• De chirurg in de medische tuchtrechtspraak 1986-1995 - Een onderzoek van de gepubliceerde en ongepubliceerde medische tuchtrechtspraak

   Heineman, M.E.F.; Hubben, J.H.; Bakker, D.J. (medew.) (Katholieke Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid -Sectie gezondheidsrecht, 1996)
   Doel van het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan, is nagaan welke professionele normen op het terrein van de chirurgie kunnen worden ontleend aan de gepubliceerde en ongepubliceerde tuchtrechtelijke uitspraken. Evenals in de onderzoeken over anesthesiologen en gynaecologen worden daartoe alle beslissingen van de medisch tuchtrechter beschreven. Het onderzoek strekt zich uit over de periode 1986-1995. Het aantal beslissingen van de medisch tuchtrechter over chirurgen bedraagt in die periode 528.
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1980)
   Deze gevarieerde aflevering bestaande uit vier afzonderlijke artikelen in bewerkte vorm, wordt geopend met een artikel van Pfeiffer. Centraal hierin staat de vraag in hoeverre binnen het jeugdstrafrecht de opvoedingsgedachte boven de traditionele strafrechtprincipes dient te prevaleren. In het artikel van Waller wordt een aanzet gegeven tot het verbeteren van het strafrechtelijk beleid door organisatie van het onderzoek. In 'Eisen van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg' gaat Kopolow in op de kritiek waaraan de psychiatrie momenteel bloot staat. Het laatste artikel van Lovegrove gaat over de wijze van straffen van personen in Australië die veroordeeld zijn wegens het rijden onder invloed.