• De kosten van procedures - Gedragskeuzen in de delta van geschilbeslechting

   Croes, M.T.; Os, R.M.V. van (WODC, 2012)
   Dit onderzoek richt zich op de kosten van oplossingsrichtingen die burgers kiezen voor (potentieel) juridische problemen, waarmee zij in Nederlands worden geconfronteerd en de wijze waarop zij daarmee omgaan. In dit Memorandum wordt een manier geopperd om dergelijke kosten vast te stellen. Wanneer deze kosten vervolgens in de verklaring van de gedragskeuzen zouden worden meegenomen, zou dat het Geschilbeslechtingsdelta-onderzoek verder kunnen verbeteren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kosten-batenbalans 3. Soorten kosten 4. Vaste kosten 5. Variabele kosten 6. Financiering van de kosten 7.Een rekenvoorbeeld 8. Conclusie en discussie
  • Gefinancierde rechtsbijstand vergeleken - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar drie rechtsbijstandstelsels

   Zeeland, C.M.C. van; Barendrecht, J.M. (WODC, 2003)
   Het beschrijven van de rechtsbijstandstelsels van een aantal Europese landen, waarbij vooral wordt gekeken naar stelsels die in opzet en inrichting verschillen van het Nederlandse systeem. Daarbij zullen met name de leen- en verzekeringsstelsels bestudeerd worden. Beoogd wordt om op korte termijn een onderzoeksrapport te concipiëren dat een kader biedt voor de herziening van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand op middellange termijn.
  • Geschilbeslechtingsdelta 2003

   Velthoven, B. van; Voert, M. ter (WODC, 2004)
   Uit het onderzoek blijkt dat (potentieel) juridische problemen alom aanwezig zijn in het dagelijks leven. Mensen lossen veel van die problemen zelf op. Lang niet altijd wordt een beroep gedaan op rechtshulp en slechts een relatief klein gedeelte van de problemen wordt voorgelegd aan een gerechtelijke instantie. Ook het aandeel van alternatieve geschilbeslechtingsmethoden (bindend advies, mediation) is beperkt. Het onderzoek bevat geen aanwijzingen dat het aanbod van rechtshulp in zijn algemeenheid tekortschiet of dat de kwaliteit daarvan ontoereikend is. Er is een zeer breed scala aan adviserende en hulpverlenende instanties waarvan burgers gebruik maken en burgers zijn overwegend tevreden over de geboden diensten. INHOUD: 1. Opzet van het onderzoek 2. Geschillen en opIossingsstrategieën 3. Het landschap van juridische problemen 4. Oplossingstrategieën I - de aanloop 5. Oplossingstrategieën II - de afloop 6. Doelen, kosten, resultaten 7. Waardering van juridische voorzieningen 8. Conclusie en discussie
  • Geschillen in het MKB - Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen

   Geurts, T.; Voert, M.J. ter (WODC, 2019)
   Deze rapportage gaat in op conflicten van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen. Dit vanuit de veronderstelling dat als een conflict zich voordoet, ze kwetsbaarder zijn dan grotere MKB-bedrijven omdat ze vaak minder beschikking zullen hebben over economische en juridische hulpbronnen en minder ervaring met het oplossen van potentieel juridische problemen. MKB-bedrijven met 10 t/m 250 werkzame personen blijven dus buiten beeld. Desalniettemin geeft het onderhavige onderzoek zicht op het leeuwendeel van de bedrijven in de zakelijke economie: 96% van alle MKB-bedrijven telt één tot tien werkzame personen. De onderzoeksvragen zijn:Hoeveel bedrijven hebben in het afgelopen jaar civiel- en bestuursrechtelijke conflicten ervaren? Wat is de aard van deze conflicten?Hoeveel bedrijven hebben het afgelopen jaar een beroep op juridische dienstverleners en (buiten)gerechtelijke procedures gedaan? Welke waren dit? En om welke redenen zien ze af van het inschakelen van dienstverleners en procedures?Hoe zijn de belangrijkste conflicten afgelopen en wat zijn de resultaten van de gevolgde aanpak?Hoe beoordelen bedrijven de dienstverlening van dienstverleners en beslissende instanties?Hoe beoordelen bedrijven de toegang tot recht en hoe is hun vertrouwen in het rechtssysteem in het algemeen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Juridiceerbare conflicten van kleine bedrijven 4. De weg naar het recht: opvattingen en hoofdlijnen 5. Aanpak van het belangrijkste conflict 6. Afloop en waardering. Bekijk de resultaten in vogelvlucht: Animatie - Geschillen in het MKB (zie link naar: youtube-animatie) en neem kennis van de kernbevindingen: (zie link naar: Infographic - Geschillen in het MKB
  • Hulp bij juridische problemen - een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening van advocaten en rechtsbijstandverzekeraars; literatuurstudie en secundaire analyses

   Eshuis, R.J.J.; Geurts, T.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2012)
   Dit onderzoek betreft de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. De professionele aanbieders van rechtshulp waren in de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van debat in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van één van die debatten is gevraagd onderzoek te verrichten naar de kwaliteitsborging, de ervaringen van rechtzoekenden en meningen van stakeholders over de kwaliteit van de dienstverlening door advocaten en rechtsbijstandverzekeraars. INHOUD: 1. Aanleiding en uitvoering van het onderzoek 2. Kwaliteitsproblemen in de juridische dienstverlening 3. Secundaire analyses 4. Kwaliteitsborging
  • Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand - Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland

   Scholte, R.; Weel, B. ter; Westerveld, M. (SEO Economisch Onderzoek, 2017)
   De centrale vraag in dit rapport is wat geleerd kan worden van een verkenning van de stelsels van gesubsidieerde rechtsbijstand van Nederland, Finland en Schotland met betrekking tot de doelmatigheid van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze vraag wordt aan de hand van twee specifieke maatregelen beantwoord. Ten eerste, wat zou het inzetten van advocaten in de eerste lijn voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand? Ten tweede, wat zou het aanwenden van een rechtsbijstandsverzekering voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand? INHOUD: 1. Inleiding 2. Vergelijking van stelsels 3. Casestudy - gesubsidieerde rechtsbijstand bij echtscheidingen 4. Scenario 1 - Advocaten in eerste lijn 5. Scenario 2 - Vergroten belang rechtsbijstandsverzekeringen 6. Conclusies en beperkingen onderzoek
  • Inventarisatie civielrechtelijke registraties

   Brouwers, M. (WODC, 2009)
   Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiële basisregistraties effectiever gebruikt worden en dat Justitie_organisaties vaker gebruik maken van elkaars gegevens. Een ander doel is ervoor te zorgen dat Nederland is voorbereid op de vraag om basisregisters op het Justitiedomein te verbinden binnen Europa (een van de prioriteiten van E-Justice). De onderzoeksvragen zijn:Welke justitiële en aan justitie gelieerde instanties spelen een rol in civielrechtelijke processen?Welke registratiesystemen worden door hen gebruikt en wat wordt hierin geregistreerd?Waar bevindt de registratie zich; wie is de eigenaar of beheerder; is de registratie toegankelijk?Zijn er relaties met andere systemen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet van de inventarisatie 3. De instanties en hun registratiesystemen 4. Dataplattegrond
  • Kosten en financiering van rechtsbijstand - Kerncijfers 2000-2006

   Maas, G.C. (2007)
   Dit overzicht gaat in op de vraag en het aanbod van verschillende vormen van rechtsbijstand en de kosten daarvan vanuit het perspectief van de rechtzoekende.
  • Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

   Voert, M.J. ter (WODC, 2018)
   Burgers en bedrijven kunnen in het dagelijkse leven met verschillende civiel- en bestuursrechtelijke problemen te maken krijgen. Bij de aanpak van die problemen kunnen ze al dan niet een beroep doen op allerlei hulpverlenende instanties. Dit factsheet beschrijft:Hoe vaak burgers civiel- en bestuursrechtelijke problemen hebben ervaren en welke dienstverleners ze daarbij hebben geraadpleegd;De ontwikkeling van het gebruik van diensten van het Juridisch Loket, advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, mediators, gerechtsdeurwaarders en notarissen.
  • Rechtshulp gemist?

   Voert, M. ter; Klein Haarhuis, C. (WODC, 2015)
   Doel van het onderhavige onderzoek is om inzicht te verschaffen in het niet-gebruik van rechtshulp. Ten eerste is het gebruik van rechtshulp onder alle inkomensgroepen in kaart gebracht en niet beperkt tot het niet-gebruik door rechtzoekenden die voldoen aan de criteria van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Het gebruik van rechtshulp door niet-Wrb-gerech-tigden is beleidsmatig eveneens relevant en vormt bovendien een nuttig referentie-kader voor het gebruik van rechtshulp door de groep Wrb-gerechtigden. Ten tweede kunnen ook anderen dan (gesubsidieerde) advocaten rechtshulp leveren, daarom zijn verschillende vormen van rechtshulp onderscheiden. Ten derde is het al of niet gebruik van (buiten)gerechtelijke procedures onderzocht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Omvang en redenen niet-gebruik 3. Welke resultaten worden bereikt? 4. Conclusie
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012 - ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (red.); Diephuis, B.J. (red.); Eshuis, R.J.J. (red.) (WODC, 2013)
   Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht die over het algemeen de periode 2002-2012 beslaan. De ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken wordt in kaart gebracht, maar ook het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting en ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, komen aan bod. Ook is, evenals in de vorige editie, informatie toegevoegd over de overheidsuitgaven aan de civiele en bestuursrechtspleging. Voor de eerste keer verschijnt C&B in de op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek). INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse civiele en bestuursrechtssysteem - N.E. de Heer-de Lange en M.J. ter Voert 3. Rechtshulp en buitengerechtelijke geschilprocedures - M.J. ter Voert, C.M. Klein Haarhuis en H. Goudriaan 4. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 5. Bestuursrechtspraak - M.M. van Rosmalen en N.E. de Heer-de Lange 6. Personeel - B.J. Diephuis, R.J.J. Eshuis en F.P. van Tulder 7. Uitgaven - F.P. van Tulder, M.J. ter Voert en B.J. Diephuis 8. Waardering en kwaliteit - B.J. Diepenhuis, M.J. ter Voert en R.J.J. Eshuis