• Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast? - Evaluatie gedragsaanwijzing woonoverlast

   Homburg, G.; Oude Ophuis, R.; Smit, W. (Regioplan beleidsonderzoek, 2015)
   Door de bedenkers en aanjagers van de pilot gedragsaanwijzing woonoverlast wordt in een visiedocument de gedragsaanwijzing als volgt beschreven. Een huurrechtelijke gedragsaanwijzing is een voor een huurder die woonoverlast veroorzaakt geldend gebod of verbod. Een gebod is een verplichting voor de huurder tot het doen van iets, zoals het gebod om hulpverlening te aanvaarden. Een verbod houdt voor een huurder de verplichting in tot het nalaten van iets, zoals een verbod om ’s nachts harde muziek te draaien. Er kunnen twee soorten gedragsaanwijzingen worden onderscheiden: een vrijwillige en een onvrijwillige gedragsaanwijzing. De evaluatie van de pilot gedragsaanwijzing woonoverlast omvat twee onderdelen, namelijk een plan- en procesevaluatie. De doelstelling van de evaluatie is tweeledig: Het verkrijgen van inzicht in de theoretische en empirische onderbouwing die aan de ‘gedragsaanwijzing woonoverlast’ ten grondslag ligt. Het verkrijgen van kennis over hoe de ‘gedragsaanwijzing woonoverlast’ in de praktijk wordt opgelegd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Reconstructie van de beleidstheorie 3. Toetsen van de beleidstheorie 4. Aanpak procesevaluatie 5. Het verloop van een gedragsaanwijzing 6. Indicaties voor kosten en baten 7. De bevindingen nader beschouwd 8. Conclusie
  • Ontslagvergoedingen - Regelingen, opvattingen en praktijk

   Beltzer, R.M.; Knegt, R.; Rijs, A.D.M. van (Universiteit van Amsterdam - Hugo Sinzheimer Instituut, 1998)
   Het Nederlandse ontslagrecht is sinds 20 jaar voorwerp van politiek debat, wetenschappelijke productiviteit, onderwerp van vele rechterlijke uitspraken en aanleiding voor seminars en andere educatieve activiteiten. Bij de gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel Flexibiliteit en zekerheid in de Tweede kamer in november 1997 kwamen ook weer verschillende empirische vragen aan de orde. Dit onderzoek valt uiteen in twee delen. Een eerste deel waarin voornamelijk via de methode van de enquete aan verschillende groepen een oordeel is gevraagd over de aan de orde zijnde vragen (toepassing door kantonrechters van een vastgelegde formule; hoogte van de vergoedingen; recht op vergoedingen), en een tweede deel waarin vooral dossieronderzoek centraal staat. Het eerste deel van het onderzoek over ontslagvergoedingen, met name de werkwijze en de opvattingen van de praktijk, is in dit rapport opgenomen.