• Gerechtsbesturen, integraal management en MD-beleid - Eindrapport

   Franssen, J.; Mein, A.; Verberk, S. (WODC, 2006)
   Het doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen in het functioneren van gerechtsbesturen en gerechtsbestuurders en in de praktijk van de toepassing van het principe van integraal management in de gerechten, evenals het verschaffen van een beeld met betrekking tot het MD-beleid dat voor deze categorie wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Deze studie maakt deel uit van het evaluatieprogramma van de modernisering van de rechterlijke organisatie onder leiding van de Commissie Deetman.
  • Het functioneren van de rechterlijke organisatie in beeld - Breedtestudie evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak

   Boone, M.; Kramer, P.; Langbroek, P.; Olthof, S.; Ravesteyn, J. van (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de invoering van de wetten is. In hoeverre zijn de beoogde doelstellingen van de wet gerealiseerd en welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht? Deze doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de volgende, centrale probleemstelling: Hoe functioneert de rechterlijke organisatie vier jaar na invoering van de Wet Raad voor de Rechtspraak en de Wet Organisatie en Bestuur Gerechten? In hoeverre zijn de in de wetten beoogde doelstellingen bereikt, welke knelpunten treden op en wat zijn de (ongewenste) neveneffecten? Het onderzoek is een breedtestudie en maakt deel uit van een evaluatieprogramma modernisering rechterlijke macht. Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Commissie Deetman.
  • Verantwoordelijkheid voor de rechtspleging - Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van raden voor de rechtspraak in landen van de Europese Unie

   Voermans, W.; Albers, P. (WODC, 1999)
   Uit het onderzoek komt naar voren dat er - ideaaltypisch - twee vormen van raden voor de rechtspraak kunnen worden onderscheiden. Zo zijn er raden voor de rechtspraak die slechts primaire functies (benoeming van leden van de rechterlijke macht en het uitoefenen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van leden van de rechterlijke macht) vervullen ter waarborging van de rechterlijke onafhankelijkheid (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en België; door de onderzoekers genoemd 'een raad voor de rechtspraak volgens het Zuid Europese model). Daarnaast zijn er raden te identificeren die, naast de bovengenoemde primaire functies, ook vrij vergaande bevoegdheden kennen op het terrein van het bestuur (toezicht op rechterlijke organisatie, werkvoorraden, doorlooptijden, etc.) en het beheer van de gerechten (huisvesting, automatisering, personeelsbeleid, etc.). De raden voor de rechtspraak in Zweden, Ierland en Denemarken opereren volgens deze werkwijze (door de onderzoekers gekenschetst als raden voor de rechtspraak volgens het Noord Europese model).
  • Verschuiving van rechterlijke taken - Een verkennend onderzoek op civiel- en bestuursrechtelijk terrein

   Böcker, A.; Groot- van Leeuwen, L. de; Laemers, M. (Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum Staat en Recht, 2016)
   De rol van de strafrechter bij het opleggen van sancties is de afgelopen decennia verminderd doordat in steeds meer wetten bestuurlijke sancties zijn geïntroduceerd. Onduidelijk is in hoeverre ook de civiele rechter en de bestuursrechter taken zien verschuiven naar bestuursorganen of andere niet-rechterlijke instanties. Doel van dit verkennende onderzoek was hierin inzicht te verschaffen. De dataverzameling vond plaats in de periode september 2015 tot maart 2016. De probleemstelling van het onderzoek luidde: In welke wetsvoorstellen op het terrein van het civiele en het bestuursrecht in de periode 2004-2014 is een rechterlijke taak toegekend aan een bestuursorgaan of ander niet-rechterlijk orgaan, in welke vorm vindt dat plaats en wat zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven? INHOUD: 1. Inleiding 2. Inventarisatie van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak 3. Overheveling of verschuiving naar bestuursorganen 4. Verschuiving van civiele rechter en bestuursrechter naar geschillencommissies 5. Overheveling naar de wetgever 6. Conclusies