• Evaluatie van de herziene asielprocedure

   Böcker, A.G.M.; Grütters, C.A.F.M.; Laemers, M.T.A.B.; Strik, M.H.A.; Terlouw, A.B.; Zwaan, K.M. (Radboud Universiteit - Onderzoekscentrum voor Staat en Recht, 2014)
   Op 1 juli 2010 is onder de noemer PIVA (Programma Invoering Verbeterde Asielprocedure) een groot aantal maatregelen ingevoerd om de asielprocedure te verbeteren. De maatregelen moesten de asielprocedure sneller en tegelijk zorgvuldiger maken. Andere doelen waren dat de afwijzing van een asielverzoek vaker tot het vertrek van de asielzoeker uit Nederland zou leiden en minder vaak tot vervolgprocedures en het op straat belanden van de asielzoeker. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, is ten behoeve van de evaluatie van de herziene procedure verricht. De dataverzame-ling vond plaats in de periode november 2013 tot en met juni 2014. De hoofdvraag van het onderzoek luidde: In welke mate zijn de doelen van de herziene asielprocedure bereikt en hoe en in welke mate hebben de verschillende maatregelen bijgedragen aan het resultaat? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsproces en interventielogica 3. Resultaten van de herziene asielprocedure 4. Uitvoeringspraktijk: rust- en voorbereidingstermijn 5. Uitvoeringspraktijk: algemene asielprocedure (AA) 6. Uitvoeringspraktijk: rechterlijke toetsing 7. Uitvoeringspraktijk: opvang en terugkeer 8. Conclusies
  • Migratie naar en vanuit Nederland - een eerste proeve van de Migratiekaart

   Jennissen, R.; Schliwen, A.; Cörvers, F.; Muysken, J.; Neubourg, C. de; Wijkhuis, V.; Kromhout, M.; Wubs, H. (WODC, 2009)
   In deze studie wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk kwantitatief overzicht te geven van de aard, richting en omvang van migratiestromen van en naar Nederland met nadruk op de periode vanaf jaar 2000. Daarnaast wordt geprobeerd om voor de ontwikkelingen in twee migratietypen, namelijk arbeids- en asielmigratie, inzicht te geven in de achtergronden hiervan. INHOUD: 1. Een algemeen beeld van internationale migratie in Nederland - R. Jennisssen 2. Arbeidsmigratie - F. Cörvers, J. Muysken, C. de Neubourg en A. Schliwen 3. Asielmigratie - V. Wijkhuijs, M. Kromhout, H. Wubs en R. Jennissen 4. Slotbeschouwing - M. Kromhout, R. Jennissen en V. Wijkhuijs
  • Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders - Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

   Schans, J.M.D.; Beukering, I. van (WODC, 2015)
   In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer 27.000 vreemdelingen zijn in het bezit gesteld van een vergunning op grond van deze regeling. Vanaf 15 juni 2012 konden de Ranov-ers een naturalisatieverzoek indienen, omdat zij in beginsel op dat moment voldeden aan de naturalisatievoorwaarde van vijf jaar toelating in Nederland. Het tweede onderzoek, het onderhavige rapport, analyseert de motieven van Ranov-ers om geen verzoek om naturalisatie in te dienen. Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: Wat zijn de achtergrondkenmerken van niet genaturaliseerde Ranov-ers en verschillen deze van de kenmerken van voormalig Ranov-ers die wel genaturaliseerd zijn? Welke redenen geven (voormalige) Ranov-ers om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit? Ervaren Ranov-ers belemmeringen bij het aanvragen van naturalisatie en welke belemmeringen ervaren zij? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidskader 3. Kenmerken genaturaliseerde en niet-genaturaliseerde Ranov-ers 4. Reden om geen verzoek om naturalisatie in te dienen 5. Conclusie
  • Pardon? - Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

   Wijkhuijs, L.J.J.; Galloway, A.M.; Kromhout, M.H.C.; Welle, I.C. van der; Smit, M. (WODC, 2011)
   Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning toegekend krijgen. De Regeling is per 1 januari 2009 gesloten. Momenteel worden de laatste werkzaamheden op het terrein van huisvesting, afwikkeling beroepszaken en de financiële afwikkeling afgerond. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de uitvoering van de Pardonregeling overeenkomstig de vooraf geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden is verlopen en in hoeverre de resultaten overeen komen met hetgeen vooraf was beoogd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Pardonregeling en het bestuursakkoord 3. Vergunningverlening 4. Huisvesting en intake in gemeenten 5. Integratie 6. Terugkeer 7. Noodopvang 8. Conclusie