• Beleid bestrijding terrorismefinanciering - Effectiviteit en effecten (2013-2016)

   Wesseling, M.; Goede, M. de (Universiteit van Amsterdam - Amsterdam Institute for Social Science Research, 2018)
   Het Nederlandse beleid dat terrorismefinanciering tegengaat is gebaseerd op de veertig aanbevelingen door de Financial Action Task Force (FATF) en op EU regelgeving die Nederland verplicht risicogericht beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering te voeren. De Beleidsmonitor terrorismefinanciering vormt onderdeel van een beleidscyclus waarin aan de hand van de risico’s van terrorismefinanciering het beleid tegen terrorismefinanciering wordt vastgesteld dat vervolgens op effectiviteit wordt geëvalueerd.De doelstelling van het rapport is om een breed overzicht te geven van de activiteiten, initiatieven en samenwerkingsverbanden in het Nederlandse landschap van de bestrijding van terrorismefinanciering. Daarbij geven we een overzicht van aantallen van meldingen, rechtszaken, bevriezing, aanwijzingen etc. De centrale vraagstelling van dit rapport is: Welke activiteiten hebben de actoren in het opsporings- en handhavingsnetwerk voor het bestrijden van terrorismefinanciering ontplooid in de periode 2013-2016, en hoe verhouden deze activiteiten zich tot de doelstellingen op dit gebied van de FATF? INHOUD: 1. Terrorismefinanciering en effectiviteit: een analyse van het FAFT raamwerk 2. Van effectiviteit naar effecten: een analyse van de wetenschappelijke literatuur 3. Onderzoeksmethoden en vertrouwelijkheid 4. Ministeries en toezichthouders in de strijd tegen TF 5. Operationele actoren in de strijd tegen TF 6. Informatie delen en samenwerkingsplatformen 7. Risico gericht werken in de praktijk 8. Opsporingsmethoden: typologieën versus namen delen
  • De bestrijding van witwassen, beschrijving en effectiviteit 2010-2013 - Startversie monitor anti-witwasbeleid

   Knoop, J. van der; Rollingswier, R. (Decide - Rijksuniversiteit Groningen, 2015)
   De Financial Action Task Force (FATF) heeft in een evaluatie in 2011 vastgesteld dat Nederland meer zicht moet krijgen op de effectiviteit van het gevoerde anti-witwasbeleid.Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer namen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Financiën het initiatief tot de ontwikkeling van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. Deze monitor zou de prestaties van de actoren in het veld van de witwasbestrijding in beeld moeten brengen, zodat de beleidsmakers beter in staat zijn hun regiefunctie te vervullen. Dit onderzoek heeft een drieledige doelstelling: Het verkrijgen van inzicht in de activiteiten van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen en in de onderlinge zaak- en informatiestromen. Het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van het Nederlandse witwasbestrijding aan de hand van de criteria voor een effectieve witwasbestrijding van de FATF. Het ontwikkelen van de grondslag van een beleidsmonitor anti-witwasbeleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 3. Vraagstelling 4. Aanpak van het onderzoek 5. De bestrijding van witwassen, effectiviteit 6. De spelers in het veld 7. Regie en coördinatie in de praktijk 8. De strafrechtelijke keten 9. Het meldsysteem van ongebruikelijke transacties, de WWFT 10. Effectiviteitscriteria FATF van anti-witwasbeleid 11. Richtlijnen voor een monitor anti-witwasbeleid
  • National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing Bonaire, Sint Eustatius and Saba

   Veen, H.C.J. van der; Heuts, L.F. (WODC, 2018)
   Because of significant differences between the Caribbean and European Netherlands in terms of geographical, demographic, economic and socio-cultural characteristics (context factors) that make these parts alternately more or less vulnerable to money laundering and terrorist financing, a separate National Risk Assessment (NRA) has been conducted for these overseas Caribbean territories, i.e. Bonaire, Sint Eustatius and Saba (indicated in this report as Caribbean Netherlands or BES islands).The aim of this NRA is to identify the most significant money laundering and terrorist financing risks in terms of their potential impact and to assess the ‘resilience’ of the policy instruments designed to prevent and combat money laundering and ter-rorist financing. Resilience entails the functioning of policy instruments, whereby the following is applicable: the greater the resilience, the more effectively the in-struments combat the risk. This NRA also describes a number of lessons learned that could be taken into account in subsequent NRAs.
  • National risk assessment witwassen en terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba

   Veen, H.C.J. van der; Heuts, L.F. (WODC, 2021-08-26)
   In 2017 en 2019/2020 heeft het WODC een National Risk Assessment (NRA) op de terreinen witwassen en terrorismefinanciering uitgevoerd voor het Europese deel van Nederland. In 2017/2018 voerde het WODC voor Caribisch Nederland – Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ofwel de BES-eilanden) – een afzonderlijke NRA op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering uit. Voor Caribisch Nederland is nu een tweede NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd, die als doel heeft de grootste risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen. Het betreft de risico’s met de ‘grootste resterende potentiële impact’ ofwel de impact die overblijft nadat rekening is gehouden met de preventieve en/of mitigerende werking (de ‘weerbaarheid’ van de beleidsinstrumenten die op deze dreigingen zijn gericht. Daartoe zijn de dreigingen met de grootste potentiële impact geïdentificeerd, is een inschatting gemaakt van de impact die deze dreigingen kunnen hebben en is de weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium bepaald.
  • National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba

   Veen, H.C.J. van der; Heuts, L.F. (WODC, 2018)
   Het WODC heeft in navolging op de National Risk Assessment (NRA) Witwassen en Terrorismefinanciering voor Europees Nederland (uitgevoerd in 2017) een NRA Witwassen en Terrorismefinanciering uitgevoerd voor Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden).De NRA voor de BES-eilanden is net als de NRA voor Europees Nederland opgebouwd met de volgende elementen:Een contextanalyse waarin de specifieke kenmerken van de BES-eilanden worden geschetst die van invloed worden geacht op het wel of niet vóórkomen van witwassen en terrorismefinanciering.In de fase van de risico-identificatie worden voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering met de grootste potentiële impact vastgesteld en geordend. De risico’s worden geselecteerd uit een longlist van dreigingen.De fase van de risicoanalyse. De analyse levert zicht op de mate waarin het beschikbare beleidsinstrumentarium ter preventie en bestrijding van de risico’s op het terrein van witwassen en terrorismefinanciering, de risico’s tegengaat die in de fase van de risico-identificatie naar voren kwamen als de risico’s met de grootste potentiële impact. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethodiek 3. Wat maakt de BES-eilanden kwetsbaar voor witwassen? 4. Risico's op het terrein van witwassen 5. Weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium 6. Conclusies
  • Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector - Quick scan

   Knoop, J. van der (J. van der Knoop, Decision Support, 2017)
   In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard en omvang van de genoemde risico's laag zijn. De reden voor deze vraag is dat vanaf 26 juni 2017 de vierde EU richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering moet zijn geïmplementeerd. Alle segmenten van de kansspelsector dienen dan aan de verplichtingen uit deze richtlijn te voldoen. Het is lidstaten echter toegestaan om bepaalde segmenten van deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen voor zover is bewezen dat de aard en, in voorkomend geval, de omvang van de transacties betreffende dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen.De volledige tekst van dit rapport is opvraagbaar via de WODC-informatiedesk: informatiedesk@wodc.nl. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsachtergrond en vraagstelling 3. Aanpak 4. Risico's op witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector 5. Buitenlands National Risk Assessments