• Coffeeshops, toeristen en lokale markt - Evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops

   Ooyen-Houben, M. van; Bieleman, B.; Korf, D.; Giessen, M. van der (medew.); Mennes, R. (medew.); Nijkamp, R. (medew.); Snippe, J.M. (medew.); Benschop, A. (medew.); Nabben, T. (medew.); Wouters, M. (medew.) (WODC, 2014)
   Het voorliggende rapport is het eindrapport van het evaluatieonderzoek van het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops in Nederland. In 2013 is een tussenrapport uitgebracht over de implementatie en uitkomsten in de periode mei-november 2012 (Van Ooyen, Bieleman & Korf, 2013). Dit eindrapport beschrijft de ontwikkelingen tot eind 2013. Het Besloten clubcriterium – ook de ‘wietpas’ genoemd – hield in dat de coffeeshops uitsluitend toegang mochten verlenen en mochten verkopen aan leden. Coffeeshops moesten een controleerbare ledenlijst aanleggen. De ‘wietpas’ ofwel het Besloten clubcriterium is op 19 november 2012 vervallen en per 1 januari 2013 uit de Aanwijzing Opiumwet verwijderd. Het Ingezetenencriterium is gehandhaafd en houdt in dat coffeeshops alleen aan ingezetenen van Nederland toe-gang mogen verlenen en mogen verkopen. Een ingezetene is een persoon die zijn (woon)adres heeft in een gemeente van Nederland. De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt, ingezetene is van Nederland. INHOUD: 1. Achtergrond en doel van het onderzoek 2. Methoden van onderzoek 3. Eerdere interventies in het coffeeshopaanbod 4. De implementatie van het Ingezetenencriterium volgens de betrokken actoren 5. Ervaringen van omwonenden 6. Coffeeshopbezoek 7. De illegale gebruikersmarkt
  • Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops - Evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 - tussenrapportage

   Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Korf, D.J.; Benschop, A. (medew.); Giessen, M. van der (medew.); Nijkamp, R. (medew.); Snippe, J.M. (medew.); Wouters, M. (medew.) (WODC, 2013)
   In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn. Dit voornemen is in oktober en december 2011 nader uitgewerkt. Per 1 januari 2012 zijn de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. Aan de criteria waaraan coffeeshops zich reeds moesten houden zijn toegevoegd het besloten-club criterium (B-criterium) en het ingezetenencriterium (I-criterium). De invoering van de nieuwe maatregelen is gefaseerd geschied. Van dit evaluatieonderzoek wordt hier tussentijds verslag gedaan. Het gaat om een tussenrapportage over de periode van mei tot november 2012, toen het B-criterium en het I-criterium in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland gehandhaafd werden en in de overige provincies nog niet. Onderzocht is of de processen zijn verlopen zoals vooraf werd beoogd, of de beoogde uitkomsten zijn bereikt en in hoeverre het negatieve neveneffecten van de opkomst van een illegale markt, waarop geanticipeerd werd, zich heeft voorgedaan. De 'interventielogica' van de B- en I-criteria vormde het kader voor de evaluatie. Deze logica is door de onderzoekers gereconstrueerd aan de hand van beleidsdocumenten en daarna gescheckt in interview met betrokken actoren. IN HOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Coffeeshops: ontstaan en beleid 4. De situatie rond coffeeshops tijdens de aanloop naar de B-en I-criteria 5. Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium uiteengerafeld: de interventielogica achter de criteria 6. De problematiek volgens de betrokken actoren 7. De implementatie van de B- en I-criteria volgens de betrokken actoren: resultaten van een procesevaluatie 8. Omwonenden van coffeeshops 9. Coffeeshopbezoek 10. De illegale gebruikersmarkt van cannabis