• Amerikaanse toestanden

   Unknown author (WODC, 1995)
   Ook in justitiele kringen wordt vaak gewaarschuwd voor 'Amerikaanse toestanden'. De realiteit in de Verenigde Staten geeft daartoe alle aanleiding: vrije wapenverkoop, drive by shootings, serial killers, buitensporige media-aandacht voor moord en doodslag, de verkoop van true crime stories en tijdschriften als Murder Can Be Fun, de aasgier-advocatuur en show-processen, en de grimmige war on drugs. Amerikaanse politici lijken vastberaden het kwaad van de misdaad uit te roeien: ze hameren op het principe van het 'verdiende loon' en overbieden elkaar met strengere strafmaatregelen. De strafbepaling die bekend is onder de baseball frase 'Three Strikes and You're Out' toont aan dat Amerikaanse strijd tegen misdaad draconische vormen heeft aangenomen. samenleving - bijna de helft van de gevangenispopulatie bestaat uit zwarten - in snel tempo te vergroten. Het contrast met Europese aanpak van het misdaadprobleem is dan ook, ondanks punitievere tendenzen, bijzonder groot. Maar is dat niet een zelfgenoegzame bevestiging van het eigen gelijk? En doen de Amerikaanse ontwikkelingen - vaak zonder dat we het willen - zich ook niet in Europa voor? Uiteenlopende Amerikaanse praktijken, zoals opsporingsmethoden, de introductie van meldpunten, de stijl van procederen (grote rol van experts; hoge schadevergoedingen) en alternatieve vormen van conflictbeslechting vinden immers ook in Europa ingang.
  • Benchmarking in het gevangeniswezen - Een onderzoek naar de mogelijkheden van het vergelijken en verbeteren van prestaties

   Molleman, T. (WODC, 2011)
   De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt: Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt van de performance van penitentiaire inrichtingen en hoe kan benchmarking plaatsvinden, zodat leren, verbeteren en verantwoorden worden bevorderd? De volgende deelvragen worden behandeld: Wat houdt benchmarking in en welke kennisvragen dienen te worden beantwoord voordat implementatie ervan in het gevangeniswezen verantwoord plaats kan vinden? Wat zijn de voornaamste doelstellingen en op welke wijze kunnen deze worden geoperationaliseerd in prestatie-indicatoren binnen de beschikbare databronnen? Welke factoren hangen empirisch samen met de performance van penitentiaire inrichtingen? Op welke wijze kan de performance van penitentiaire inrichtingen vergelijkbaar in beeld worden gebracht, rekening houdend met de omstandigheden waarop een inrichtingsmanagement geen invloed heeft? Wat zijn de mogelijke risico's en ongewenste neveneffecten van implementatie van benchmarking in het gevangeniswezen? INHOUD: 1. Aanleiding en de opbouw van de studie 2. Benchmarking 3. Van strafdoelen naar taken: beschikbare metingen en betrouwbaarheid 4. Restrictieve en beïnvloedbare factoren bij het performancethema veiligheid 5. Toetsing van de veronderstelde verbanden met veiligheid 6. Methodologie van performancevergelijking 7. Ex-ante-uitvoeringsanalyse 8. Conclusie en aanbevelingen
  • Criminal Justice and Social Policy

   Boutellier, H.; Gilling, D.; Wacquant, L.; Pease, K.; Ballergeau, E.; Schaut, C.; Goris, P.; Grier, A.; Thomas, T. (WODC, 2001)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Hans Boutellier - The Convergence of Social Policy and Criminal Justice 3. Daniël Gilling - Community - Safety and Social Policy 4. Loïc Wacquant - The Penalisation of Poverty and the Neo-Liberal Project 5. Ken Pease - Distributive Justice and Crime 6. Evelyne Ballergeau and Christine Schaut - Social Work and the Security Issue in the Netherlands and Belgium 7. Peter Goris - Community Crime Prevention and the 'Partnership Approach': A Safe Community for Everyone? 8. Angela Grier and Terry Thomas - Current Issues: The Employment of Ex-offenders and the UK's Criminal Record Bureau
  • De implementatie van beleid gericht op recidivereductie - Een actualisatie van het deelonderzoek 'Verklaringen daling recidive'

   Homburg, G.; Mack, A.; Timmermans, M.; Witvliet, M. (Regioplan beleidsonderzoek, 2016)
   Uit het rapport ‘Terugval in recidive’ van B.S.J. Wartna, N. Tollenaar, S. Verweij, M. Timmermans, M. Witvliet, M. en G.H.J. Homburg (WODC en Regioplan, 2014 - zie link bij: Meer informatie) bleek dat in de periode 2002 tot 2010 een aantal maatregelen gericht op het terugdringen van de recidive, nog onvoldoende geïmplementeerd werd om daadwerkelijk effect te sorteren. Dit vervolgonderzoek gaat na of de betreffende maatregelen in de periode 2011 tot 2015 wel voldoende geïmplementeerd werden. Het huidige onderzoek is een actualisering van het eerdere onderzoek op drie punten: nieuwe wetenschappelijke inzichten over de duiding van recidivetrends; inzichten over de uitvoering van de reeds bestaande (geïmplementeerd voor 2010) dadergerichte recidivebeperkende beleidsmaatregelen van 2010 tot en met 2015 én over de implementatie van nieuwe beleidsprogramma’s en maatregelen van 2010 tot en met 2015; inzichten over mogelijke effecten van de veranderingen binnen het detentieregime en beleidsombuigingen en bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de reclasseringsorganisaties op de recidive. INHOUD: 1. Inleiding 2. Implementatie en impact beleidsmaatregelen 3. Effecten van bezuinigingen 4. Samenvattingen en conclusie
  • Detentieregiems

   Boone, M.; Moerings, M.; Jonge, G. de; Kruissink, M.; Post, B.; Stolz, S.; Smilde, M.; Slotboom, A.-M.; Bijleveld, C.; Kalmthout, A.M. van; et al. (WODC, 2007)
   ARTIKELEN: 1. M. Boone en M. Moerings - De cellenexplosie; voorlopig gehechten, veroordeelden, vreemdelingen, jeugdigen en tbs 2. G. de Jonge - De koers van het Nederlandse gevangeniswezen sinds de Tweede Wereldoorlog 3. M. Kruissink, B. Post en S. Stolz - De gevangenis van de toekomst? 4. M. Smilde - 'Het nieuwe rooster is altijd klote'; een impressie van de werkvloer 5. A.-M. Slotboom en C. Bijleveld - Wat er in je hoofd en je hart zit weet niemand; gedetineerde vrouwen in Nederland 6. A.M. van Kalmthout - Het regiem van de vreemdelingenbewaring; de balans na 25 jaar 7. H. Moors en L. Balogh - Warme overdracht of koude kermis? Wat goed en slecht gaat in de nazorg voor ex-gedetineerden 8. Boekrecensie M. Schuilenburg over :'Straf de armen; het nieuwe beleid van de sociale onzekerheid' - Loïc Wacquant 8. Boekrecensie M. Croes over: 'Are cops racists; how the war against the police harms black Americans - Heather Mac Donald 9. Internetsites. SAMENVATTING In dit themanummer wordt ruim aandacht besteed aan de vigerende ideeën over vernieuwingen in het gevangeniswezen en de achtergronden daarvan. Voorts wordt aandacht besteed aan speciale categorieën gedetineerden, zoals vrouwen en vreemdelingen.
  • Developments in the Use of Prisons

   Stern, V.; Tonry, M.; Kuhn, A.; Reitz, K.R.; Ryan, M.; Lösel, F.; Netburg, C.J. van; Kruissink, M. (WODC, 1996)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. V. Stern - Mass incarceration: 'a sin against the future'? 3. M. Tonry - Controlling prison population size 4. A. Kuhn - Incarceration rates: Europe versus USA 5. K.R. Reitz - The American experiment; crime reduction through prison growth 6. M. Ryan - Private prisons; contexts, performance and issues 7. F. Lösel - Changing patterns in the use of prisons; an evidence-based perspective 8. Ex-prisoners and the labour-market - a literature review - C.J. van Netburg; 9. Policing and change - a book review by M. Kruissink 10. International conference on restorative justice for juveniles 11. Crime institute profile: National Research Institute of Legal Policy, Finland
  • Evaluatie beleidskader Longstay - differentiatie, herbeoordeling en verloftoets

   Reitsma, J.; Walberg, A.; Jongebreur, W.; Schrama, A. (Significant, 2013)
   Per 1 juni 2009 is een nieuw beleidskader Longstay Forensische Zorg in werking getreden. Het nieuwe beleidskader bevat ten opzichte van het vorige beleidskader een versterking van de rechtspositie van tbs-gestelden in de longstay en een differentiatie van de longstaypopulatie naar beveiligings- en zorgniveau’s. Vanaf 27 mei 2012 is eveneens de Verlofregeling voor tbs-gestelden gewijzigd, met specifieke consequenties voor personen met een longstay-status. Deze onderzoeksrapportage bevat een procesevaluatie van de implementatie van het beleidskader en de Verlofregeling. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het beleidskader en de Verlofregeling 3. Interne differentiatie 4. Van aanvraag longstay-status tot plaatsing 5. Driejaarlijkse herbeoordeling 6. Verlof 7. Beëindiging longstay en uitstroom 8. Conclusies
  • Evaluatie detentieconcept Lelystad

   Post, B.; Stolz, S.; Miedema, F. (WODC, 2007)
   Het Detentieconcept Lelystad (DCL) is een pilotinrichting waar 150 kortverblijvenden in zespersoonscellen zijn ondergebracht. DCL is sinds januari 2006 operationeel. Het regime in DCL kenmerkt zich door een beperkte bevei_liging en een uitvoerig gebruik van elektronica. De hoofdvraag in dit onderzoeksrapport luidt als volgt: In hoeverre draagt het DCL bij aan de vier uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in De Nieuwe Inrichting en voldoet DCL aan de normen van Detentie en Behandeling op Maat (DBM) en de vijf detentieprincipes van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
  • Evaluatie Penitentiaire beginselenwet en Penitentiaire maatregel

   Laemers, M.T.A.B.; Vegter, P.C.; Fiselier, J.P.S. (Katholieke Universiteit Nijmegen - ITS, 2001)
   Op 1 januari 1999 zijn de Penitentiaire beginselenwet (PBW), ter vervanging van de Beginselenwet gevangeniswezen, en de Penitentiaire maatregel (PM), ter vervanging van de Gevangenismaatregel, van kracht geworden. Aan de Tweede kamer is toegezegd dat de uitvoering van de regelgeving nauwgezet gevolgd zal worden en dat daartoe de eerste twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd zou worden. In dit rapport wordt van deze evaluatie verslag gedaan. De hoofdstukindeling correspondeert in grote lijnen met de geselecteerde onderwerpen van de vragenlijst voor unitdirecteuren. De clusters binne die vragenlijst zijn:Bekendheid met inhoud en gedachtegoed van de regelgeving;Differentiatiestelsel;Disciplinaire straffen;Dwangbehandeling;Beklag en beroep en;Penitentiaire programma's.
  • Evaluatie van het beleidsplan 1983 van het Huis van Bewaring te Rotterdam - verslag van een onderzoek naar de mening van bewaarders en gedetineerden over het beleidsplan en de regiemsdifferentiatie

   Bartelds, J.I.M.W.; Ginkel, A.J.H. van; Grapendaal, M.; Nijhof, R.C.F. (Directie Gevangeniswezen, 1987)
   Dit onderzoek richt zich op de mening van bewaarders en gedetineerden over de gang van zaken in de inrichitng in het algemeen en over de regiemsdifferentiatie in het bijzonder.
  • Frankes Twee eeuwen gevangen: dertig jaar later

   Swaaningen, R. van; Molleman, T.; Boone, M.; Serrarens, J.; Beijerse, J. uit; Otten, Chr.; Fijnaut, C.; Ippel, P. (WODC, 2021-07-28)
   ARTIKELEN: 1. Inleiding 2. René van Swaaningen - Civilisatie en emancipatie, maar van wie precies? Twee eeuwen gevangen dertig jaar later 3. Toon Molleman - Toen en nu: heeft het gevangeniswezen de middelen om zijn doelen te bereiken? 3. Miranda Boone - Van zelfdwang naar zachte macht. Civilisatie slokt emancipatie op 4. Judith Serrarens - Over emancipatie en de rechtspositie van gedetineerden. Levensomstandigheden in gevangenis ernstig verslechterd tijdens corona 5. Jolande uit Beijerse - Broze fundamenten en alarmerende signalen. Lessen uit het ‘cellulaire drama’ voor gesloten jeugdhulp 6. Christine Otten - In de roman kun je iedereen zijn. Over creatief schrijven in gevangenschap 7. Cyrille Fijnaut - De betekenis van Herman Frankes proefschrift in een internationaal vergelijkende context 8. Pieter Ippel - Macht, emancipatie, onmacht. Over de geschiedenis van het lijden van gedetineerden en gekken SAMENVATTING: Dit themanummer van Justitiële verkenningen (nr. 2/20021) is gewijd aan de recente heruitgave van Herman Frankes proefschrift Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland. De vermaarde criminoloog, die zich later zou ontwikkelen tot romanschrijver, leverde destijds, in 1990, een dissertatie van bijna duizend pagina’s af. Onder studenten werd het wel ‘de baksteen’ genoemd. Niettemin leest het boek als een roman. Met veel gevoel voor detail wordt een beeld geschetst van de praktijk van het straffen gedurende twee eeuwen, de veranderingen die daarin optraden, en de politieke en maatschappelijke discussies die erover werden gevoerd. Er verscheen ook een publieksversie en de verkorte Engelse uitgave werd door de American Society of Criminology bekroond als beste buitenlandse studie. Het theoretisch fundament voor de beschouwing van Franke vormt de civilisatietheorie van Norbert Elias. De verschuiving van externe naar interne dwang, zoals die zich in de hele samenleving voltrok, maakte in de gevangenis ruimte voor varianten van straf die een groter beroep deden op de zelfdiscipline van gedetineerden (verlof, voorwaardelijke straf en voorwaardelijke veroordeling). Franke zette zich af tegen op dat moment dominante theoretische perspectieven, zoals de disciplineringsthese van Foucault (1975) en de arbeidsmarkthypothese van Rusche en Kirchheimer (1939). Een van zijn belangrijkste bezwaren tegen deze verklaringen is dat ze het doen voorkomen of veranderingen het gevolg zijn van menselijke bedoelingen. Zijn analyse laat juist zien dat veranderingen niet worden gestuurd, maar ontstaan. Ze zijn veel meer het gevolg van toevalligheden en tekortkomingen van menselijke strevingen en ze zijn ingebed in grotere maatschappelijke processen. In deze aflevering van Justitiële verkenningen wordt in acht artikelen gereflecteerd op het hedendaagse gevangeniswezen vanuit de optiek van het boek. Aldus biedt dit themanummer handvatten om in publieke en wetenschappelijke discussies over straf en detentie boven de waan van de dag uit te stijgen en nieuwe ontwikkelingen te relateren aan de theoretische concepten die Franke heeft geïntroduceerd.
  • Gevangeniscapaciteit

   Unknown author (WODC, 1995)
   Het is voor niemand meer een geheim dat het aantal heenzendingen wegens gebrek aan celcapaciteit fors is opgelopen. In 1994 bleven om deze reden meer dan 5.000 personen buiten hechtenis. De overheid is kennelijk niet in staat een grote groep stelselmatige daders in te sluiten. Daarmee wordt de geloofwaardigheid van justitie in ernstige mate aangetast. Het vertrouwen van burgers in de overheid neemt af. Maar oak de uitvoerende instanties staan voor welhaast onoplosbare problemen die niet zelden tot motivatie-verlies leiden. Er worden echter in snel tempo cellen bijgebouwd. Volgend jaar wordt het project CAP'96 afgerond. Er zijn dan in totaal 13.500 cellen waarmee Nederland gelijk oploopt met de buurlanden. Onlangs heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld am tussen 1996 en 1998 duizend extra cellen te realiseren. Het cellentekort wordt dus ingelopen maar dan nog zal er behoefte blijven bestaan aan meer cellen. De vraag rijst tot hoever de groei van het aantal cellen moet gaan. Immers, de bouw van steeds weer nieuwe gevangenissen zal de criminaliteit niet drastisch doen afnemen. Waarom dan met korter straffen? Kunnen de mogelijlcheden van alternatieve sancties beter benut warden? Of kun je niet beter in jeugdzorg, scholing en werlcverschaffing investeren? Deze vragen vormden de aanleiding voor dit nummer van Justitiele verkenningen dat geheel is gewijd aan het capaciteitsprobleem.
  • Gezondheidsrisicogedrag onder mannelijke gedetineerden - tatoeages, piercings, boegroes, seks & injecteren van drugs en anabolen

   Wouters, M.; Doekhie, J.; Korf, D.J.; Benschop, A. (Universiteit van Amsterdam - Criminologisch Instituut Bonger, 2010)
   In de Nederlandse gevangenissen komen gedragingen voor die een riscio vormen voor de gezondheid van gedetineerden en voor anderen (bewakers, de maatschappij buiten detentie).  Er is nog weinig kennis over gezondheidsrisicogedrag onder gedetineerden in Nederlandse gevangenissen. Een quick scan uit 2007 wees uit dat risicogedrag zoals onbeschermd seksueel contact, tatoeëren en piercen regelmatig voorkomt. Dit onderzoek sluit daarop aan en inventariseert welke vormen van risicogedrag er zijn, in welke mate ze voorkomen en welke gedragingen het meest risicovol zijn. Het onderzoek focust op infectieziekten. Deze worden gedefinieerd als ziekten die worden veroorzaakt door een overdraagbare ziekteverwekker zoals een bacterie, virus, schimmel of prion. Infectieziekten zijn per definitie besmettelijk. Voorbeelden zijn SOA’s, Hiv, Hepatitis B en C, tuberculose. Ook wordt een antwoord gegeven op de vraag welke preventieve maatregelen de voorkeur verdienen en naar verwachting het best zullen worden toegepast en opgevolgd door de gedetineerden.
  • Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen - Een onderzoek naar prevalentie

   Leemrijse, C.J.; Bongers, M.; Nielen, M.; Devillé, W. (WODC, 2010)
   Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van eventuele behandeling aan de orde omdat deze niet meer onder de reguliere zorgverzekering vallen maar voor rekening van DJI komen.
  • Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

   Boone, M.; Althoff, M.; Koenraadt, F.; Timp, I. (medew.) (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2016)
   De overheid heeft in het Masterplan DJI 2013-2018 in grote lijnen haar visie met betrekking tot het leefklimaat in detentie en de te verwachten effecten daarvan uiteengezet. Deze visie kan als volgt worden samengevat. De overheid stelt eisen aan het detentieklimaat met betrekking tot de uitgangspunten veiligheid, zelfredzaamheid, menswaardigheid en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Wat is er in de literatuur bekend over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en het effect dat het leefklimaat heeft op de beleving van detentie en het gedrag van justitiabelen tijdens en na afloop van het verblijf? Welke factoren bepalen het leefklimaat? Welke mogelijkheden bestaan er om het leefklimaat te beïnvloeden en welke instrumenten zijn er om (veranderingen in) het leefklimaat te meten? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het concept leefklimaat 3. Het leefklimaat in Nederlandse justitiële inrichtingen - de wetgeving, het beleid en het bestand 4. De invloed van het leefklimaat op gedrag - enkele theoretische verklaringen 5. Factoren en determinanten van het leefklimaat 6. Het kwantificeren van het leefklimaat in justitiële inrichtingen 7. Conclusies
  • Innovations in Criminal Justice Research

   Joutsen, M.; Wetzels, P.; Ohlemacher, T.; Pfeiffer, C.; Strobl, R.; Mayhew, P.; Kury, H.; Rihs-Middel, M.; Kreuzer, A.; Tournier, P.; et al. (WODC, 1994)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. A report on the Fourth colloquium on crime and criminal policy in Europe - M. Joutsen 3. Victimization surveys: recent developments and perspectives - P. Wetzels, T. Ohlemacher, C. Pfeiffer and R. Strobl 4. Comment on 'Victimization surveys' - P. Mayhew 5. the influence of the specific formulation of questions on the results of victim studies - H. Kury 6. Medical prescription of narcotics in Switzerland: basic issues and research plan - M. Rihs-Middel 7. Comment on 'Medical prescription' - A. Kreuzer 8. The custodial crisis in Europe: inflated prison populations and possible alternatives - P. Tournier 9. What can we do about prison overcrowding? - A. Kuhn 10. Overcrowding - not the only crisis in the custodial system - K. Sessar 11. Varia: M. Joutsen on the Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System; 12. K. Boers on crime, fear of crime and social transition in Germany; 13. E. Leuw on two 'Occasional papers' 14. Crime institute profile: Research Unit on Criminology and Criminal Investigation within the Federal Criminal Police Office
  • Penitentiaire programma's - evaluatie kwaliteitsverbetering

   Balogh, L.; Jans, M. (WODC, 2009)
   In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering van de penitentiaire programma’s te verbeteren door middel van het opstellen van normen waaraan de programma’s moeten voldoen en maatregelen om deze normen te bereiken. Dit rapport bevat het verslag van het onderzoek naar de praktijk van werken aan de hand van de kwaliteitsverbeterende maatregelen met als doel de opgestelde normen te bereiken. Voor het onderzoek werden 150 dossiers van penitentiaire programma’s geanalyseerd, zowel bij de reclasseringsorganisaties als in de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA). Het betrof 75 dossiers in ressort Den Haag en 75 in ressort Den Bosch. Daarnaast werden interviews gehouden met 31 praktijk_deskundigen.
  • Scenario's voor justitie

   Unknown author (WODC, 1994)
   De primaire verdienste van scenario-studies is het surplus aan inzicht dat wordt verschaft. Je krijgt beter greep op de vele dynamische ontwikkelingen die momenteel ook het justitieel beleid tot een doolhof dreigen te maken. In de tweede plaats verschaffen scenario-studies beleidsmakers een veelvoud aan perspectieven waarvan een wervende kracht kan uitgaan. Scenario's fungeren dan ook in zekere zin als tegenwicht voor het ontbreken van lange-termijn visies in het Haagse circuit, een lacune die weleens zou kunnen samenhangen met de verambtelijking van het beleid. Voor beleidsmakers kan de veelheid van gepresenteerde opties echter ook ongemakken veroorzaken: hebben zij eenmaal gekozen voor een bepaalde beleidsrichting dan moeten ze aangeven waarom andere richtingen niet kunnen. Dat vergroot de druk om het eigen beleid te rechtvaardigen en schept onzekerheid, in beleidskringen een van de hoofdzonden.
  • Sleutelen aan detentie

   Unknown author (WODC, 1999)
   Door het groeiend aantal gedetineerden en gemiddeld langere strafduur is het beslag op de penitentiaire capaciteit steeds groter geworden. De verwachting is dat die tendens zich de komende jaren zal doorzetten zodat het kabinet gedwongen is meer middelen uit te trekken voor capaciteitsuitbreiding. Bouwen en de uitbreidingsplannen realiseren, maar toch besparen, ziedaar de paradoxale opdracht waarmee het penitentiaire beleid wordt geconfronteerd. Dat leidt allereerst tot de vraag hoe te bezuinigen en een verschraling van het gevangeniswezen te voorkomen. Maar de problematiek dwingt ook tot verdergaande heroverwegingen. Hoe kunnen we de druk op het penitentiaire stelsel verminderen?
  • Straffen in een moderne samenleving - Josine Junger-Tas symposium

   Unknown author (WODC, 1994)
   Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze naam zijn twintigjarig bestaan en sluit een proces van interne verzelfstandiging in vertrouwen af. Bovendien draagt in 1994 het hoofd van het WODC, dr. Josine Junger-Tas, haar functie over aan prof. dr. H.G. van de Bunt. Ter ere van Josine Junger-Tas, die een zo belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de — ook internationaal — goede naam en faam van het WODC, is een symposium georganiseerd over Straffen in de moderne samenleving. Na het anti-autoritarisme en het abolitionisme van de jaren zestig en zeventig, is vanaf het begin van de jaren tachtig een kentering opgetreden in het denken over straffen. Straffen 'mag' weer en de rechtvaardiging van strafrechtelijke sancties wordt niet meer uitsluitend gezocht in de resocialiserende werking ervan, maar opnieuw ook in onschadelijkmaking en vergelding. Tegen deze achtergrond komen in dit themanummer, waarin de voordrachten van de symposiumdag zijn opgenomen, onder meer de volgende vragen aan de orde: welke functie heeft straffen in de opvoeding; kan de gevangeniscapaciteit worden ontlast door in meer gevallen dan thans alternatieve sancties op te leggen; zijn, onder meer daartoe, richtlijnen voor straftoemeting nodig; hoe moet het gevangenisbeleid er uitzien; en worden de mogelijkheden van het strafrecht niet overschat?