• De markt van misdaad en straf

   Unknown author (WODC, 1988)
   Criminaliteit kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden guldens. Toch staat in het denken over criminaliteit over het algemeen 'de moraal' voorop. De discussie over de bestrijding ervan wordt vooral gevoerd in termen van rechtvaardigheid en normhandhaving. Hoewel er altijd wel sprake is geweest van prioriteiten gegeven de beschikbare middelen, lijkt het justitiële apparaat echter in toenemende mate onder bezuinigingsdruk te staan. De 'economie' dringt zich steeds meer aan het strafrecht op, terwijl de verwachtingen over zijn daadkracht alleen maar lijken te groeien. Ook politie en justitie krijgen te maken met de 'meer-minder paradox': meer doen met minder geld. Tegen deze achtergrond wordt in dit themanummer de criminaliteit eens vanuit een economisch perspectief benaderd.
  • De particuliere beveiliging bewaakt? - Evaluatie regelgeving particuliere beveiligingsorganisaties

   Batelaan, H.; Bos, J. (WODC, 2004)
   Het evaluatieonderzoek heeft tot doel inzichtelijk te malcen in hoeverre de regels die tot doel hebben de kwaliteit van de particuliere beveiligingsorganisaties te bevorderen in de praktijk uitvoerbaar zijn, of ze voldoende aansluiten bij actuele ontwikkelingen op het terrein van de veiligheid en of de doelstelling van het stelsel als geheel wordt bereikt. Deze doelstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: Is de wet- en regelgeving duidelijk, adequaat en `bij de tijd', ook voor wat betreft de afbakening en reikwijdte van de wet?Zijn de regels ten aanzien van vergunning- en ontheffmgverlening toepasbaar?Hoe wordt de regelgeving gehandhaafd en nageleefd?
  • Grensoverschrijdende beveiligers en rechercheurs - Inventarisatie regelgeving particuliere beveiliging en recherche in zes EU-landen; eindrapport

   Batelaan, H.; Bos, J. (WODC, 2006)
   In ons land worden eisen gesteld aan de betrouwbaarheid van particuliere beveiligers en particuliere rechercheurs, evenals aan leidinggevenden van de beveiligingsbedrijven en recherchebureaus. Voor de screening van deze personen zijn beleidsregels opgesteld. Het Hof van Justitie EU heeft vorig jaar – in het licht van het vrije verkeer van diensten – geoordeeld dat wij onze eisen niet onverkort mogen stellen aan particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus uit andere EU-landen. Als deze bedrijven (en hun medewerkers) in hun eigen land al aan verplichtingen hebben voldaan, moet daarmee rekening worden gehouden. Om daarmee rekening te kunnen houden is o.a. nodig dat wij zicht hebben op de eisen die in andere EU-landen aan de betrouwbaarheid worden gesteld. In overleg met de beleidsdirectie en de branche zullen de meest relevante EU-landen worden geselecteerd voor het onderzoek.
  • Ik zal handhaven - Verkenning pluralisering van de politiefunctie (Plural policing)

   Lakerveld, J. van; Zoete, J. de; Matthys, J.; Akerboom, M. (Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO), 2019)
   De algemene onderzoeksvraag voor dit onderzoek luidt: “Hoe beïnvloedt de pluralisering van de politiefunctie het huidige en toekomstige functioneren van de Nederlandse politie?” Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, is gekeken naar de huidige wet- en regelgeving in Nederland, naar de algemene praktische context in Nederland en in Europa (om van daaruit te extrapoleren hoe het toekomstige functioneren van de politie beïnvloed kan worden), en naar het lokale niveau. De vragen zijn samengebracht in de onderstaande hoofdvragen.Wet- en regelgeving 1. Wat is de huidige wettelijke context inzake de pluralisering van de politiefunctie in Nederland? Nederlandse en Europese varianten en trends 2. Welke varianten en ontwikkelingen kunnen in de afgelopen jaren in Nederland worden geobserveerd inzake de pluralisering van de politiefunctie? 3. Welke varianten en ontwikkelingen kunnen in de afgelopen jaren in Europa en in het bijzonder in de buurlanden (België, Duitsland, Engeland) worden geobserveerd inzake de pluralisering van de politiefunctie? Lokale praktijken 4. Wat is de rol van lokale overheden (Rotterdam, Ede en Maastricht) wat betreft de pluralisering van de politiefunctie? 5. Hoe verloopt de samenwerking tussen de politie en deze andere veiligheidsactoren op het lokale niveau?
  • Particuliere beveiligingsorganisaties

   Unknown author (WODC, 1981)
   De afgelopen 15 â 20 jaar hebben de particuliere beveiligingsorganisaties een ongekende groei doorgemaakt, zowel nationaal als internationaal. Hoewel een deel van het werk dat deze organisaties verrichten zich aan ons oog onttrekt, zijn we al geheel vertrouwd geraakt met het beeld van de ge üniformeerde bewaker die toeziet op het winkelende publiek in de grote warenhuizen. Op de diverse terreinen waarop de particuliere beveiligingsorganisaties hun werkzaamheden ontwikkeld hebben, zal in het inleidende artikel van mr. Thea Frank worden ingegaan. Naast een beschrijving van de Nederlandse situatie zullen ook een aantal facetten van het beveiligingsgebeuren in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten aan de orde komen.
  • Particuliere recherche - Een verkenning van enige ontwikkelingen

   Hoogenboom, A.B. (WODC, 1988)
   In dit onderzoek wordt voortgebouwd op twee in de literatuur uitgewerkte theoretische modellen: de Junior-Partner Theorie en de Economische Theorie. Het onderzoek is gebaseerd op een zestigtal interviews met sleutelpersonen uit de particuliere recherchewereld en de reguliere politie aangevuld met literatuur over dit onderwerp. In de hoofdstukken 2 t/m 6 wordt een aantal sectoren besproken waarbinnen zich ontwikkelingen hebben voorgedaan op het terrein van de particuliere recherche. In hoofdstuk 7 wordt een vergelijking getrokken tussen de particuliere recherche en de reguliere recherche. Over vormen van private justiche, met name bij verzekeringsfraude en interne fraude binnen een bedrijf, wordt in hoofdstuk 8 geschreven.
  • Particuliere recherche - Werkwijzen en informatiestromen

   Klerks, P.; Meurs, C. van; Scholtes, M. (ES&E, 2001)
   Dit is het verslag van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie om inzicht in de particuliere recherchebranche te verschaffen. Met name in de aard en zo mogelijk de omvang van de werkzaamheden die door private recherche-instellingen worden verricht, alsmede in de vraag in hoeverre politie en OM gebruik maken van de door deze instellingen gelverde informatie. Dit inzicht moet het ministerie in staat stellen om te bepalen of, en zo ja welke, specifieke eisen aan de particuliere en bedrijfsrecherche moeten worden gesteld, in het bijzonder ten aanzien van de uitwisseling van informatie met de reguliere opsporingsinstanties (politie en BOD-en).
  • Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet? - Eindrapportage

   Eysink Smeets, M.; Wal, R. van der (medew.); Bervoets, E. (medew.); Nijmeijer, P. (medew.) (WODC, 2005)
   Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen.
  • Police Cooperation and Private Security

   Woodward, R.; Walker, N.; Holdaway, S.; Wilzing, J.; Mangelaars, F.; Bevers, H.; Ocqueteau, F.; Gönczöl, K.; Rosternsson, M.; Heuvel, E. van den (WODC, 1993)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Establishing Europol - R. Woodward 3. The accountability of European police institutions - N. Walker 4. Modernity, rationality and the baguette: cooperation and the management of policing in Europe - S. Holdaway 5. Where does politics meet practice in establishing Europol? - J. Wilzing and F. Mangelaars 6. Police observation and the 1990 Schengen Convention - H. Bevers 7. Legitimation of the private security sector in France - F. Ocqueteau 8. Varia: K. Gönczöl on the changing face of crime in Hungary; 9. M. Rosternsson on the European Football Championships 1992; 10. E. van den Heuvel about a handbook on the European state 11. Crime Institute's profile: The Research and Planning Unit of the Home Office
  • Private Security

   Waard, J. de; Johnston, L.; Kempa, M.; Carrier, R.; Wood, J.; Shearing, C.; Jones, T.; Newburn, T.; Gill, M.; Hart, J.; et al. (WODC, 1999)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Jaap de Waard - The Private Security Industry in International Perspective 3. Les Johnston - Private Policing in Context 4. Michael Kempa, Ryan Carrier, Jennifer Wood and Clifford Shearing - Reflections of the Evolving Concept of 'Private Policing' 5. Trevor Jones and Tim Newburn - Urban Change and Policing: Mass Private Property Re-considered 6. Martin Gill and Jerry Hart - Enforcing Corporate Security Policy using Private Investigators 7. Current Issues: Kevin Haines - Crime is a social problem 8. Matti Joutsen - Proceedings of the Sixth European Colloquium on Crime and Criminal Policy, Helsinki, 10-12 December 1998 9. Henrik Tham - Crime Institute Profile: The Department of Criminology at Stockholm University
  • Privatisering en publiek-private samenwerking

   Waard, J. de; Steden, R. van; Kruize, P.; Terpstra, J.; Loveday, B.; Struiksma, N.; Winter, H.B.; Vey Mestdagh, C.N.J. de; Zuijlen, T. van; Hoogenboom, A.B. (WODC, 2012)
   ARTIKELEN: 1. J. de Waard en R. van Steden - De opmars van de private veiligheidszorg; een nationaal en internationaal perspectief 2. P. Kruize - De rol van Falck in de Deense brandbestrijding 3. J. Terpstra - Particuliere beveiligers als publieke handhavers; de inzet van private boa's door gemeenten 4. B. Loveday - De privatisering van politietaken in Engeland en Wales 5. N. Struiksma en H.B. Winter - Marktwerking in het forensisch onderzoek: toekomst of toekomstmuziek? 6. C.N.J. de Vey Mestdagh en T. van Zuijlen - Private rechtspraak: online én offline een realiteit 7. Boekrecensie: Pleidooi voor kleine verhalen - A.B. Hoogenboom bespreekt 'Orde in veiligheid; een dynamisch perspectief' van M.B. Schuilenburg 8. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld gebracht.
  • Publiek-private samenwerking in tijden van diffuse dreiging - Een onderzoek naar diversiteit in werkwijzen en kansen in de Nederlandse en Vlaamse context

   Steden, R. van; Meijer, R.; Broekhuizen, J. (Vrije Universiteit - Institute of Societal Resilience, 2018)
   De afgelopen jaren is Europa het toneel geweest van meerdere terroristische aanslagen. Daarbij waren vooral ‘soft targets’ het doelwit: open plaatsen waar grote groepen mensen komen en die moeilijk te beveiligen zijn. Voorbeelden zijn winkelgebieden, voetbalstadions, evenemententerreinen, openbaar vervoer, luchthavens, horeca, uitgaansgelegenheden, maar ook musea, universiteiten, religieuze instellingen en overheidsgebouwen. De verscheidenheid aan mogelijke doelwitten en de diversiteit aan potentiële daders (organisaties, netwerken of eenlingen), hun motieven (denk bijvoorbeeld aan jihadisme of rechtsextremisme) en modus operandi (onder andere vuurwapengeweld, explosieven, vrachtwagens en steekpartijen) zorgen voor een diffuse dreiging. Publiek-private samenwerking (PPS) bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ vindt zowel op nationaal als op lokaal niveau plaats. In Nederland en in andere landen zijn er praktijkvoorbeelden (en daarmee ervaringen) voorhanden van samenwerking tussen publieke (overheid) en private (niet-overheid) partijen in het voorkomen van aanslagen en het inperken van de gevolgen daarvan. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de relevante werkwijzen en ervaringen met betrekking tot PPS bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ in tijden van (toenemende) diffuse dreiging. De ervaringen en percepties van de door ons geïnterviewde respondenten staan daarbij centraal. Deze informatie kan de NCTV ondersteunen bij de afwegingen omtrent het bewaken en beveiligen van potentiële doelwitten ten behoeve van het vergroten van het algehele weerstandsniveau en de aanvullende rol die private actoren daarbij kunnen spelen. In het onderzoek komen drie cases aan de orde, de Johan Cruijff ArenA, de Nijmeegse Vierdaagse en het Diamantkwartier in Antwerpen. Deze drie cases zijn gekozen vanwege PPS op lokaal niveau die verder gaat dan camerabewaking, training en/of geringe informatieoverdracht vanuit de overheid. De hoofdvraag in dit onderzoek is: welke rol kunnen publieke (overheid) en private (niet-overheid) actoren vervullen binnen samenwerkingsverbanden bij het bewaken en beveiligen van ‘soft targets’ – en aldus bij het versterken van maatschappelijke weerbaarheid in tijden van diffuse dreiging? INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuurstudie 3. Een beknopt internationaal beleid 4. Johan Cruijf ArenA 5. Nijmeegse vierdaagse 6. Diamantkwartier Antwerpen 7. Samenvattende conclusies en reflectie
  • Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

   Unknown author (WODC, 1990)
   Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering; een zwartwerker vraagt om een uitkering; een boekhouder maakt geld over naar zijn eigen girorekening; een verdacht sujet bevindt zich onrechtmatig op bedrijfsterrein. Vijf voorbeelden van strafwaardig gedrag, dat zelden bij de strafrechter wordt aangemeld. Het is dit type gedrag, of beter gezegd de reactie erop, dat in dit themanummer centraal staat: het recht dat zich afspeelt in de marge van de justitiele bemoeienis. Deze marginale positie heeft twee consequenties. Enerzijds `ontlase dit type normhandhaving het justitiele apparaat; het filtert, zeeft, en kanaliseert het justitiele voortraject, zodat het (strafrecht zich met de 'echte' zaken kan gaan bezighouden. Anderzijds onttrekt deze marge zich aan juridische en maatschappelijke controle: wie bepaalt de norm; wat bepaalt de sanctie? In dit verband kan worden gewezen op een tegenstelling tussen mogelijke efficientie-verbetering en het gevaar van 'private justice'.
  • Tien jaar samenleving en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1995)
   De nota Sarnenleving en criminaliteit (SeC) was het eerste grote beleidsplan dat door Justitie went vervaardigd. Veel van de daarin geschetste maatregelen kwamen uit het kort daarvoor gepresenteerde interimrapport van de Commissie kleine criminaliteit waarvan Hein Roethof voorzitter was. Dat rapport voelde de tijdgeest goed aan want het wist direct een opmerkelijle consensus te bewerkstelligen. Met name het idee dat criminaliteitspreventie een zaak zou moeten zijn van heel de samenleving, en niet alleen van justitie en politie, werd met instemming begroet. Tien jaar later kan men met anders zeggen dat de SeC-plannen zijn aangeslagen. Besturen van gemeenten en maatschappelijke instanties zijn alert gemaakt, preventieprogramma's worden alom gebruikt.
  • Toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke ruimte - Een internationale vergelijking

   Terpstra, J.; Stokkom, B. van; Spreeuwers, R. (Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der rechtsgeleerdheid, 2013)
   Naast de politie kunnen in Nederland buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) – bijvoorbeeld in dienst van gemeenten – met opsporingsbevoegdheden en (een beperkt aantal) geweldsmiddelen worden uitgerust. In het kader van toezicht en handhaving in het (semi)publieke domein zijn de laatste tijd geluiden hoorbaar om de bevoegdheden van BOA’s op te rekken en om ook aan particuliere beveiligers opsporingsbevoegdheden en (beperkte) geweldsmiddelen toe te kennen. Zo wordt er gesproken over de figuur ‘winkelboa’: een particuliere beveiliger, ingehuurd door een winkelbedrijf, en in onbezoldigde dienst van de gemeente, die een proces-verbaal kan uitschrijven voor winkeldieven. In deze studie zijn de toezichthoudende en handhavende functies met betrekking tot de openbare ruimte in vier verschillende landen (Engeland en Wales, Oostenrijk, België en Canada) onderzocht. Daarbij heeft een vergelijking plaatsgevonden met functionarissen als stadswachten en Boa's in het (semi)publieke domein in Nederland. In het onderzoek wordt nagegaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen deze landen, en welke ontwikkelingen op dit terrein de komende jaren denkbaar zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Engeland en Wales 4. Oostenrijk 5. België 6. Canada - Ontario 7. Slot
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1982)
   Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in bewerkte vorm. Geopend wordt met twee bijdragen over een onderwerp dat ook in ons land (o.a. in de media) steeds meer aandacht krijgt en dat men in Amerika aanduidt met het woord 'vigilantism', een begrip waaronder de meest uiteenlopende vormen van zelfverdediging en eigenrichting gerekend worden.
  • Winkelboa's nader beschouwd - Evaluatie van een pilot rond inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren bij winkeldiefstal

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno, 2013)
   Om toezicht en handhaving in winkelgebieden te versterken en de afhandeling van winkeldiefstal bij ontdekking op heterdaad te versnellen heeft de Minister van Veiligheid en Justitie besloten tot een experiment met de inzet van een buitengewoon opsporingsambtenaar voor winkelgebieden (‘winkelboa’). Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de ervaringen en bevindingen zullen worden gemonitord. Bij een positief oordeel op basis van de gegevens uit de pilot-gemeenten kan besloten worden tot landelijke invoering. De evaluatie van de pilot met de winkelboa vindt plaats aan de hand van een planevaluatie, een procesevaluatie en een effectevaluatie. De probleemstelling omvat deze drie elementen en luidt als volgt: Op welke wijze is de pilot met de winkelboa vormgegeven in de betrokken gemeenten? Welke ervaringen hebben de betrokken organisaties en ondernemers opgedaan tijdens de pilot? En, welke resultaten zijn behaald? INHOUD: 1. Inleiding 2. Planevaluatie 3. Winkelboa's in Roermond 4. Winkelboa's in Vlaardingen 5. Conclusies