• Critical Issues in European Crime Policy

   Joutsen, M.; Junger-Tas, J.; Wiles, P.; Weitekamp, E.; Scheerer, S.; Tsitsoura, A.; Waard, J. de (WODC, 1993)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Legitimation and the limits of the criminal justice system - M. Joutsen 3. Changes in the family and their inpact on criminality - J. Junger-Tas 4. Ghettoization in Europe? - P. Wiles 5. Reparative justice: towards a victim oriented system - E. Weitekamp 6. Political ideologies and drug policy - S. Scheerer 7. Varia: A. Tsitsoura on the Council of Europo; 8. J. de Waard on private security; 9. Ciminological congress in Budapest, 1993; 10. Annual journal on crime and crime prevention 11. Crime institute's profile - Heuni
  • De modernisering van het Nederlands procesrecht in het licht van big data - Procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving

   Sloot, B. van der; Schendel, S. van (Universiteit van Tilburg - Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT), 2019)
   Big Data en data-gedreven toepassingen vormen een steeds structureler onderdeel van zowel de publieke als de private sector. Als steeds meer processen binnen de overheid data-gedreven worden, dan is het belangrijk een aantal aanpassingen te doen in recht en beleid. In deze studie is bekeken welke aanpassingen voor een betere en stevigere inbedding van Big Data in de Nederlandse publieke sector kunnen zorgen, waarbij algemene en maatschappelijke belangen zijn gewaarborgd, belanghebbenden op een effectieve wijze hun recht kunnen halen en de principes van procedurele rechtvaardigheid en procesrechtelijke randvoorwaarden een volwassen positie innemen. De kernvraag die beantwoord moest worden is: Hoe zouden de mogelijkheden voor burgers en belangenorganisaties om besluitvorming op basis van Big Data-toepassingen te laten toetsen door de rechter desgewenst kunnen worden uitgebreid? De kernopdracht was dus het verkennen van diverse mogelijke rechtsvormen die in het Nederlandse rechtsstelsel zouden kunnen worden geïntroduceerd, niet of dit wenselijk of noodzakelijk is. Daarbij is gekozen voor nadruk op een analyse van de rechtsvormen die in de Nederland omringende landen beschikbaar zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse rechtsstelsel 3. Internationale vergelijking 4. Reguleringsopties 5. Conclusies en aanbevelingen 6. Bijlagen
  • Harmonisation in forensic expertise - An inquiry into the desirability of and opportunities for international standards

   Nijboer, J.F. (ed.); Sprangers, W.J.J.M. (ed.) (Leiden University - Study Centre on Evidence, 2000)
   This volume contains contributions regarding different aspects of the following questions:What are the differences and similarities between the various national jurisdictions in European countries concerning the law and practices regarding forensic experts and legal professionals?What instruments are available to legislators, politicians and legal professionals to create more unity in legal systems and practices?What frameworks and tools can be developed in this context by international organizations such as the European Union, the Council of Europe and non-governmental organizations such as the European Network of Forensic Science Institutes?
  • How to maintain and improve mutual trust amongst EU member states in police and judicial cooperation in ciminal matters? - lessons from the functioning of monitoring mechanisms in the Council of Europe

   Lawson, R.A. (WODC, 2009)
   In this framework two report were written. The first one focuses on monitoring mechanisms in the First and Third Pillars of the EU. This second report seeks to draw lessons from the experience that the Council of Europe has accumulated in the area of monitoring.
  • Internationaal immigratierecht - Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

   Steenbergen, J.D.M.; Spijkerboer, T.P.; Vermeulen, B.P.; Fernhout, R. (Instituut voor Immigratierecht, 1999)
   Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het oog op de vreemdelingenwet, alsmede de internationale jurisprudentie daarover. Het gaat daarbij om bepalingen en besluiten die gevolgen hebben voor grensbewaking, toegang, toelating, asiel, voortgezet verblijf, verblijfsbeëindiging, uitzetting, ongewenstverklaring, vrijheidsbeneming en procedure. Het accent van het onderzoek ligt primair op de inhoud van de verdragsverplichtingen, maar er is ook onderzocht hoe deze verplichtingen geïmplementeerd zijn in wetgeving en jurisprudentie. Het feit dat de vreemdelingenwet het kader bepaalt, maakt dat er getracht is zich te beperken ten aanzien van het beleid. Dat was niet altijd mogelijk, omdat vele verplichtingen slechts in het beleid geïmplementeerd zijn en niet in de wetgeving. Naarmate een verdrag of bepaling in Nederland uitgebreider wordt toegepast, beperkt het onderzoek zich meer tot de hoofdlijnen en het bespreken van eventuele twistpunten. het onderzoek is gestructureerd door eerst te onderscheiden naar organisatie waarbinnen een verdrag tot stand gekomen is, dan naar verdrag en binnen een verdrag naar bepaling.
  • Klokkenluiders

   Bovens, M.A.P.; Raat, C.; Beckers, J.; Bunt, H.G. van de; Wingerde, K. van; Jong, H.G. de; Mol, L.S.; Graaf, G. de; Lasthuizen, K.; Loyens, K.; et al. (WODC, 2013)
   ARIKELEN: 1. M.A.P. Bovens - Naar een Algemene Klokkenluiderswet 2. C. Raat - Een toevluchtsoord voor klokkenluiders: Brengt het Huis het ideaal van transparantie dichterbij? 3. J. Beckers, H.G. van de Bunt en K. van Wingerde - Het is transparantie wat de klok slaat: Publeaks als geduchte concurrent voor het Huis voor klokkenluiders? 4. H.G. de Jong en L.S. Mol - Het Adviespunt Klokkenluiders in de praktijk 5. G. de Graaf en K. Lasthuizen - Een luisteren oor: het interne meldsysteem integriteit binnen de Nederlandse overheid 6. K. Loyens - Over motieven voor het melden van misstanden; een kwalitatief onderzoek binnen het Belgische federale politiekorps 7. P. Stephenson en M. Levi - Principes van klokkenluiden: de benadering van de Raad van Europa 8. A.J. Brown - De bescherming van klokkenluiders: recente lessen uit Australië 9. Boekrecensie: Een bevlogen portret van Bradley Manning - B. de Graaf over 'The passion of Bradley Manning; the story behind the WikiLeaks whistleblowers' van Chase Madar. 10. Internetsites. SAMENVATTING: Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving en de wijze waarop hun bescherming zou moeten worden geboden.
  • Privacy en persoonsregistraties

   Unknown author (WODC, 1983)
   Eind 1981 werd door de toenmalige Minister van Justitie de Ruiter bij de Tweede Kamer ingediend het Ontwerp van een wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, kortweg Wet op de Persoonsregistraties. Dit langverwachte vervolg op het eindrapport van de Commissie Koopmans markeerde een belangrijke stap op weg naar de realisering van de in brede kringen gewenste privacy-beschermende maatregelen.