• Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken

   Jennissen, R.P.W.; Blom, M. (WODC, 2007)
   De doelstelling van dit rapport is om de verschillen in de aard en omvang van de geregistreerde criminaliteit tussen de verschillende in Nederland verblijvende herkomstgroepen in kaart te brengen. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde:In welke mate zijn de verschillende herkomstgroeperingen vertegenwoordigd in verschillende soorten delicten?Hoet ziet het patroon van de leeftijdsspecifieke criminaliteitscijfers van de verschillende herkomstgroeperingen eruit voor de verschillende soorten delicten?In welke mate kan de kans op het verdacht zijn van bepaalde delicttypen worden verklaard door de etnische herkomst van de persoon in kwestie? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beschrijvende statistieken 3. Multivariate analyses 4. Slotbeschouwing
  • Allochtonen en justitie

   Unknown author (WODC, 1990)
   Of men het nu leuk vindt of niet, Nederland is in twintig jaar tijd een multi-culturele samenleving geworden. En deze ontwikkeling zal zich de komende jaren zonder enige twijfel doorzetten. Langzaam breekt het inzicht door dat in de plaats van een 'vreemde eenden in de bijt'-beleid het allochtonen-vraagstuk moet worden gezien in termen van multi-etniciteit. Behalve met rangen en standen heeft Nederland nu ook te maken met een skala aan etnische identiteiten, die met elkaar dienen te verkeren. In dit nummer wordt een poging gedaan de gevolgen van deze multi-etniciteit na te gaan voor het terrein van justitie. Het samengaan van verschillende culturele groepen creeert nieuwe problemen en nieuwe inzichten in de mogelijkheden van justitie om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Op een aantal in het oog springende onderwerpen zal worden ingegaan. Er wordt in het themadeel aandacht besteed aan problemen op het gebied van criminaliteit, discriminatie, illegaliteit en de onderlinge communicatie.
  • Demografische ontwikkelingen

   Garsen, M.J.; Latten, J.; Verschuren, L.; Kruisbergen, E.W.; Croes, M.T.; Bijl, R.V.; Blom, M.; Oudhof, J.; Bakker, B.M.F.; Lesthaeghe, R.; et al. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. M.J. Garsen - Meer grijs én meer kleur; Nederlandse bevolking groeit langzaam, maar verandert snel 2. J. Latten en L. Verschuren - Nederland in 2035 : angstiger, meer verschil en meer afzondering? 3. E.W. Kruisbergen en M.T. Croes - Verdeelde belangen; vergrijzing en de multi-etnische samenleving 4. R.V. Bijl, M. Blom, J. Oudhof en B.M.F. Bakker - Criminaliteit, etniciteit en demografische ontwikkeling 5. R. Lesthaeghe en J. Surkyn - Grondslagen en verspreiding van de Tweede Demografische Transitie 6. Internetsites SAMENVATTING: Afgaande op de huidige demografische prognoses zal de Nederlandse bevolking in de komende decennia nog maar mondjesmaat toenemen. Door vergrijzing, ontgroening en de relatieve en absolute groei van allochtone groepen verandert de samenstelling van de bevolking echter drastisch. De demografische veranderingen zullen ook hun weerslag hebben op het justitiële beleidsterrein. Deze maand wijdde het WODC in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) een congres aan het thema Veranderingen in bevolkingssamenstelling, levensloop en criminaliteit: gevolgen voor Justitie. Daarbij was er speciale aandacht voor de relatie tussen gezinsen familiestructuren en crimineel gedrag. Ook de gevolgen die een veranderende bevolkingssamenstelling zullen hebben voor het werk en de capaciteit van justitiële instellingen, zoals gevangenissen en forensisch-psychiatrische klinieken, kwamen uitgebreid aan de orde. Typische justitieonderwerpen als criminaliteit en slachtofferschap worden in dit themanummer van Justitiële verkenningen behandeld tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke context waarin het toekomstige justitiële beleid zal moeten worden geformuleerd. Daarbij is er ook aandacht voor de fundamentele vraag naar de oorzaken van de dalende geboortecijfers en de mogelijke krimp van de wereldbevolking tegen het eind van deze eeuw.