• Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd - een meta-review

   Nagtegaal, M.H. (WODC, 2012)
   Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De belangrijkste doelstellingen van deze rapportage zijn: het bieden van een zo volledig mogelijk overzicht van de gerapporteerde problemen van de slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen;het bieden van een overzicht van de omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de ernst van de gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemene resultaten 3. Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel kindermisbruik 4. Moderatoren van de relatie tussen SKM en gerapporteerde problemen 5. Samenvatting en conclusies
  • Grenzeloos!? - Een verkennend onderzoek in relatie tot (veroordeelde) plegers van transnationaal seksueel kindermisbruik

   Wolsink, J.; Boer, H. de; Wijk, A. van; Swart, L. de; Hoog, G. op 't (Bureau Beke, 2021-12-30)
   Naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf over de zaak van de Nederlander Hans V., worden in maart 2019 Kamervragen gesteld over de beschikbare maatregelen voor veroordeelde plegers van transnationaal seksueel kindermisbruik. Ook worden twee moties ingediend waarin de regering verzocht wordt om te onderzoeken op welke wijze de reisbewegingen van plegers verder beperkt kunnen worden. In zijn reactie concludeert de minister voor Rechtsbescherming dat de huidige maatregelen beter benut kunnen worden. De doelstelling in dit onderzoek is tweeledig: 1) meer inzicht krijgen in de profielen van plegers van transnationaal seksueel kindermisbruik en 2) nagaan of er in het buitenland maatregelen bestaan gericht op het voorkomen van transnationaal seksueel kindermisbruik die ook in Nederland van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Transnationaal seksueel kindermisbruik in de wetenschappelijke literatuur 3. Inventarisatie van het instrumentarium 4. Introductie internationaal onderzoek 5. Landenstudie Zweden 6. Landenstudie Duitsland 7. Landenstudie Ierland 8. Landenstudie Australië 9. Landenstudie Verenigde Staten 10. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies
  • Herziening van de zedendelicten? - Een analyse van Titel XIV, Tweede Boek, Wetboek van Strafrecht met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling

   Lindenberg, K.; Dijk, A.A. van (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, 2016)
   In dit onderzoek staat de vraag centraal of de misdrijven tegen de zeden (Titel XIV, Boek II van het Wetboek van Strafrecht) moeten worden herzien. De leidende vraag in dit onderzoek is of de staat van de zedentitel in termen van samenhang, complexiteit en normstelling, aanleiding geeft tot de conclusie dat de zedentitel grondig moet worden herzien. Deze algemene vraag is uitgesplitst in de volgende vier onderzoeksvragen, waarbij tussen haakjes is weergegeven in welk hoofdstuk de onderzoeksvraag wordt beantwoord: Onderzoeksvraag 1: Welke bijzonderheden kunnen worden opgemerkt over de zedendelicten met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling? (hoofdstuk 2); Onderzoeksvraag 2: Welke herzieningssuggesties met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling blijken uit interviews met juristen? (hoofdstuk 3); Onderzoeksvraag 3: Welke herzieningssuggesties met betrekking tot samenhang, complexiteit en normstelling blijken uit de literatuur vanaf 1999? (hoofdstuk 3); Onderzoeksvraag 4: Geeft de beantwoording van de eerdere vragen aanleiding tot de conclusie dat de zedentitel grondig moet worden herzien? (hoofdstuk 4). INHOUD: 1. Inleiding 2. Structuren en bijzonderheden in de zedenwetgeving 3. Herzieningssuggesties in interviews en literatuur 4. Evaluatie
  • Het functioneren van het klachtvereiste in de zedelijkheidswetgeving - Deelrapportage 3: Het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk

   Savornin Lohman, J. de; Beijers, W.M.E.H.; Gelder, C.P. van; Goderie, M.J.H.; Nieborg, S.M.A.; Rijkschroeff, R.A.L.; Verkuyl, E.C.A. (Verwey-Jonker Instituut, 1998)
   Dit deelonderzoek betreft het functioneren van het klachtvereiste in de uitvoeringspraktijk. In het onderzoek is gebruik gemaakt van drie bronnen: dossieronderzoek bij de politie en het Openbaar Ministerie, interviews met actoren in de strafrechtketen (politie, parketmedewerkers, officieren van justitie, rechters en rechter-commissarissen) en observaties van het aangifteproces. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de gang van zaken ten aanzien van het klachtvereiste in de praktijk. Hier wordt de gang van zaken bij de politie besproken als er sprake is van een klachtdelict. Ook wordt in dit hoofdstuk het oordeel van diverse actoren in de strafrechtketen over de functie en de betekenis van het klachtvereiste gepresenteerd. In hoofdstuk 3 worden ter illustratie van het functioneren van het klachtvereiste in het algemeen een aantal casussen besproken. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het functioneren van het klachtvereiste aan de hand van een vijftal casussen waarin pedoseksuele relaties een rol spelen. In hoofdstuk 5 wordt het klachtvereiste besproken aan de hand van een aantal jeugdprostitutiezaken.
  • Jeugd en seksueel misbruik

   Boutellier, J.C.J.; Wijk, A.Ph. van; Bijleveld, C.C.J.H.; Meijer, R.F.; Prins, L.; Bullens, R.A.R.; Meuwese, S.; Groeneveld, C.S.; Rassin, E.; Hendriks, J.; et al. (WODC, 2000)
   ARTIKELEN: 1. Dr. J.C.J. Boutellier - De pornografische context van zedenzaken; een beschouwing over de huidige seksuele moraal 2. Mr. drs. A. Ph. van Wijk - Jeugdige zedendelinquenten; typen, recidivepatronen en criminele carrières 3. Dr. C.C.J.H. Bijleveld, drs. R.F. Meijer en L. Prins - Het profiel van pedoseksuele verdachten; een verkenning op basis van politiegegevens 1998 4. Prof. dr. R.A.R. Bullens en drs. J.E. van Horn - Daad uit 'liefde'; gedwongen prostitutie van meisjes 5. Mr. S. Meuwese - Aangifte van seksueel misbruik; een verkenning onder jeugdige slachtoffers 6. C.S. Groeneveld - Kinderporno en ontuchtzaken; problemen bij de opsporing 7. Mr. drs. E. Rassin - Bewijsproblematiek in misbruikzaken; getuigenverklaringen van jeugdige slachtoffers 8. Drs. J. Hendriks en drs. B.J. van Roozendaal - De behandeling van jeugdige zedendelinquenten 9. Drs. Ed. Leuw - Toezicht op 'pedoseksuele' delinquenten; Engelse en Amerikaanse regelingen bruikbaar voor Nederland? SAMENVATTING: Er is weinig bekend over zedendelinquenten, de aantallen en achtergronden, hun motieven en persoonlijkheidskenmerken, en bij welke typen gevaar bestaat voor recidive. Ook is er weinig bekend over de vraag welke behandeling bij welke dader past. Onderzoek staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Dit nummer poogt zicht te bieden op de kenmerken van jeugdige zedendelinquenten en inventariseert allerlei problematische aspecten op het vlak van justitiële aanpak, preventie en behandeling.
  • Kindersekstoerisme (vanuit Nederland) - Onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen

   Vogelvang, B.O.; Braak, J.J. van den; Meuwese, S.; Wolthuis, A. (WODC, 2002)
   Het onderzoek moet landen in kaart brengen waar kindersekstoerisme zich nu voordoet, landen waarin dat kindersekstoerisme (mogelijk) aan het opkomen is en aanbevelingen doen voor maatregelen en instrumentarium ter preventie en bestrijding. Het onderzoek is gericht op kindersekstoerisme dat plaatsvindt door Nederlandse ingezetenen die reizen vanuit Nederland. In het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen aan de orde gesteld: 1. Is er sprake van nieuwe bestemmingen van kindersekstoerisme door Nederlandse ingezetenen? Zo ja, welke zijn dit? 2. Wat zijn oorzaken van eventuele veranderingen in bestemmingen? Welke factoren zijn bepalend voor het al dan niet (meer) in trek zijn van bepaalde bestemmingen? 3. Wat zijn de aard en omvang van het kindersekstoerisme in de nieuwe bestemmingen? Wat zijn de kenmerken van slachtoffers en reizigers? Welke motieven en externe factoren spelen een rol bij de reiziger? 4. Welke maatregelen zijn nodig en mogelijk voor preventie en bestrijding ten aanzien van nieuwe bestemmingen, welke organisaties en personen kunnen hierin een rol spelen?
  • Pedoseksuele delinquentie - Een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechtelijke interventies

   Leuw, E.; Bijl, R.V.; Daalder, A. (WODC, 2004)
   Het aantal geregistreerde verdachten van pedoseksuele delicten is gedaald vanaf 1996. In dat jaar werden bijna 1800 verdachten van pedoseksuele delicten bij de politie geregistreerd. Dit aantal nam af tot bijna 1400 in 2002. Van deze groep pleegde tweederde voor het eerst een delict. Dit onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van pedoseksuele delicten, voor zover bekend binnen het justitiële systeem. Voorts wordt een beeld gegeven van dader- en slachtofferkenmerken en van de relatie waarin dader en slachtoffer tot elkaar staan. Sterker dan bij andersoortige delicten zijn plegers van pedoseksuele delicten vrijwel uitsluitend mannen. Gemiddeld zijn zij ook ouder dan plegers van andersoortige delicten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Strafwetgeving en justitieel beleid ten aanzien van seksuele misdrijven tegen minderjarigen 3. Pedoseksuele delicten: verschijningsvormen, kenmerken, risico's 4. Prevalentie van pedoseksuele delinquenten 5. Justitiële reacties op pedoseksuele delinquenten 6. Recidive bij pedoseksuele delinquenten 7. Daders en slachtoffers van pedoseksuele delinquenten 8. De toedracht van zwaar bestrafte pedoseksuele delinquentie 9. Patronen van zwaar bestrafte pedoseksuele delinquentie 10. Conclusies en aanbevelingen
  • Recente ontwikkelingen in de forensische zorg

   Wolf, M.J.F. van der; Noyon, L.; Gemmert, A.A. van; Tenneij, N.H.; Bulten, E.; Groeneweg, J.; Nagtegaal, M.H.; Borries, K. van; Rinne, Th.; Schönberger, H.J.M. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. M.J.F. van der Wolf en L. Noyon - Zeven jaar na de Commissie Visser: een nieuw evenwicht? 2. A.A. van Gemmert en N.H. Tenneij - Forensische zorg anno 2013 en de plek van de tbs daarbinnen 3. E. Bulten en J. Groeneweg - Over behandeling, beleid en belangenstrijd in de forensische psychiatrie 4. M.H. Nagtegaal - Verkorten van de tbs-verblijfsduur: een weg uit de crisis? 5. K. van Borries, E. Bulten en Th. Rinne - Van stoornis naar neurocognitie in de behandeling van tbs-patiënten 6. H.J.M. Schönberger - Langdurig extramuraal toezicht op zedendelinquenten 7. Internetsites. SAMENVATTING: Nu bezuinigingen in de forensische zorg onontkoombaar lijken en waarschijnlijk drie tbs-inrichtingen hun deuren zullen moeten sluiten, wordt duidelijk dat de prijs van het strengere tbs-beleid te hoog is geworden. In het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen wordt het voornemen geuit om de gemiddelde verblijfsduur in te korten van bijna tien jaar nu tot acht jaar. De uitvoerbaarheid van dit plan is een van de onderwerpen in dit themanummer, waarin vanuit wetenschappelijk onderzoek, beleid en behandelpraktijk wordt gereflecteerd op actuele vragen en ontwikkelingen in de forensische zorg.
  • Seksuele delinquentie

   Beek, D.J. van; Oei, T.I.; Brouwers, M.; Smit, P.R.; Bogaerts, S.; Vanheule, S.; Daalder, A.L.; Essers, A.A.M.; Veen, V.C.; Ruiter, C. de; et al. (WODC, 2005)
   ARTIKELEN: 1. D. J. van Beek - De beveiliging van de maatschappij tegen seksuele delinquenten; een simpele of complexe vraag 2. T.I. Oei - De terbeschikkingstelling: van een bijzondere tot een gewone maatregel? 3. M. Brouwers en P.R. Smit - Seksuele delinquentie; de prevalentie door de jaren heen 4. S. Bogaerts en S. Vanheule - Angst voor de grote boze wolf; maatschappelijke reacties op seksueel misbruik 5. S. Bogaerts, A.L. Daalder en A.A.M. Essers - Interpersoonlijke vaardigheden bij pedoseksuelen; de kortzichtigheid van attitudeonderzoek 6. V.C. Veen en C. de Ruiter - De effectiviteit van behandelingen bij seksuele delinquenten; een overzicht van de internationale literatuur 7. C. Bijleveld en J. Hendriks - Jeugdige zedendelinquenten; jong geleerd, oud gedaan? 8. A.Ph. van Wijk, R. Loeber, H. Ferwerda, A. Smulders en R. Vermeiren - Jeugdige zedendelinquenten en geweldplegers; een vergelijking op grond van de Pittsburgh Youth Study 9. Internetsites seksuele delinquentie SAMENVATTING: In dit themanummer komen zowel de maatschappelijke visies op seksuele delinquentie aan de orde als de ontwikkelingen in het onderzoek naar de oorzaken en behandeling. Op de achtergrond speelt de overweging dat het belangrijk is oog te hebben voor de gedifferentieerdheid van deze groep daders.
  • Sexual delinquency and Exploitation

   West, D.; Lieb, R.; Boutellier, H.; Killias, M.; Alexander S.; Meuwese, S.; Wolthuis, A.; Bogaerts, S.; Vervaeke, G.; Goethals, J.; et al. (WODC, 2000)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Donald West - The Sex Crime Situation: Deterioration more Apparent than Real? 3. Roxanne Lieb - Social Policy and Sexual Offenders: Contrasting United States' and European Policies 4. Hans Boutellier - The Pornographic Context of Sexual Delinquency: Reflections on the Contemporary Sexual Mentality 5. Martin Killias - The Emergence of a New Taboo: The Desexualisation of Youth in Western Society since 1800 6. Sarah Alexander, Stan Meuwese and Annemieke Wolthuis - Policies and Developments relating to the Sexual Exploitation of Children: The Legacy of the Stockholm Conference 7. Stefan Bogaerts, Geert Vervaeke and Johan Goethals - Research on Predictors for Sexual Delinquence 8. Frans van Dijk and Jaap de Waard - Current issues: Key Findings from the Study Legal Instrastructure of the Netherlands in International Perspective: Crime Control
  • Verboden liefdes

   Kok, J.; Mulder, J.; Verhoeven, M.; Gestel, B. van; Sterckx, L.; Priem, J.; Waaldijk, K. (WODC, 2015)
   ARTIKELEN: 1. J. Kok - Liefde met hindernissen; over ongewenste relaties in het verleden 2. Jules Mulder - De pedofiele relatie 3. M. Verhoeven en B. van Gestel - De liefjes van prostituees: pooiers of partners? 4. L. Sterckx - De Verdonk-factor? Steeds minder Turkse en Marokkaanse Nederlanders kiezen partner uit het land van herkomst 5. J. Priem - Het verbod op het neef-nichthuwelijk; opvattingen van Turkse en Marokkaanse Nederlanders 6. K. Waaldijk - Grote diversiteit en enige rechtsgelijkheid; juridische samenlevingsvormen voor paren van gelijk geslacht in Europa SAMENVATTING: De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke zedelijkheidsnormen, die vaak ook in wettelijke verbods- en strafbepalingen tot uitdrukking kwamen. Vanaf de jaren zestig-zeventig van de vorige eeuw begon de opmars van een ‘bevrijdingsideologie’ die seksuele zelfbeschikking voor ieder individu centraal stelde en die zich afzette tegen de kerkelijke en burgerlijke moraal. Onder invloed van de tweede feministische golf en andere emancipatiebewegingen zien we in de decennia daarna grote veranderingen optreden op het terrein van de zedelijkheid: nieuwe wetgeving over abortus, echtscheiding, de legalisering van prostitutie en de erkenning van homoseksuele en lesbische relaties, uitmondend in de openstelling van het huwelijk voor partners van gelijk geslacht. Maar gaandeweg kwam er ook meer aandacht voor de blinde vlekken van het seksuele zelfbeschikkingsideaal: de commerciële exploitatie van seks, vrouwenhandel, de vaak ongelijke machtspositie van man en vrouw, seksueel geweld en misbruik, evenals de kwetsbaarheid van minderjarigen in seksuele relaties. Ook tegenwoordig worden sommige individuele partnerkeuzen maatschappelijk afgewezen en/of ontmoedigd of zelfs verboden door overheidsmaatregelen. Doorgaans niet meer vanwege een schending van de goede zeden, maar steeds vaker met de bedoeling om de zwakker geachte partij in de relatie te beschermen. Ook de bestrijding van maatschappelijke misstanden (bijvoorbeeld vrouwenhandel, dwanghuwelijken) of de realisering van andere beleidsdoelen (bijvoorbeeld beperking van immigratie) speelt hierbij een rol. In dit themanummer worden verscheidene typen van deze ‘Verboden liefdes’ behandeld.