• Amerikaanse toestanden

   Unknown author (WODC, 1995)
   Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft daartoe alle aanleiding: vrije wapenverkoop, drive by shootings, serial killers, buitensporige media-aandacht voor moord en doodslag, de verkoop van true crime stories en tijdschriften als Murder Can Be Fun, de aasgier-advocatuur en show-processen, en de grimmige war on drugs. Amerikaanse politici lijken vastberaden het kwaad van de misdaad uit te roeien: ze hameren op het principe van het 'verdiende loon' en overbieden elkaar met strengere strafmaatregelen. De strafbepaling die bekend is onder de baseball frase 'Three Strikes and You're Out' toont aan dat Amerikaanse strijd tegen misdaad draconische vormen heeft aangenomen. samenleving - bijna de helft van de gevangenispopulatie bestaat uit zwarten - in snel tempo te vergroten. Het contrast met Europese aanpak van het misdaadprobleem is dan ook, ondanks punitievere tendenzen, bijzonder groot. Maar is dat niet een zelfgenoegzame bevestiging van het eigen gelijk? En doen de Amerikaanse ontwikkelingen - vaak zonder dat we het willen - zich ook niet in Europa voor? Uiteenlopende Amerikaanse praktijken, zoals opsporingsmethoden, de introductie van meldpunten, de stijl van procederen (grote rol van experts; hoge schadevergoedingen) en alternatieve vormen van conflictbeslechting vinden immers ook in Europa ingang.
  • Bestrijding van discriminatie naar ras - enkele ervaringen met de bestrijding van raciale discriminatie in andere landen

   Duijne-Strobosch, A.J. van (WODC, 1983)
   In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op specifiek voor de bestrijding van discriminatie opgerichte organisatie. Daarnaast - en gedeeltelijk in verband daarmee - zullen ook wettelijke maatregelen en belangrijke rechterlijke uitspraken aan de orde komen.
  • Betalingsregelingen - Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

   Jungmann, N.; Linssen, M.; Moerman, A.; Muiswinkel, S. van; Oomkens, R. (Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2020)
   Er leeft een breed gedragen maatschappelijke zorg rondom de aanpak van schulden. Voor het kabinet vormt deze breed gedragen zorg de aanleiding om werk te maken van een Brede schuldenaanpak. In het regeerakkoord is opgenomen dat de juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen. Om bovenstaand doel te realiseren, geeft het voorliggende onderzoek antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze en in welke mate treffen de verschillende soorten private schuldeisers (haalbare) betalingsregelingen en welke mogelijkheden zijn er om de inzet van dit middel te verbeteren? INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridisch kader en jurisprudentie 3. Het perspectief van schuldeisers 4. Het perspectief van incassopartijen 5. Het perspectief van de debiteur 6. Het perspectief sociaal raadslieden 7. Het perspectief van de rechterlijke macht 8. Voorbeelden van aansprekende praktijken 9. De impact van corona 10. Conclusie 11. Denkrichtingen
  • De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis

   Kruisbergen, E.; Haas, M.; Es, L. van; Snijders, J.; Coomans, A.; Deuren, S. van; Dijk, M. van; Weijer, S. van de; Blokland, A.; Baak, C.; et al. (WODC, 2021-09-29)
   ARTIKELEN: 1. Edwin Kruisbergen, Marco Haas, Lisa van Es en Joanieke Snijders - De pandemie als criminologisch experiment. De ontwikkeling van de criminaliteit tijdens een jaar coronamaatregelen 2. Anne Coomans, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland, Carlijn van Baak, David Kühling, Rosanne Bombeld en Veroni Eichelsheim - Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland 3. Joska Appelman, Kiki Bijleveld, Peter Ejbye-Ernst, Evelien Hoeben, Lasse Liebst, Cees Snoek, Dennis Koelma en Marie Rosenkrantz Lindegaard - Naleving van gedragsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie 4. Peter Klerks - Misleiding tijdens de coronapandemie. Over nepnieuws, complotdenken en maatschappelijke ontvankelijkheid 5. Eddy Bauw, Yasemin Glasgow, Anne Janssen en Marc Simon Thomas - Rechtspleging in jeugdbeschermingszaken tijdens de coronacrisis. Een verslag van lopend onderzoek 6. Roos de Wildt - Sekswerk ten tijde van corona. De impact van de lockdown op sekswerkers SAMENVATTING: Anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland staat Justitiële verkenningen stil bij de gevolgen van deze crisis. De pandemie heeft bovenal veel persoonlijk leed veroorzaakt, zowel bij direct getroffenen als hun naasten. Het virus, en dan vooral de maatregelen die ter bestrijding ervan wereldwijd zijn ingevoerd, heeft echter een veel bredere uitwerking. De regering trof maatregelen die sinds de Tweede Wereldoorlog ongekend zijn. Onderwijsinstellingen gingen dicht. Bedrijven sloten hun deuren. Het onderling contact tussen mensen werd ingeperkt en voor zover het plaatsvond moesten verschillende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Binnen Justitie kreeg de politie ondermeer te maken met de handhaving van de anderhalvemetermaatregel en de avondklok. Wat is de invloed geweest van de ingevoerde maatregelen op het werkterrein van justitie? Wat valt er te leren uit de afgelopen periode? Zijn er ook blijvende gevolgen van de coronacrisis? En hoe die gevolgen te beoordelen? Dergelijke vragen staan centraal in dit themanummer van Justitiële verkenningen, waarin de resultaten van verschillende (doorlopende) onderzoeken worden besproken.
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2025 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Diephuis, B.J. (WODC, 2020)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2025. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2011 - Toelichting op de beleidsneutrale ramingen voor de veiligheidsketen

   Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2006)
   Dit rapport beschrijft de beleidsneutrale ramingen van instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de veiligheidsketen en capaciteitsbehoefte voor extramurale en intramurale voorzieningen tot en met 2011. ‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijkblijvend beleid, waarbij 2004 het laatst bekende jaar is. Het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen na 2004 is niet in de ramingen verdisconteerd. Dus het Veiligheidsprogramma is slechts onderdeel van de ramingen voorzover het reeds in 2003 en 2004 effect heeft gehad. De focus van dit rapport ligt echter niet op de ramingen zelf, maar op de achtergronden daarvan. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbeleid 10. Toegang rechtsbestel 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2012 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B. (WODC, 2007)
   Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2012 van onder andere OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste oorzaken daarachter? Dit periodieke onderzoek probeert een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld te schetsen van de in de komende jaren te verwachten behoefte aan capaciteit in de justitieketen op basis van het prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2018 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.); Moolenaar, D.E.G.; Tulder, F.P.; Decae, R.J.; Diephuis, B.J. (WODC, 2013)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2018. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - P.R. Smit 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 11. Nawoord - P.R. Smit
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2019 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2014)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2019. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - P.R. Smit 2. Achtergrondfactoren - P.R. Smit 3. Opsporing - R.J. Decae 4. Slachtofferzorg - R.J. Decae 5. Vervolging - R.J. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 11. Nawoord - P.R. Smit
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2020 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2015)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2020. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2021 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R.; Moolenaar, D.E.G.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2016)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2021. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2.Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2017)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2018)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2023. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Rechtsbijstand 10. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2024 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Kriege, A.G. (WODC, 2019)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2024. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. WAHV-zaken 4. Overtredingen 5. Misdrijven 6. Tenuitvoerlegging 7. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand in strafzaken 8. Civiel recht en bestuursrecht 9. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2026 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Diephuis, B.J. (WODC, 2021-06-17)
   De ramingen in dit rapport zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) versie 2020. Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten. Het model voor de veiligheidsketen bevat onderdelen zoals onder andere opsporing, vervolging en berechting, straffen en maatregelen, vreemdelingenbewaring, gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, reclassering, gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken en slachtofferzorg. Het model voor civiel- en bestuursrechtelijke keten bevat de onderdelen civiele rechtspraak, bestuursrechtspraak en gesubsidieerde rechtsbijstand in civiele zaken en bestuurszaken. Dit rapport zal niet uitgebreid ingaan op alle onderdelen van het PMJ maar alleen de belangrijkste elementen eruit lichten. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2027 - Beleidsneutrale ramingen

   Molenaar, D.E.G.; Tims, B.; Kriege, A.G.; Pol, B. van der (WODC, 2022-06-29)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2027. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). De ramingen voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak. De ramingen voor forensisch-psychiatrische centra (voorheen tbs-klinieken) zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het WODC en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de overige ramingen is het WODC verantwoordelijk. De ramingen zijn ‘beleidsneutraal’. Dat wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijk-blijvend beleid. De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten.
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 - ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Eggen, A.Th.J. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Goudriaan, H.; Heer-de Lange, N.E. de; Kalidien, S.N.; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2009)
   C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2008. De politiecijfers zijn echter nog weergegeven tot en met 2007. Tot en met 2007 ontving het CBS de basisgegevens voor de Politiestatistiek van de politiekorpsen afzonderlijk. Vanaf 2008 worden deze gegevens centraal aangeleverd. Deze nieuwe wijze van aanleveren is gepaard gegaan met aanloopproblemen, waardoor de analyse en verificatie van de politiecijfers over 2008 nog gaande is. In de bijlagen zijn de tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 te vinden. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en A.Th.J. Eggen 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - W.M. de Jongste 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys 4. Geregistreerde criminaliteit - A.Th.J. Eggen 5. Verdachten van criminaliteit - H. Goudriaan en A.Th.J. Eggen 6. Vervolging - N.E. de Heer-de Lange 7. Berechting - N.E. de Heer-de Lange 8. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 10. Overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 - ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (red.); Kalidien, S.N. (red.); Leij, J.B.J. van der; Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Smit, P.R.; Eggen, A.Th.J.; Goudriaan, H.; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2010)
   C&R 2009 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2009.  Op de webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' op www.wodc.nl is de meest recente editie en voorgaande edities terug te vinden (Zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - J.B.J. van der Leij en W.M. de Jongste 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys en P.R. Smit 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en H. Goudriaan 5. Vervolging - A.Th.J. Eggen 6. Berechting - A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 9. Rijkoverheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar 10. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en S.N. Kalidien
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 - ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.); Rosmalen, M.M. van (medew.); Leij, J.B.J. van der; Huys, H.W.J.M.; Smit, P.R.; Moolenaar, D.E.G.; Kessels, R.J.; Eggen, A.Th.J.; Zuiderwijk-van Eijk, A.M.G.; et al. (WODC, 2011)
   C&R 2010 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2010. De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2010. De Raad voor de Rechtspraak levert dit jaar ook een bijdrage in de vorm van een nieuw hoofdstuk 'Overtredingen' (in samenwerking met het CBS). Daarnaast levert de Raad een bijdrage aan het reeds bestaande kostenhoofdstuk in C&R. Op de webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' op www.wodc.nl is de meest recente editie en voorgaande edities terug te vinden (Zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys en P.R. Smit 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels 5. Vervolging - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 6. Berechting - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien en A.M.G. Zuiderwijk-van Eijk 8. Overtredingen - F.P. van Tulder en T.P. Sprengers 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 10. Kosten van criminaliteit - B. Nauta, D.E.G. Moolenaar en F.P. van Tulder 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit
  • Daling instroom civiele handelszaken onderzocht - Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

   Eshuis, R.J.J. (red.); Tulder, F.P. van (red.) (WODC, 2014)
   Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000 in het jaar 2000 tot bijna 700.000 in 2010. Rond de jaarwisseling 2009/2010 sloeg de trend om en begon de instroom van dit type zaken te dalen. Welke factoren zijn van invloed op het beroep op de civiele rechter? Al enige jaren proberen het WODC en de Raad voor de rechtspraak samen daar beter zicht op te krijgen, om prognoses te maken van het te verwachten beroep op de rechter en zo de begroting van de Rechtspraak beter te kunnen onderbouwen. In het voorjaar van 2014 verschenen publicaties van het WODC en van Raad voor de rechtspraak (Rvdr) met verschillende antwoorden op die vraag. WODC en Rvdr hebben hierin aanleiding gezien een ‘wetenschappelijk forum’ te organiseren, waarop drie onderzoeken werden gepresenteerd en bediscussieerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De drie onderzoeken 3. De referenten aan het woord 4. Reacties van de onderzoekers 5. Nawoord Leeuw en Van Dijk