• Balansverschuiving? - Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

   Laclé, Z.D.; Krop, B.; Huls, N.J.H. (WODC, 2005)
   Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin sinds de invoering van de Wet op het Notarisambt 1999. Hierbij is ingegaan op a) de omgang met ethische dilemma’s door de individuele notaris en de kandidaat-notaris, en b) de activiteiten die op kantoorniveau plaatsvinden om de kennis van de beroepsethiek te vergroten en de beroepsethiek te bewaken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het notariaat en marktwerking 3. Het hybride ambt 4. De beroeps- en gedragsregels 5. De directe omgeving van de notaris 6. Het notariële tuchtrecht 7. Bevindingen en conclusies
  • Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006 - Eindrapport

   Schol, M.J.; Middelkamp, A.; Winter, H.B. (WODC, 2007)
   Deze inventarisatie is een vervolg op het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ (2006) dat in opdracht van het Ministerie van Justitie is vervaardigd en is uitgevoerd in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat is de feitelijke aard en de omvang van de wettelijke, niet-hiërarchische tuchtrechtelijke procedures in de periode 2001-2006 voor de advocaten, accountants, beroepsbeoefenaren in de individuel gezondheidszorg, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, loodsen, diergeneeskundigen, zeevarenden en de beroepen van het economisch tuchtrecht?
  • Over notarissen

   Unknown author (WODC, 1997)
   Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke' kant van het beroep. De artikelen in dit themanummer bewijzen dat. Omstandig wordt betoogd dat het eigene van de notaris in zijn onafhankelijke en onpartijdige attitude schuilt, alsmede in het verschaffen van preventieve juridische zorg. Veel auteurs treldcen de veronderstelde zegeningen van de vrije markt in twijfel. Wat is de toegevoegde waarde van het beroep als concurrentie tot maatstaf wordt verheven? Verschraalt de notaris tot een commercieel dienstverlener met enige certificerende bevoegdheden? De vraag is echter of deze kritiek wel voldoende oog heeft voor de realiteit. Buiten bespiegelingen met betrekking tot deze actuele problematiek heeft de redactie enige historische en vergelijkende studies in het mummer opgenomen waardoor de lezer zicht lcrijgt op de specifieke taken en functies van de beroepsgroep, haar tradities en eigenaardigheden. Een beschouwing over het pralctische werk en enige fiteraire bijdragen pogen dat beeld te complementeren.