• Allochtonen en justitie

   Unknown author (WODC, 1990)
   Of men het nu leuk vindt of niet, Nederland is in twintig jaar tijd een multi-culturele samenleving geworden. En deze ontwikkeling zal zich de komende jaren zonder enige twijfel doorzetten. Langzaam breekt het inzicht door dat in de plaats van een 'vreemde eenden in de bijt'-beleid het allochtonen-vraagstuk moet worden gezien in termen van multi-etniciteit. Behalve met rangen en standen heeft Nederland nu ook te maken met een skala aan etnische identiteiten, die met elkaar dienen te verkeren. In dit nummer wordt een poging gedaan de gevolgen van deze multi-etniciteit na te gaan voor het terrein van justitie. Het samengaan van verschillende culturele groepen creeert nieuwe problemen en nieuwe inzichten in de mogelijkheden van justitie om een bijdrage te leveren aan een leefbare samenleving. Op een aantal in het oog springende onderwerpen zal worden ingegaan. Er wordt in het themadeel aandacht besteed aan problemen op het gebied van criminaliteit, discriminatie, illegaliteit en de onderlinge communicatie.
  • Ethnic Prejudice and Violence

   Swaan, A. de; Halman, L.; Aronowitz, A.; Schokkenbroek, J.; Fekete, L.; Webber, F. (WODC, 1994)
   ARTICLES: 1. Editiorial 2. State of outrage: the fading line between waging war and fighting crime - A. de Swaan 3. Variations in tollerance levels in Europe: evidence from the Eurobarometers and European Values Study - L. Halman 4. A comparative study of hate crime: legislative, judicial and social responses in Germany and the United States - A. Aronowitz 5. Protection of national minorities: current standard-setting activities and other measures of the Council of Europe - J. Schokkenbroek 6. Vienna declaration: Council of Europe Summit 7. Country summaries - L. Fekete and F. Webber 8. Varia: Race, ethnicity and criminal justice - an international perspective; 9. The international self-report delinquency study 10. Crime Institute Profile: Institute of Criminology, Eberhard Karls University of Tübingen
  • Etnische discriminatie

   Unknown author (WODC, 1996)
   Er zijn veel aanwijzingen dat het sociale klimaat van tolerantie de laatste jaren is verslechterd. Veel onderzoekers signaleren dat de negatieve beeldvorming over verschillende groepen nieuwkomers is gegroeid. Bovendien ondervindt het asielbeleid grote weerstand. In die context is het niet verwonderlijk dat discriminatie en racistisch geweld sterkere vormen aannemen. Het openbaar ministerie heeft de laatste jaren steeds meer discriminatiezaken behandeld. De strafrechtelijke bestrijding van discriminatie schiet echter op vele punten tekort, onder andere omdat discriminerende uitingen vaak moeilijk zijn te bewijzen. Velen hameren daarom op een alerter en efficiënter optreden van justitie. De vraag is echter, zoals minister Sorgdrager onlangs opmerkte, of dan niet teveel wordt verwacht van justitieel optreden. Strafrechtelijke afhandeling maakt immers geen einde aan het bestaan van vooroordelen. In dit nummer komt deze thematiek ruimschoots aan bod. Met name de volgende vragen worden behandeld: Welke factoren beïnvloeden de trend van toenemende discriminatie? Zal die trend zich doorzetten? Leidt onze gevoeligheid voor discriminatie tot een overtrokken beeld van racistische incidenten? En steekt de situatie in Nederland niet gunstig af tegen die in andere westerse landen?
  • Racistisch geweld in Nederland - Aard en omvang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen

   Bol, M.W.; Wiersma, E.G. (WODC, 1997)
   Het thema 'racistisch geweld in Nederland' is aan de hand van drie vragen nader onderzocht. De eerste vraag betreft de aard en de omvang van racistische incidenten c.q. racistisch geweld in Nederland. In de tweede plaats gaat het om het verkrijgen van meer achtergrondinformatie met betrekking tot incidenten waarbij concrete verdachten zijn aan te wijzen. Hoe worden de zaken door politie en justitie afgedaan? In de derde plaats wordt de aandacht nadrukkelijk gericht op de daders zelf. Wat zijn de achtergronden van deze mensen? Wat beweegt hen tot het plegen van racistische delicten? Wat is hun betrokkenheid bij extreem rechtse partijen, bewegingen of groepen? De incidenten worden onderscheiden in: bekladding, vernieling, brandstichting, bedreiging, mishandeling e.d.
  • Voetbalvandalen/voetbalcriminelen

   Bol, M.W.; Netburg, C.J. van (WODC, 1997)
   Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat een analyse van het profiel en de motieven van daders van voetbalvandalisme aan de hand van vraaggesprekken met een aantal deskundigen op het gebied van voetbalvandalisme. Het tweede deel bevat een geannoteerde bibliografie van de literatuur (1987-1996) over voetbalvandalisme waarbij het profiel en de motieven van voetbalvandalen centraal staan. INHOUD: Deel 1: Voetbalvandalen anno 1997; verslag van een gespreksronde onder kenners 1. Inleiding 2. Harde kernen en andere relschoppers 3. De aard van het geweld 4. Motieven 5. Organisatiegraad 6. Extreem-rechts 7. Sociale preventie - Deel 2: Tien jaar voetbalvandalen in Nederland; profielen en motieven van daders (geannoteerde bibliografie) 1. Inleiding 2. Geannoteerde bibliografie
  • Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme - onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

   Bos, K. van den; Loseman, A.; Doosje, B. (WODC, 2009)
   De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake zijn van polarisatie en radicalisering. De aandacht hiervoor komt niet alleen tot uitdrukking in de media, maar ook in de vele recente studies naar radicalisering en extremisme onder jongeren. Hoewel in sommige van deze onderzoeken diepgaande gesprekken met jongeren worden gevoerd, wordt in vele onderzoeken slechts over jongeren gesproken. Ter preventie en bestrijding van radicalisme en radicalisering onder jongeren heeft de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTb) behoefte aan een beter inzicht in de attitudes die jongeren er op nahouden ten aanzien van onderwerpen relevant voor radicalisering en terrorisme in Nederland en de betekenis hiervan voor (de bestrijding van) radicalisme en radicalisering in Nederland. In dit rapport wordt bestudeerd waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme. In het bijzonder wordt gekeken hoe in Nederland levende jongeren van 13 tot 21 jaar denken over moslimradicalisme en rechtsextreme ideeën.