• De Minimis-regelingen in het auteursrecht - Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

   Groen, A.P. (WODC, 2007)
   De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant auteursrechtelijk stelsel wettelijke regelgeving en/of jurisprudentiële toepassingen, inhoudende dat (de geringe) aard en omvang van het gebruik dat derden van auteursrechtelijk beschermd materiaal maken, van invloed zijn op de uitoefening van rechten van auteursrechthebbenden (zoals een recht op vergoeding)?
  • Elektronische detentie als alternatief voor gevangenisstraf - Een quickscan naar Europese ervaringen

   Nagtegaal, M.H. (WODC, 2013)
   In het onderzoek wordt in vogelvlucht naar de ervaringen met elektronische detentie in de gehele Europese Unie (EU) gekeken en daarnaast worden tien landen uitgebreider onderzocht. Dit zijn België, Denemarken, Duitsland, Engeland en Wales, Finland, Frankrijk, Noord-Ierland, Noorwegen, Schotland en Zweden. INHOUD: 1. Inleiding en methoden 2. Kenmerken elektronische detentie in Europa 3. Ervaringen met elektronische detentie in Europa 4. Slotbeschouwing
  • Evaluatie OK-puntenaanpak; de beleidslogica beschreven en getoetst

   Flight, S.; Abraham, M.; Voorbij, F. (DSP-groep, 2010)
   De Stichting Meld Geweld richt sinds 2003 OK-punten op. Dit begon in Rotterdam, maar inmiddels zijn er in totaal bijna vierhonderd OK-punten in ten verschillende gemeenten. De OK-punten zijn een instrument om de cultuur van afzijdigheid om te buigen naar een cultuur van betrokkenheid. OK-punten bieden ook een veilige plek aan mensen die slachtoffer of getuige zijn van geweld op straat of zich op een andere manier onveilig of bedreigd voelen.Het doel van deze plan- en procesevaluatie is te ontdekken hoe de OK -puntenaanpak kan bijdragen aan een afname van publiek geweld. Het betreft dus geen effectevaluatie. In het onderzoek zijn achtereenvolgens de volgende stappen gezet: Reconstructie beleidslogica (hoofdstuk 3) Literatuurstudie, interviews en een quick-scan in Rotterdam op zoek naar bewijs voor de beleidslogica (hoofdstuk 4) Onderzoek naar de implementatie van de OK-puntenaanpak in Rotterdam, Amsterdam en Tilburg (hoofdstuk 5 en bijlagen) INHOUD: 1. Inleiding 2. Zinloos geweld 3. Beleidslogica OK-puntenaanpak 4. Toets van de beleidslogica 5. Implementatie 6. Meten doelbereik 7. Conclusie
  • Getallen of gevallen? - Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

   Jakobs, J.; Arts, N.; Ferwerda, H. (WODC, 2005)
   Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de bezettingsgraad van trekkingsrechtenplaatsen of tenderplaatsen in JJI’s (Justitiële Jeugd Inrichtingen) die zijn gecreëerd voor jeugdige veelplegers. Daarnaast geeft het onderzoek inzichten in de plaats, op welke locatie of bij welke instanties zich de jeugdige veelplegers zich in het kader van een interventie bevinden, indien zij niet in een JJI zijn geplaatst.
  • Haalbaarheid van een anoniem misdaadmeldpunt via het Internet - een quickscan

   Hoepman, J.-H.; Koops, B.-J.; Lueks, W. (Privacy & Identity Lab, 2014)
   De vraagstelling die centraal staat is: In hoeverre is het technisch, juridisch en organisatorisch mogelijk om de anonimiteit van melders te garanderen bij meldingen via Internet? Wat zijn, op technisch, juridisch en organisatorisch vlak, de mogelijke voor- en nadelen van melden via Internet voor de hoeveelheid en kwaliteit van de meldingen en voor de rol die deze meldingen spelen in de strafvordering en in het maatschappelijk verkeer? INHOUD: 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Normatieve aspecten: een reflectie op anoniem Internetmelden 4. Technische aspecten 5. Juridische aspecten 6. Organisatorische aspecten 7. Conclusies
  • Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken - quickscan

   Backes, Ch.W.; Chevalier, E.; Jansen, A.M.L.; Eliantonio, M.E.; Poortinga, M.A.; Seerden, R.J.G.H. (Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2009)
   In dit onderzoek is een verkenning gedaan naar de manier(en) waarop in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk wordt omgegaan met complexe besluitvormings- en rechterlijke procedures op bestuursrechtelijk terrein en naar de ideeën over - en ervaringen met de versnellingsmaatregelen die in deze landen zijn getroffen.
  • Sociale veiligheid op het spoor - Quickscan maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

   Abraham, M.; Egmond, P. van; Roorda, W.; Soomeren, P. van (DSP-groep, 2016)
   In maart 2015 heeft er zich een ernstig geweldsincident op het spoor voorgedaan tegen een NS-conducteur. Dit is aanleiding geweest om op 11 maart 2015 een gezamenlijk maatregelenpakket af te spreken voor de aanpak van sociale veiligheid op en rond het spoor met alle betrokken partijen, te weten de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Veiligheid en Justitie (VenJ), samen met de Nederlandse Spoorwegen (NS) en Prorail. Dit onderzoek heeft dan ook vooral tot doel inzicht te krijgen in wat anno februari 2016 de stand van zaken is van het pakket van acht maatregelen dat op 11 maart 2015 door de hierboven genoemde partijen gezamenlijk is afgesproken om de sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als reizigers te vergroten. De hoofdvragen1 van het onderzoek zijn: Wat houden de acht maatregelen in, wat zijn de doelen en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van doelbereik? Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de acht maatregelen? In hoeverre is het in de praktijk waarschijnlijk dat de verschillende maatregelen effect hebben (gehad) op de (ervaren) sociale veiligheid? Welke ontwikkeling is er de afgelopen periode te zien in (ervaren) sociale veiligheid? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sociale veiligheid op het spoor 3. Sociale veiligheid op het spoor: achtergrond en ontwikkeling 4. Maatregel 1: Extra ondersteuning op de trein op risicolijnen en risicomomenten (dubbele bemensing) 5. Maatregel 2: Meer cameratoezicht op stations en proef met beeldschermen 6. Maatregel 3: Cameratoezicht in treinen 7. Maatregel 4: Versneld in gebruik nemen van de OV-chipkaart toegangspoortjes 8. Maatregel 5: Intensivering van de samenwerking tussen NS en politie 9. Maatregel 6: Stationsverbod versneld invoeren 10. Maatregel 7 'Lik op stuk' aanpak bij overtredingen 11. Maatregel 8: Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers 12. Totale pakket van maatregelen 13. Conclusies
  • Terugblikken op de jaarwisseling - Een quickscan openbare orde en veiligheid op gemeentelijk niveau

   Klein Haneveld, L.; Wijk, A. van; Ferwerda, H. (medew.); Ham, T. van (medew.) (Bureau Beke, 2019)
   Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532 De impact van de maatschappelijke schade van de jaarwisseling is mede terug te zien in het terugkerend karakter van dit onderwerp in de Tweede Kamer. Meer in het bijzonder is een motie van de leden Den Boer en Dik-Faber (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2017–2018, 28684, nr. 532) in deze noemenswaardig. Een uitvloeisel van deze motie is om in beeld te brengen hoe de jaarwisseling 2018-2019 is voorbereid, welke lokale maatregelen en initiatieven zijn genomen en met welk resultaat. Het voorgaande leidt tot de volgende probleemstelling: ‘Hoe heeft de voorbereiding van de laatste nieuwjaarsviering plaatsgevonden, welke initiatieven en maatregelen zijn er genomen en hoe pakten deze uit? Zijn er juridische, praktische of andersoortige belemmeringen die een optimale organi-satie van de nieuwjaarsviering in de weg staan en wat kunnen andere gemeenten leren van de aanpak van andere gemeenten?’