• De RSJ en zijn taken: rechtspraak, advies en toezicht - Evaluatie Tijdelijke Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

   Lünnemann, K.; Rayer, C. (WODC, 2004)
   De tijdelijke instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is per 1 april 2001 in werking getreden. Aan de instellingswet is vooralsnog een beperkte geldingsduur van 4 jaar meegegeven. Per 1 april 2005 vervalt de wet. Doel van het onderzoek is bouwstenen te leveren voor besluitvorming over het voortbestaan en de taken van de RSJ na 1 april 2005.
  • Griffierecht bij beklag in detentie

   Cazemier, J.; Bergen, E. van; Woestenburg, N.; Wolf, M. van der; Winter, H. (Pro Facto, 2022-07-05)
   De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, afdeling advisering (RSJ) constateert in het advies ‘Spanning in detentie’ dat het aantal beklag- en beroepszaken van gedetineerden gestaag toeneemt. De RSJ heeft aanbevolen een pilot uit te voeren met griffierecht bij beklag in detentie. In de beleidsreactie op het advies van de RSJ heeft de minister voor Rechtsbescherming aangegeven te willen laten verkennen of het heffen van een griffierecht van toegevoegde waarde kan zijn ‘om de instroom van (futiele) zaken in het dichtgeslibde stelsel van beklag en beroep te doen verminderen.’ In dit onderzoek wordt gekeken of het heffen van een griffierecht mogelijk is en wat de te verwachten positieve en/of negatieve effecten van het invoeren van deze financiële prikkel zijn. INHOUD: Inleiding 2. Achtergrond beklagrecht 3. Invoering van griffierecht in het buitenland 4. Vergelijking griffierecht in het tuchtrecht 5. Mogelijkheden voor het invoeren van een griffierecht 6. Analyse en conclusie