• Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht - Een internationale verkenning

   Baas, N.J.; Niemeijer, E. (WODC, 1999)
   Dit rapport doet verslag van een 'quick scan' van de literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in de rechtspraak in het buitenland. Kwaliteit wordt in dit onderzoek opgevat als het voldoen aan criteria. De probleemstelling luidt: welke kwaliteitssystemen voor de rechtspraak worden in het buitenland gehanteerd en wat zijn de ervaringen die ermee zijn opgedaan? De resultaten zijn vooral van belang voor het pVRO (project Versterking Rechterlijke Organisatie), waaronder deelprojecten vallen, gericht op de ontwikkeling van waarderingsonderzoek en kwaliteitsindicatoren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Verenigde Staten 3. Engeland 4. Andere Angelsaksische landen 5. Duitsland 6. Andere Continentaal Europese landen 7. Overzicht van resultaten
  • Rekrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht in vijf landen - Een internationale verkenning

   Baas, N.J. (WODC, 2000)
   Deze literatuurverkenning heeft tot doel inzicht te verkrijgen in verschillenden vormen van rekrutering en opleiding voor de ZM, verantwoordelijkheden in rekruterings- en opleidingstrajecten, en de rol van de minister van Justitie in andere landen. In deze notitie worden eerst de afzonderlijke landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zweden en de Verenigde Staten) behandeld, waarbij na een korte beschrijving van de organisatie van de zittende magistratuur aan de hand van de resultaten getracht wordt de onderzoeksvragen te beantwoorden. In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen vergeleken, en aandachtspunten voor het Nederlandse rekruterings- en opleidingsbeleid voor de ZM genoemd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Frankrijk 4. Duitsland 5. Zweden 6. Verenigde Staten 7. Vergelijking tussen de vijf landen
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1976)