• Oneerlijke handelspraktijken - praktijkervaringen in België met de sanctie van artikel 41 WMPC

      Geerts, P.G.F.A.; Krans, H.B.; Steennot, R.; Verheij, A.J. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid, 2011)
      Het Belgische recht kent een bijzondere sanctie ten behoeve van de consument jegens wie een oneerlijke handelspraktijk is gepleegd. Deze studie strekt ertoe om zicht te krijgen op de werking van die sanctie door middel van rechtspraakonderzoek en interviews. Meer in het bijzonder wordt de vraag beantwoord of de sanctie doeltreffend is in de zin dat zij jegens handelaren afschrikwekkende werking heeft en dat het voor de consument aantrekkelijk is om daarvan gebruik te maken. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken 3. Nederlands recht 4. Belgisch recht 5. Artikel 41 WMPC vergeleken met het Nederlandse verbintenissenrecht 6. Belgische rechtspraak 7. Interviews 8. Analyse ontbreken Belgische rechtspraak 9. Beantwoording onderzoeksvragen