• Crisis- en herstelwet - tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen

      Marseille, A.T.; Waard, B.W.N. de; Graaf, K.J. de; Ling, P.C.E. van; Tolsma, H.D.; Verheul, E.F. (Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, 2014)
      De Crisis- en herstelwet (Chw) is op 31 maart 2010 in werking getreden. De wet heeft als doel de uitvoering van grote projecten te versnellen, ter bestrijding van de economische crisis en ter bevordering van het herstel van de economische structuur van Nederland. Daartoe zijn in hoofdstuk 1 van de Chw bepalingen opgenomen ter versnelling van besluitvormings en rechtbeschermingsprocedures ter zake van deze projecten. Dit evaluatieonderzoek is er op gericht een antwoord te vinden op de volgende vier vragen: 1. Dragen de instrumenten van hoofdstuk 1 bij aan versnelling van de procedures voor de projecten aangewezen op grond van artikel 1.1 en artikel 1.2 Chw en dragen de instrumenten bij aan de versnelling van de start van de uitvoering van projecten waarop die procedures zien? 2. Zo ja, op welke wijze? 3. In hoeverre hebben deze instrumenten, volgens de betrokkenen bij de toepassing van de wet, gevolgen voor de juridische kwaliteit van de besluiten? 4. In hoeverre ervaren betrokkenen bij de toepassing van de wet (bestuursorganen, rechters, derde-belanghebbenden) knelpunten of neveneffecten bij (het gebruik van) deze instrumenten? INHOUD: 1. Inleiding 2. De toepasselijkheid van het instrumentarium van hoofdstuk 1 Chw 3. Onderzoeksbevindingen 4. Conclusies