• Amerikaanse toestanden

   Unknown author (WODC, 1995)
   Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft daartoe alle aanleiding: vrije wapenverkoop, drive by shootings, serial killers, buitensporige media-aandacht voor moord en doodslag, de verkoop van true crime stories en tijdschriften als Murder Can Be Fun, de aasgier-advocatuur en show-processen, en de grimmige war on drugs. Amerikaanse politici lijken vastberaden het kwaad van de misdaad uit te roeien: ze hameren op het principe van het 'verdiende loon' en overbieden elkaar met strengere strafmaatregelen. De strafbepaling die bekend is onder de baseball frase 'Three Strikes and You're Out' toont aan dat Amerikaanse strijd tegen misdaad draconische vormen heeft aangenomen. samenleving - bijna de helft van de gevangenispopulatie bestaat uit zwarten - in snel tempo te vergroten. Het contrast met Europese aanpak van het misdaadprobleem is dan ook, ondanks punitievere tendenzen, bijzonder groot. Maar is dat niet een zelfgenoegzame bevestiging van het eigen gelijk? En doen de Amerikaanse ontwikkelingen - vaak zonder dat we het willen - zich ook niet in Europa voor? Uiteenlopende Amerikaanse praktijken, zoals opsporingsmethoden, de introductie van meldpunten, de stijl van procederen (grote rol van experts; hoge schadevergoedingen) en alternatieve vormen van conflictbeslechting vinden immers ook in Europa ingang.
  • Beleidsevaluatie

   Farrington, D.P.; Welsh, B.C.; Pawson, R.; Klein Haarhuis, C.; Ooyen-Houben, M. van; Kleemans, E.; Leeuw, F.; Webbink, H.D.; Bijl, R.; Jong, A.H.M. de; et al. (WODC, 2005)
   ARTIKELEN: 1. D.P. Farrington en B.C. Welsh - Het belang van experimentele evaluaties in de criminologie 2. R. Pawson en C. Klein Haarhuis - Evaluatie van complexe programma's; een theoriegestuurde aanpak 3. C. Klein Haarhuis, M. van Ooyen-Houben, E. Kleemans en F. Leeuw - Rechtshandhaving geëvalueerd; een synthese van 31 onderzoeken 4. H.D. Webbink - Causale effecten van beleid; over gecontroleerde en natuurlijke experimenten 5. R. Bijl - Evaluatieonderzoek en het integratiebeleid 6. A.H.M. de Jong en D.L. Kabel - De rol van evaluaties in het begrotingsproces 7. Internetsites Beleidsevaluatie SAMENVATTING: De aanleiding voor dit themanummer is niet alleen de explosieve toename van het aantal evaluaties in Nederland en andere landen. Ook de discussies over de methoden van evaluatieonderzoek en het maken van syntheses van bestaande evaluaties bieden meer dan genoeg stof. Een interessante ontwikkeling is de opleving van het experiment als evaluatiemethode.
  • Beschermingsarrangementen - Recht doen vanuit het perspectief van de burger

   Lünnemann, K.; Boutellier, H.; Goderie, M.; Graaf, P. van der (WODC (subsidie), 2005)
   Dit rapport is een verkennende studie. In een literatuuronderzoek is gezocht naar theoretische aanknopingpunten voor het begrip beschermingsarrangementen. Vervolgens zijn in een drietal domeinen - gezin, school en wijk - de beschermingsbehoefte, het bestaande rechtskader en de sociale maatregelen in kaart gebracht. In deze fase zijn tevens drie gespreksrondes gehouden met acht praktijkdeskundigen. Ten derde is op 21 april 2005 een seminar georganiseerd met dertig deskundigen. Op dit seminar stond in het bijzonder de houdbaarheid van de benadering in termen van beschermingsarrangementen centraal.
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 1999 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Schreuders, M.M.; Huls, F.W.M.; Garnier, W.M.; Bijleveld, C.C.J.H.; Groen, P.P.J.; Heide, F.; Heide, W. van der; Meijer, R.F.; Smit, P.R. (WODC, 1999)
   De meest recente editie van deze publicatie is te vinden in de rubriek 'Cijfers en prognoses' (Zie link bij: Meer informatie).
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2000 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Huls, F.W.M.; Schreuders, M.M.; Horst-van Breukelen, M.H. ter; Tulder, F.P. van (WODC, 2001)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijving Nederlands strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en opsporing 4. Vervolging en berechting 5. Tenuitvoerlegging van sancties 6. Jeugd 7. Slachtoffers van criminaliteit 8. Nederland in internationaal perspectief 9. De strafrechtsketen in samenhang. De meest recente editie van deze publicatie is te vinden in de rubriek 'Statistiek en monitoring' op de WODC-site.
  • Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

   Heide, W. van der (red.); Eggen, A.Th.J. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Laan, A.M. van der; Bogaerts, S.; Lange, N.E. de; Kalidien, S.N.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2007)
   Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de uitgaven door burgers, overheid en bedrijfsleven als gevolg van criminaliteit? Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Slachtoffers van criminaliteit 4. Criminaliteit en opsporing 5. Vervolging en berechting 6. Ten uitvoerlegging van sancties 7. De strafrechtsketen in samenhang 8. Uitgaven aan criminaliteit 9. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 - ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Eggen, A.Th.J. (red.); Jongste, W.M. de; Huys, H.W.J.M.; Goudriaan, H.; Heer-de Lange, N.E. de; Kalidien, S.N.; Leertouwer, E.C.; Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R. (WODC, 2009)
   C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. De rapportage richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Hoe hangen de schakels van de strafrechtsketen cijfermatig onderling samen? Wat zijn de overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving?  Hoe verhoudt de criminaliteit en rechtshandhaving in Nederland zich tot het buitenland. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tot en met het jaar 2008. De politiecijfers zijn echter nog weergegeven tot en met 2007. Tot en met 2007 ontving het CBS de basisgegevens voor de Politiestatistiek van de politiekorpsen afzonderlijk. Vanaf 2008 worden deze gegevens centraal aangeleverd. Deze nieuwe wijze van aanleveren is gepaard gegaan met aanloopproblemen, waardoor de analyse en verificatie van de politiecijfers over 2008 nog gaande is. In de bijlagen zijn de tabellen van Criminaliteit en rechtshandhaving 2008 te vinden. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en A.Th.J. Eggen 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem - W.M. de Jongste 3. Criminaliteit en slachtofferschap - H.W.J.M. Huys 4. Geregistreerde criminaliteit - A.Th.J. Eggen 5. Verdachten van criminaliteit - H. Goudriaan en A.Th.J. Eggen 6. Vervolging - N.E. de Heer-de Lange 7. Berechting - N.E. de Heer-de Lange 8. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 9. De strafrechtsketen in samenhang - E.C. Leertouwer en S.N. Kalidien 10. Overheidsuitgaven aan criminaliteitsbestrijding en strafrechtshandhaving - D.E.G. Moolenaar 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Moolenaar, D.E.G. (red.); Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.) (WODC, 2021-10-18)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 19e editie richt zich daarbij met name op de periode 2010 tot en met 2020. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Verder worden de uitgaven gemoeid met sociale veiligheid beschreven. Ten slotte is er aandacht voor de ontwikkelingen in internationaal perspectief. C&R is oorspronkelijk door WODC en CBS opgezet. Sinds 2011 werkt de Raad voor de rechtspraak aan deze publicatie mee en in de onderhavige editie C&R 2020 ook de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor de expertise verder is verbreed. C&R 2020 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich qua ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. Mogelijke verbanden met COVID-19 komen alleen aan de orde voor zover daar voldoende aanwijzingen voor zijn. Een parallel aan deze editie te verschijnen WODC-publicatie (zie: link hiernaast) gaat meer in detail in op het effect van de COVID-19-pandemie op de criminaliteit en de strafrechtsketen. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2020' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Crisis in de gedoogcultuur

   Unknown author (WODC, 1995)
   'Gedogen' is inmiddels een bekend verschijnsel geworden. Op vele rechtsgebieden ziet de overheid willens en wetens af van (stringente) handhaving van de wetgeving. Dat kan dikwijls niet anders want tegenstrijdige of onuitvoerbare regelgeving roept vanzelf gedooggedrag op. Bij de handhaving van het milieurecht heeft gedogen zelfs de status gekregen van een zelfstandig bestuurlijk instrument, onmisbaar in een 'wettenstaat'. Een kleine tien jaar later is er veel veranderd. Het lijkt er soms op dat gedogend besturen eerder regel dan uitzondering is geworden. Bovendien ondervindt de wijze waarop de Nederlandse overheid de vraagstukken van drugs en euthanasie aanpakt, in het buitenland hevige lcritiek. Nederland zou aan een ernstige gedoogziekte lijden die de eerbiedwaardige traditie van tolerantie teniet dreigt te doen. In eigen land heeft Ed van Thijn meermalen op die ontwikkeling gewezen: tolerantie betekent voortaan lalcsheid, halfhartigheid en zwakke knieen ten opzichte van recht en orde'. De gedogende overheid lijdt regelmatig gezichtsverlies en doet soms een wanhopig beroep op burgers om haar eigen tekortkomingen door de vingers te zien. Dan maar terug naar het principe 'regels zijn regels'? De vraag is of dat nog kan. Wetten zijn geen panldare recepten, al hebben we dat lange tijd gedacht. Deze vragen en problemen werden besproken tijdens een symposium dat Justitiele verkenningen onder de titel 'Crisis in de gedoogcultuur?' op 11 oktober in het Kurhaus te Scheveningen organiseerde.
  • De kosten en baten van het justitiële systeem

   Unknown author (WODC, 1984)
   In de Verenigde Staten valt reeds enkele jaren een toename te constateren van economisch georienteerde artikelen over misdaad en strafrechtspleging. Voor strafrechtsfunctionarissen worden speciale cursussen georganiseerd over economisch verantwoord bezuinigen. In Europa staat deze benaderingswijze nog in de kinderschoenen. Met dit themanummer wordt beoogd het economisch denken over de strafrechtspleging in Nederland te stimuleren.
  • De Nederlandse Cariben

   Jong, L. de; Nehmelman, R.; Guadeloupe, F.; Weenink, A.W.; Schotborgh - van de Ven, P.C.M.; Doelder, H. de; Murray, M.F. (2009)
   ARTIKELEN: 1. L. de Jong - Implosie van de Nederlandse Antillen 2. R. Nehmelman - Naar een nieuw Koninkrijk der Nederlanden 3. F. Guadeloupe - De verdrijving van Hulanda; de Sabanen en hun toekomst als BES-eilanders 4. A.W. Weenink - De ontwikkeling van de criminaliteit op Curaçao; geen reden voor moedeloosheid 5. P.C.M. Schotborgh - van de Ven - De 'verwijtenroute'; over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caraibische deel van het Koninkrijk 6. H. de Doelder - De hervorming van de rechtshandhaving in de West 7. M.F. Murray - Het nieuwe Wetboek van Strafrecht 8. internetsites SAMENVATTING: Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de contouren van deze veranderingen in beeld te brengen, de invloed ervan op de rechtshandhaving te duiden en te laten zien hoe de aanstaande veranderingen her en der in het Koninkrijk worden beleefd.
  • De staat van bestuur van Aruba - een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving

   Weenink, A.W.; Klein Haarhuis, C.M.; Bokhorst, R.J.; Smit, M. (WODC, 2011)
   In dit onderzoek staan twee vragen centraal: Welke inspanningen op het gebied van goed bestuur (in het bijzonder wat betreft rechtshandhaving en rechtshandhavende instanties) heeft de Arubaanse regering zich getroost sinds de totstandkoming van het uit 1993 daterende Protocol Aruba-Nederland? In hoeverre hebben deze inspanningen resultaten opgeleverd? Welke zijn de actuele, sterke en zwakke punten op de terreinen van bestuur en rechtshandhaving, in het bijzonder op het snijvlak van beide, waarbij goed bestuur noodzakelijk is voor een adequate rechtshandhaving? INHOUD: 1. Inleiding 2. De aanpak van het onderzoek 3. De staat van bestuur en rechtshandhaving in de jaren negentig 4. Ontwikkelingen in de Arubaanse economie en overheidsfinanciën 5. De relatie tussen Staten en regering 6. De relatie tussen waarborginstituties en regering 7. Integriteitsvraagstukken in het bestuur 8. De vreemdelingenketen 9. Rechtshandhaving en bestuur 10. Analyse en conclusies
  • Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

   Cave, J.; Frinking, E.; Loo, M. van het; Grünfeld, H. (European-American Center for Policy Analysis - RAND Europe, 1996)
   Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende west-europese landen weer, en poogt zodoende inzicht te verschaffen over de denk- en handelwijzen daaromtrent. De onderzochte beleidsterreinen zijn:de lozing van verontreinigende stoffen in het water;de toelating, de aanwezigheid en de exploitatie van speelautomaten;de toelating, het vergunningenstelsel en distributie van op recept verkrijgbare geneesmiddelen.De onderzochte landen zijn: Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  • Eindverslag Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten - Vijf jaar justitiële rijkswetten - rapportage van een wetsevaluerend onderzoek (bijlage)

   Begina, R. (voorz.); Brouwer, H.N. (voorz.) (Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten, 2015)
   In het Instellingsbesluit werd deze Evaluatiecommissie belast met de evaluatie van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie (verder: Rijkswet GHvJ), de Rijkswet openbare ministeries van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (verder: Rijkswet OM), de Rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (verder: Rijkswet Politie) en de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving (verder: Rijkswet RvdR). Gelet op de omschrijving van de Evaluatieopdracht wordt van de Evaluatiecommissie een oordeel gevraagd over aspecten van doeltreffendheid en effecten van de Rijkswetten. Daartoe moest onder meer worden bezien hoe deze in de praktijk worden toegepast en welke (onvoorziene) knelpunten daarbij kunnen worden gesignaleerd. Om onafhankelijke oordeelsvorming door de Evaluatiecommissie te bevorderen is in opdracht van de Evaluatiecommissie allereerst wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werking van de Rijkswetten in de huidige praktijk. Dit onderzoek was erop gericht te komen tot bevindingen ten aanzien van de evaluatievragen die waren opgenomen in het Instellingsbesluit en het daarop gebaseerde Plan van Aanpak. Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Utrecht, de University of Curaçao en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden. Het resultaat van dit onderzoek is toegevoegd als bijlage aan dit eindverslag. INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemene impressie 3. Rijkswet Politie 4. Openbaar ministerie 5. Gemeenschappelijk Hof van Justitie 6. Raad voor de rechtshandhaving 7. Institutionele aspecten 8. Slotopmerkingen
  • Evaluatie Handhaven op Niveau

   Bressers, H.; Bruijn, Th. de; Fikkers, D.J.; Stapersma, P. (WODC, 2006)
   In de Begroting 2004 is aan de Tweede Kamer toegezegd dat het meerjarige beleidsprogramma ‘Handhaven op Niveau’ (HoN) zal worden geëvalueerd. Dit evaluatieonderzoek beantwoordt de volgende vragen:In welke mate zijn de ambities van de stuurgroep HoN gerealiseerd?In welke mate leveren de drie programmalijnen een bijdrage aan het realiseren van de ambities?Wat kan worden gezegd over het niveau van de naleving/handhaving van ordeningswetgeving in de periode 2000-2005 als gevolg van de activiteiten van de stuurgroep HoN? Wordt er bijvoorbeeld door gemeenten, provincies en waterschappen gestuurd op nalevingsniveaus en zo ja welke resultaten zijn bekend?
  • Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

   Verhoeven, M.A.; Bokhorst, R.J.; Leeuw, F.L.; Bogaerts, S.; Schotborgh - Van de Ven, P.C.M.; Allen, R.M. (medew.); Leeuwen, B. van (medew.) (WODC, 2007)
   Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is toegerust. Aan de orde komen o.a. drugshandel, financieel-economische criminaliteit en mensensmokkel. Verder wordt de samenwerking tussen verschillende rechtshandhavingsinstanties, het kennis en expertise niveau en de capaciteit van de betrokken instanties belicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Karakteristieken van St. Maarten 3. Van migratie naar mensensmokkel 4. Mensenhandel 5. Drugscriminaliteit 6. Financiële criminaliteit 7. Illegale wapenhandel en terrorisme 8. Rechtshandhaving gericht op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 9. Conclusies en aanbevelingen
  • Gericht handhaven en monitoren - Op zoek naar doelgroepen, non-compliance, risicofactoren en het zwarte circuit

   Ruimschotel, D.; Borgers, H. (Compliance Methodology Consultants (CMC)/T11 Company, 1999)
   Het doel van deze studie is het inventariseren van methoden om potentiële wetsovertreders te identificeren, in het kader van het project Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving. Dit kunnen overtreders zijn in het witte, geregistreerde, circuit, of in het zwarte, niet geregistreerde circuit. De opbouw is als volgt.
  • Handhaven onder de druk der omstandigheden - Het gebruik van schriftelijke waarschuwingen door gemeenten

   Lomwel, A.G.C. van; Nelissen, J.H.M. (WODC, 2005)
   Dit onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe het handhavende optreden wordt beïnvloed door (de vrees voor reacties van) burgers die in afnemende mate risico's accepteren. Het onderzoek richt zich daarbij op een specifiek onderdeel van het handhavend optreden, namelijk het dreigen met het toepassen van bestuursrechtelijke sancties, te weten dwangsom, bestuursdwang en het intrekken van de vergunning.
  • Handhaven op niveau

   Michiels, F.C.M.A. (voorz.) (Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, 1998)
   Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Korthals Altes, neergelegd in de nota 'In juiste verhouding'. Naar aanleiding van de beschouwingen van de commissie en haar voorstellen zijn bij het kabinet vragen gerezen over de feitelijke kanten van een (eventueel bestaand) handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou kunnen worden bestreden. Op 12 december 1996 werd daartoe de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving ingesteld dit tot taak kreeg:onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie;studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd;studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke toets een bijdrage levert aan een betere bantering van de instrumenten van bestuursdwang en dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel van bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming;studie te doen naar de rol die het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid en de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en zo ja of de wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden;terzake van deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen.
  • Handhaving en naleving van de coffeeshopregels in 2004

   Broekhuizen, J.; Raven, J.; Driessen, F.M.H.M. (WODC, 2006)
   Sinds 1999 wordt jaarlijks het aantal coffeeshops in Nederland en het gemeentelijk beleid rond coffeeshops in beeld gebracht. In 2002 heeft de minister van Justitie toegezegd om ook aspecten van de handhaving en naleving in het onderzoek op te nemen. Sindsdien wordt er in het onderzoek aandacht geschonken aan de regelhandhaving in gemeenten en in 2003 is daar de regelnaleving door coffeeshops bijgekomen. Het onderzoek is van belang om de ontwikkelingen rond coffeeshops te kunnen volgen en inzicht te krijgen in het lokale beleid. Het onderzoek maakt deel uit van de Nationale Drug Monitor.