• Allochtone en autochtone jongeren bij de jeugdpolitie - Deel II: Een observatieonderzoek naar het politieoptreden in jeugdzaken

   Hoeven, E. van der (WODC, 1986)
   Dit rapport is het tweede deel in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject ‘Contacten van de jeugdpolitie met allochtone jongeren.* Eerder is het rapport ‘Allochtone jongeren bij de jeugdpolitie. Deel 1' verschenen (zie: link). Het eerste deel geeft een getalsmatige beschrijving van de aantallen, de aard en de afdoening van contacten van allochtone jongeren met de jeugdpolitie in de steden Rotterdam, Eindhoven en Utrecht. In dit tweede onderzoeksrapport wordt verslag gedaan van de observaties op de bureau’s en de gesprekken met de betrokken jongeren en rechercheurs. Hiermee wordt een meer inhoudelijk beeld gegeven van het politieoptreden in contacten met allochtone jongeren. INHOUD: 1. De opzet van het onderzoek 2. Het onderzoekkader 3. Politiecontacten met of zonder hulp 4. Varianten in politiefunctioneren 5. Over het bijzondere van allochtonen 6. Politiecontacten met of zonder hulp 7. Slotbeschouwing
  • De jeugdpolitie: een observatieonderzoek - De politiële reactie op delinquent gedrag van autochtone en allochtone jeugdigen

   Hoeven, E. van der (WODC, 1986)
   Dit rapport is het laatste in een reeks van drie verslagen die zijn verschenen in het kader van het onderzoeksproject Contacten van de jeugdpolitie met allochtone jongeren. Dit derde rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit het observatieonderzoek. Naar aanleiding van deze resultaten wordt hierin gepoogd een samenhangend geheel van conclusies en aanbevelingen te presenteren. De probleemstelling van het onderzoek is tweeledig:Hoe gaat de jeugdpolitie in de uitvoering van haar taak om met allochtone jongeren in vergelijking met Nederlandse jongeren?Welke beperkingen en mogelijkheden liggen er in deze politiecontacten met allochtone jongeren voor een optimale start van een hulpverlening? INHOUD: 1. Het onderzoek 2. Het optreden van de jeugdpolitie 3. Contacten van jeugdpolitie met allochtone jongeren 4. Aanbevelingen
  • Gelet op de persoon van de rechter - Een observatie-onderzoek naar het strafrechtelijk beslissen in de raadkamer

   Duyne, P.C. van; Verwoerd, J.R.A. (WODC, 1985)
   Het doel van dit onderzoek was om een verkennend en interpreterend observatie-onderzoek uit te voeren naar het beslissen in de raadkamer met als doel een zo nauwgezet mogelijke beschrijving te geven van wat zich aan beslissingssituaties en gedragingen voordoen en deze observaties waar mogelijk te interpreteren vanuit de door de psychologie op andere beslissingsgebieden ontwikkelde theorieën.
  • Het spreekrecht in Nederland - een bijdrage aan het emotioneel herstel van slachtoffers?

   Lens, K.; Pemberton, A.; Groenhuijsen, M. (Universiteit van Tilburg, Intervict, 2010)
   In 2005 is het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden ingevoerd. Het doel van het spreekrecht is slachtoffer en nabestaanden de gelegenheid te geven de gevolgen van het delict toe te lichten. De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre pakt de Wet invoering spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden uit zoals zij primair voor de gerechtigden is bedoeld, namelijk als bijdrage aan het (begin van) herstel van emotionele schade door middel van erkenning? INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet en methoden van onderzoek 3. Voormeting: kwantitatieve survey 4. Nameting: kwantitatieve survey 5. Motieven en ervaringen in interviews 6. Observaties ter berechting 7. Conclusies Literatuur