• Agressie in de inrichtingen

   Unknown author (WODC, 1982)
   Deze aflevering is gewijd aan agressie in de inrichtingen. Vooral de studiedagen T.B.R. 1981, waarin dit thema centraal stond, zijn aanleiding geweest tot het samenstellen van dit nummer. Vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt het onderwerp hier nader belicht.
  • Medische besluitvorming aan het einde van het leven - de praktijk en de toetsingsprocedure euthanasie

   Wal, G. van der; Heide, A. van der; Onwuteaka-Philipsen, B.D.; Maas, P.J. van der (Vrije Universiteit - Medisch Centrum, 2003)
   In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek waarin de toetsingsprocedure voor levensbeëindigend handelen op verzoek werd geëvalueerd. Het onderzoek brengt het functioneren van de regionale toetsingscommissies in kaart. Om daar een goed inzicht in te krijgen dient ook inzicht verkregen te worden in de medische praktijk op het gebied van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde en in de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied. Daarom is in het onderzoek niet alleen gekeken naar de toetsingsprocedure, maar ook naar de frequentie van de diverse medische beslissingen rond het levenseinde, naar de omstandigheden waarin deze genomen en uitgevoerd worden en naar de belangrijkste verschillen met gegevens uit eerder onderzoek. Daarnaast is aandacht besteed aan praktijken en opvattingen betreffende een aantal thema's die de laatste jaren frequent naar voren zijn gekomen in het maatschappelijke en wetenschappelijke debat over medische beslissingen rond het levenseinde, zoals terminale sedatie, de relatie tussen levensbeëindigend handelen en palliatieve zorg voor patiënten in de laatste levensfase, levensbeëindigend handelen bij personen die niet lijden aan een ernstige ziekte of bij demente patiënten die een schriftelijke euthanasiewens hebben opgesteld toen zij nog niet dement waren, en levensbeëindigend handelen bij minderjarigen.
  • Schriftelijke wilsverklaring euthanasie bij wilsonbekwame patiënten - een jurisprudentieonderzoek

   Mevis, P.A.M.; Bakker, S.R.; Postma, L.; Verbaan, J.H.J. (Erasmus Universiteit Rotterdam -School of Law, 2014)
   De volgende probleemstelling komt in dit jurisprudentieonderzoek aan de orde: Hoe luidt de jurisprudentie over de schriftelijke wilsverklaring in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) op basis van uitspraken van de strafrechter, van de civiele rechter, van de medische tuchtrechter en van de vijf regionale toetsingscommissies en toelichting daarop in hun jaarverslagen? Welke lijn kan uit deze jurisprudentie worden gedestilleerd? Wat zijn de in het oog springende verschillen en overeenkomsten tussen de genoemde bronnen? Welke knelpunten kunnen uit het jurisprudentieonderzoek worden vastgesteld en welke onderzoeksvragen kunnen naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek niet worden beantwoord? INHOUD: 1. Inleiding 2. Systematiek van de wettelijke regeling in WvSr en Wtl 3. Werkwijze Regionale Toetsingscommissies Euthanasie 4. Beantwoording van de onderzoeksvragen I: specifieke aandachtspunten en onderwerpen 5. Beantwoording van de onderzoeksvragen II: de overkoepelende thema's 6. Conclusie
  • Slachtoffers in de beroepssfeer

   Unknown author (WODC, 1992)
   De aandacht voor het slachtofferschap bij de uitoefening van het beroep blijft meestal beperkt tot sectorbladen of in ernstige gevallen tot incidentele berichten in de nieuwsmedia. Als algemeen probleem van onze samenleving is het niet eerder gethematiseerd. Nu wordt bij slachtofferschap in de beroepssfeer al gauw gedacht aan politie-agenten (bijvoorbeeld ME-ers), gevangenispersoneel of geldlopers. Hoewel ook in dergelijke beroepen de gevolgen van slachtofferschap niet onderschat moeten worden, lijken deze beroepsbeoefenaren op zijn minst in enigerlei mate te zijn voorbereid op mogelijke confrontaties. Bij de beroepen die in dit themanummer aan de orde komen is dat niet of nauwelijks het geval. Hulpverleners, middenstanders, baliemedewerkers, keuringsartsen, conducteurs, leraren, reclasseringsmedewerkers hebben allen professionele opleidingen achter de rug ten behoeve van het contact met client, klant, patient of uitkeringsgerechtigde. Maar wat te doen als deze bedreigingen uit, begint te schelden, daadwerkelijk geweld gebruikt en dergelijke? Juist omdat het vaak als een `particulier' probleem wordt gezien, bestaat er nauwelijks inzicht in de omvang ervan. Hoe het ook zij, de auteurs in dit themanummer, waarvan de meesten werkzaam zijn in het betreffende beroepsveld, zijn van mening dat het slachtofferschap in hun sector al te lang is gerelativeerd.
  • Totale inrichtingen en hun effecten

   Unknown author (WODC, 1976)
   Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor dit soort inrichtingen is, dat wonen, slapen, werken en recreëren onder een dak en in tegenwoordigheid van vaak niet zelf gekozen lotgenoten plaatsvindt. Dit soort tehuizen heeft niet altijd een positief effect op hen die er een plaats in hebben gevonden. Aan dit probleem, het negatieve effect van het verblijf in totale inrichtingen, is dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd. Na de inleiding volgen een aantal artikelen die in verkorte vorm zijn opgenomen.