• Analyzing a complaint database by means of a generatic-based data mining algorithm

   Dijk, J.J. van (WODC, 2009)
   In this paper the researcher have analyzed the complaint database of the National Ombudsman who handles complaints with regard to almost all government organizations in the Netherlands. The analysis aims to investigate the trend with regard to (the handling of) complaints during a period of 25 years. CONTENT: 1. Introduction 2. The database and mining questions 3. Genetic-based algorithm 4. Results 5. Conclusion
  • Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2013 - Afgehandelde bezwaarschriften en instroom bij buitengerechtelijke procedures in het civielrecht (2005-2013)

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2015)
   Dit Factsheet geeft ontwikkelingen door de tijd weer in buitengerechtelijke zaken met betrekking tot:afgehandelde bezwaarschriften bij zes grote landelijke overheidsorganen;inkomende zaken bij buitengerechtelijke proce-dures in het civielrecht (advies, bindend advies, arbitrage, mediation);tarieven en doorlooptijden van deze procedures; weergegeven in bijlage 2.
  • Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

   Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2018)
   Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door buitengerechtelijke instanties behandeld. Dit factsheet beschrijft, over de periode 2005-2016, eerst de instroom bij een aantal kenmerkende procedures in het civielrecht. Vervolgens komt het aantal afgehandelde bezwaarschriften door zes landelijke bestuursorganen aan bod. Dit wordt gevolgd door een tweetal overige procedures en, als laatste, met een beeld van de kosten in termen van tarieven en gemiddelde doorlooptijden (geldend in 2016). Al met al is sprake van een wisselend beeld zonder eenduidige trend; dit weerspiegelt het gevarieerde karakter van de procedures.
  • Handhaving jegens overheden - Rapport voor de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving

   Drupsteen,Th.G.; Leeuw, S.D.M. de; Snijhorst, R.; Tang-van Loenen, P.H. van der (Rijksuniversiteit Leiden - Vakgroep staats- en bestuursrecht, 1997)
   In dit rapport komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: - hoe verhoudt zich het toezicht door hogere bestuursorganen (bijv. het Rijk) tot de decentralisatie van overheidstaken? - welke problemen en mogelijkheden zijn er bij de handhaving jegens organen die ressorteren onder de centrale overheid? - wat is de rol van inspecties zoals de Arbeidsinspecties en de Inspectie van de Milieuhygiene (vgl. het idee van een bestuurlijk openbaar ministerie)? - beschikken de bestuurlijke controleorganen over voldoende onderzoeksbevoegdheden teneinde overtredingen van overheden aan het licht te kunnen brengen? Voordat de comrnissie ingaat op deze aandachtspunten, neemt zij een standpunt in over het vraagstuk van de strafrechtelijke inununiteit van overheidslichamen.
  • Kwaliteit van justitiediensten

   Unknown author (WODC, 1996)
   Ook binnen Justitie heeft het kwaliteitsdenken ingang gevonden. Elke afdeling of dienst lijkt in de ban van grotere klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. Justitie zou sneller, beter en responsiever te werk moeten gaan, steeds open voor kritiek en suggesties. Het kwaliteitsdebat zou duidelijkheid kunnen verschaffen over de eigen identiteit van Justitie, de eigen aard van haar werkzaamheden, zodat de organisatie beter zicht krijgt op de beoogde doelen en zich beter rekenschap kan geven van haar positie. Kan Justitie ondanks ldantgerichtheid haar identiteit behouden? En met welke normen kan kwaliteit eigenlijk worden vereenzelvigd? Op deze vragen pogen de auteurs in dit themanummer antwoorden te geven.
  • Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden

   Devroe, E.; Malsch, M.; Matthys, J.; Minderman, G. (Universiteit van Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, 2017)
   In de nota die de contouren schetst van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering in het kader van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) (de Contourennota) is een paragraaf opgenomen over toezicht op strafvorderlijk optreden. In deze Contourennota heeft de minister van Veiligheid en Justitie de vraag gesteld of met het huidig samenstel van rechterlijk, intern en extern toezicht de naleving van de geldende wettelijke voorschriften binnen de strafrechtsketen adequaat en systematisch wordt gecontroleerd en gestimuleerd. De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt: ‘Welke vormen van toezicht bestaan thans op het strafvorderlijk overheidsoptreden en welke mogelijke lacunes kunnen hierin worden geconstateerd in de wettelijke en praktische context?’. Hierdoor moeten de termen ‘toezicht’ en ‘strafvorderlijk overheidsoptreden’ initieel afgebakend worden. Dit onderzoek beperkt zich tot toezichtverhoudingen over de kwaliteit van strafvorderlijk overheidsoptreden, wat betekent dat de bevoegdheden ten aanzien van bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen niet in dit onderzoek aan bod komen. Verder wordt een opsplitsing gemaakt tussen ‘intern’ en ‘extern’ toezicht. Met intern toezicht wordt bedoeld het toezicht dat binnen een actor zelf wordt georganiseerd, terwijl extern toezicht het toezicht is dat buiten de actor door andere toezichthoudende instanties wordt georganiseerd. INHOUD: 1. Algemene uitgangspunten 2. Theoretisch kader 3. Methodologische uitgangspunten 4. Inventarisatie toezichtmogelijkheden op strafvorderlijk overheidsoptreden in Nederland 5. Inventarisatie toezichtmogelijkheden op strafvorderlijk overheidsoptreden in België 6. Verslag van een rondetafelgesprek 7. Analyse 8. Conclusie