• De computer als weegschaal van de rechter

   Unknown author (WODC, 1998)
   Hoe moet de introductie van informatietechnologie in de rechtspraktijk worden gewaardeerd? Wat zijn de mogelijkheden en beperlcingen? Velen achten het gebruik van de computer van groot belang voor het justitiële beleid. Immers, de rechtspleging kan hierdoor aan efficiëntie winnen. Bovendien kan de planning van cellencapaciteit door uniforme rechtspraak vergemakkelijkt worden. Anderen blijven met vragen zitten. Zijn de systemen voldoende gebruiksvriendelijk te maken? Zijn zaken wel te vergelijken met soortgelijke zaken? Wat zijn de risico's van een kunstmatig afgedwongen rechtsgelijkheid? En wat is eigenlijk het doel: uniforme rechtsspraak of een betere strafmotivering.
  • Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen - Een verkennend onderzoek - Met casestudy’s naar contentmoderatie door online platformen, zelfrijdende auto’s, de rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes

   Kulk, S.; Deursen, S. van; Snijders, Th. (medew.); Breemen, V. (medew.); Wouters, A. (medew.); Philipsen, S. (medew.); Boekema, M. (medew.); Heeger, S. (medew.) (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging, 2020)
   Iedereen heeft in het dagelijks leven te maken met beslissingen die worden genomen door of met behulp van algoritmen. De inzet van algoritmen kan kansen opleveren voor het verwezenlijken van publieke waarden en belangen. Zo kunnen algoritmen besluitvormingsprocessen efficiënter maken en bijdragen aan het vinden van oplossingen voor verschillende soorten maatschappelijke uitdagingen. Tegelijkertijd kan de inzet van algoritmen risico’s met zich brengen en vragen oproepen over de bestendigheid van de juridische kaders die beschikbaar zijn om publieke waarden en belangen te beschermen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is in dit verband als volgt gedefinieerd: Welke kansen en risico’s doen zich voor bij algoritmische besluitvorming met betrekking tot de bescherming en realisering van publieke waarden en belangen, en zijn de bestaande juridische kaders voldoende bestendig om kansen te verwezenlijken en het intreden van geïdentificeerde risico’s te voorkomen of de gevolgen daarvan te mitigeren? Centraal in het onderzoek staan de huidige toepassingen van algoritmen in besluitvormings-processen en de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar op dat gebied te verwachten zijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is onder meer gebruikgemaakt van casestudy’s naar de inzet van algoritmen in vier, door het WODC en de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid geselecteerde domeinen: contentmoderatie, zelfrijdende auto’s, rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes. INHOUD: 1. Inleiding 2. Algoritmen: een introductie 3. Publieke waarden en belangen 4. Casestudy Contentmoderatie door online platformen 5. Casestudy Zelfrijdende auto's 6. Casestudy De rechtspraak 7. Casestudy Overheidsincasso bij verkeersboetes 8. Kansen en risico's 9. Bestendigheid van de juridische kaders 10. Conclusie