridisch onderzoek 3. N.A. Elbers en H.B.M. Leeuw (medew.) - Empirisch-juridisch onderzoek – toekomstmuziek of werkelijkheid? 4. M. Malsch, L. ten Hove en H. Elffers - Toepassing van rechtssocio logisch en rechtspsychologisch onderzoek in de rechtspraktijk 5. A.T. Marseille - Hoe de bezwaarprocedure bij de overheid kan profiteren van inzichten uit empirisch onderzoek 6. W.H. van Boom - Experimenteren met informeren SAMENVATTING: Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot het begin van de 20e eeuw met de opkomst van de Legal Realists in de Verenigde Staten en in de jaren tachtig de revival in de vorm van een New Legal Realism. De oprichting van de Society of Empirical Legal Studies (SELS) en het Journal of Empirical Legal Studies (JELS) markeren het ontstaan van ELS begin deze eeuw. ELS verbreidde zich vervolgens ook in Europa. De meeste Nederlandse rechtenfaculteiten hebben inmiddels een leerstoel ingesteld voor de empirische bestudering van het recht. Daarmee wordt onderkend dat in verschillende rechtsgebieden sprake is van een groeiende behoefte aan juristen die niet alleen de wet kennen en de klassieke juridische vaardigheden beheersen, maar die ook bevindingen uit empirisch onderzoek naar waarde kunnen schatten en kunnen integreren in de uitoefening van hun professie. In dit themanummer wordt de geschiedenis van ELS geschetst en ingegaan op de vraag aan welke eisen goed empirisch-juridisch onderzoek moet voldoen en hoe dit kan bijdragen aan verbeteringen in de rechtspraktijk, in wetgeving en in het juridisch onderwijs. Daarnaast passeren in dit nummer concrete voorbeelden van empirisch-juridisch onderzoek uit verschillende rechtsgebieden en de (mate van) toepassing daarvan in de praktijk.
  • Geschilgedrag - verklaringen bijeengebracht

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2008)
   Dit onderzoek vloeit voort uit de empirische verkenning van de filterwerking van buitengerechtelijke procedures (Cahier 2006-6). Het is bedoeld om de in dit voorgaande onderzoek genoemde verklaringen voor geschilgedrag en filterwerking theoretisch nader uit te diepen. Voor dit doel worden theorieën en bevindingen uit de rechtssociologische, rechtseconomische en rechtspsychologische literatuur bijeengebracht. De centrale vraag die aan de hand van deze bronnen wordt onderzocht is, hoe het geschilgedrag van partijen in den brede kan worden verklaard, en in hoeverre deze te integreren en te ordenen zijn met behulp van een overkoepelend kader. INHOUD: 1. Aanleiding, vraagstelling en opzet 2. Drie theoretische 'tradities' in het onderzoek naar geschilgedrag 3. Inventarisatie van theoretische en empirische inzichten 4. Keuzemomenten en geschillen 5. Conclusie en nabeschouwing
  • Security Applications for Converging Technologies - Impact on the constitutional state and the legal order

   Teeuw, W.B. (red.); Vedder, A.H. (red.); Custers, B.H.M.; Dorbeck-Jung, B.R.; Faber, E.C.C.; Iacob, S.M.; Koops, B.-J.; Leenes, R.E.; Poot, H.J.G. de; Rip, A.; et al. (WODC, 2008)
   The impact of converging technologies on legal practice and criminology is being investigated in a forward looking study intended for practitioners and policy makers in the field of legislation, crime prevention, and law enforcement. This report consists of three parts. The first part describes the state of the art and future expectations on nano-, bio-, ICT and cognitive science and technology, as well as their convergence. The second part describes the (future) applicability of converging technologies to our application domain, in particular in three cases. This part ends with scenarios that are used as a means to ‘visualize’ the developments and an input for the impact analysis. In the third part the scenarios are analysed on their ethical, legal and social implications. This part describes the major social and normative trends that are observed. CONTENT: 1. Introduction 2. Nanotechnology 3. Biotechnology 4. Information technology 5. Cognitive sciences 6. NBIC convergence 7. Relevance of converging technologies for security applications 8. Scenarios for the application of converging technologies in the security sector 9. Major trends and social and normative impact assessment 10. Conclusions 11. Addendum: The trends and the normative framework of the Dutch criminal law
  • Technologie, cognitie en Justitie

   Poot, H.J.G. de; Faber, E.E.C.; Peters, M.J.V.; Smeets, T.; Meijer, E.H.; Merkelbach, H.; Vedder, A.; Lokhorst, G.J.C.; Lamme, V.A.F.; Buruma, Y.; et al. (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1. W.B. Teeuw, H.J.G. de Poot en E.C.C. Faber - De impact van convergerende technologieën op security-toepassingen 2. J. Jelicic, M.J.V. Peters en T. Smeets - Detectie van onjuiste herinneringen met hersenscans; voorlopig toekomstmuziek 3. E.H. Meijer en H. Merkelbach - Leugendetectie: oude waarheden en nieuwe technologie 4. A. Vedder - Convergerende technologieën, verschuivende verantwoordelijkheden 5. G.J.C. Lokhorst - Hersenen en recht: geen koninklijke weg 6. V.A.F. Lamme - Controle, vrije wil en andere kletskoek 7. Y. Buruma - Over biologie, technologie en strafrecht 8. J. Greene en J. Cohen - Neurowetenschappen veranderen niets en alles aan het rechtssysteem 9. Boekrecensie: J.A. den Boer over 'The ethical brain; the science of our moral dilemmas' van M.S. Gazzaniga SAMENVATTING: Dit themanummer gaat over de betekenis van nieuwe technologieën voor het werkterrein van justitie. Naast de invloed van digitale technologie staan momenteel ook de toenemende kennis over het menselijk brein en de (vermeende) biologisch determinanten van menselijk gedrag zeer in de belangstelling.
  • Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp - Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

   Winkel, F.W.; Spapens , A.C.; Letschert, R.M. (WODC, 2006)
   Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek betreft een heranalyse, oftewel verdieping van dit onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt een aanvullend empirisch kader geboden, gevolgd door een victomologisch (hoofdstuk 3) en rechtspsychologisch kader (hoofdstuk 4). Deze bieden een handvat voor de uitvoering van een aantal multivariate analyses. In hoofdstuk 5 worden de implicaties van deze analyses beschreven en worden enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoeken gedaan.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1976)
  • Wraak

   Nieuwenhuis, J.J.; Verrijn Stuart, H.M.; Vos, J.M.C.; Stokkom, B.A.M. van; Crombag, H.F.M.; Dennen, J.M.G. van der; Duyndam, J. (WODC, 2003)
   ARTIKELEN: 1. J.J. Nieuwenhuis - Tragedie en recht; twee manieren om wraak te temmen 2. H.M. Verrijn Stuart - Is daar iemand, iemand, iemand ...? Over vergeving en identiteit in de context van het strafproces 3. J.M.C. Vos - Het vragende slachtoffer en de wrekende staat; de functie van wrok in een moderne rechtsstaat 4. B.A.M. van Stokkom - De taboeïsering van wraak; is wraak moreel aanvaardbaar? 5. H.F.M. Crombag - Over wraak; resultaten van een empirisch onderzoek 6. J.M.G. van der Dennen - De evolutionaire aspecten van wraak; waarom wraak zoet is en bovendien heilige plicht 7. J. Duyndam - Voorwaarden voor vergeving; een stappenplan SAMENVATTING: Is wraak altijd zo verwerpelijk en zo mateloos? Wat is de rol van wraak in het dagelijks leven? Dient de overheid te reageren op de toenemende etalering van wraakgevoelens van slachtoffers in de media of leidt dit tot bevordering van een slachtoffercultuur? In hoeverre werkt wraak bevredigend? Bestaat er zoiets als gerechtvaardigde wraak? Op dergelijke vragen gaat dit themanummer in. De problematisering van het verschijnsel wraak leidt vroeg of laat tot het alternatief: vergeving, verzoening, maar ook, vergeten. Vergeving en verzoening komen in verscheidene artikelen impliciet aan de orde. Daarnaast zijn er twee bijdragen opgenomen van auteurs die expliciet ingaan op het thema vergeving.