• Balansverschuiving? - Notarissen over ontwikkelingen in de notariële beroepsethiek na vijf jaar Wet op het notarisambt 1999

   Laclé, Z.D.; Krop, B.; Huls, N.J.H. (WODC, 2005)
   Dit onderzoek richt zich op de huidige stand van zaken van de beroepsethiek van het notariaat en de ontwikkelingen daarin sinds de invoering van de Wet op het Notarisambt 1999. Hierbij is ingegaan op a) de omgang met ethische dilemma’s door de individuele notaris en de kandidaat-notaris, en b) de activiteiten die op kantoorniveau plaatsvinden om de kennis van de beroepsethiek te vergroten en de beroepsethiek te bewaken. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het notariaat en marktwerking 3. Het hybride ambt 4. De beroeps- en gedragsregels 5. De directe omgeving van de notaris 6. Het notariële tuchtrecht 7. Bevindingen en conclusies
  • Beroepen op het professioneel verschoningsrecht - Doorlooptijden en gevolgen voor strafrechtelijke onderzoek

   Berk, V. de; Jongebreur, W.; Kluft, S. (Significant APE, 2020-12-29)
   Het professioneel verschoningsrecht dient het hoger algemeen belang van de vertrouwensrelatie tussen uitoefenaars van specifieke geheimhoudingsberoepen en hun cliënten. Geheimhoudingsberoepen zijn artsen, geestelijken, advocaten en notarissen. Een vertrouwensrelatie is noodzakelijk voor de uitoefening van deze beroepen en voor het goed functioneren van de rechtsstaat. Uitoefenaars van geheimhoudingsberoepen kunnen zich daarom in voorkomende situaties beroepen op het professioneel verschoningsrecht. Wanneer er verschoningsgerechtigd materiaal in beslag wordt genomen in het kader van strafrechtelijk onderzoek, kan een geheimhouder zich beroepen op zijn verschoningsrecht, waarmee hij verklaart dat deze stukken niet ingezien mogen worden door de opsporingsdiensten. Diverse bij de opsporing betrokken partijen alsmede de rechtspraak, signaleren een probleem in de lange doorlooptijden van de procedure bij inbeslagneming van (mogelijk) verschoningsgerechtigd materiaal. Het is daarom van belang te onderzoeken wat de aard, de omvang en de doorlooptijden van de beroepen op het professioneel verschoningsrecht zijn, alsook wat de gevolgen van substantiële doorlooptijden zijn voor strafrechtelijk onderzoek. De centrale probleemstelling van het onderzoek is: Wat is de aard en omvang en wat zijn de gevolgen van beroepen op het professioneel verschoningsrecht voor doorlooptijden van strafrechtelijk onderzoek? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Proces van het professioneel verschoningsrecht, 3. Verschoningsrecht in de praktijk, 4. Conclusies RECTIFICATIE 31 MAART 2021: In januari verscheen op de website van het WODC het rapport: ‘Beroepen op het professioneel verschoningsrecht. Doorlooptijden en gevolgen voor strafrechtelijk onderzoek.’ Na het verschijnen van het rapport bleek een passage in de tekst aanleiding te kunnen geven tot verwarring. Het betreft de vraag in hoeverre het voor de officier van justitie mogelijk is om in beroep te gaan tegen een beslissing van de rechter-commissaris inzake de inbeslagneming van stukken waartoe de verschoningsgerechtigde geen toestemming verleende. Tegen deze beslissing kan de officier niet in beroep gaan op grond van artikel 98 Sv.. De tekst van de betreffende passages is aangepast.
  • Beroepsethiek en marktwerking

   Niemeijer, E.; Voert, M. ter; Lankhorst, F.; Nelen, J.M.; Laclé, Z.D.; Jongbloed, A.W.,; Schilder, A.; Nuijts, W.H.J.M.; Grotenhuis, A.L.J. (WODC, 2005)
   ARTIKELEN: 1. - E. Niemeijer en M. ter Voert - Vertrouwen onder druk; vrije juridische beroepen tussen professie en commercie 2. F. Lankhorst en J.M. Nelen - Integriteitsproblemen van advocaten en notarissen in relatie tot georganiseerde criminaliteit 3. Z.D. Laclé - Notariaat, ethiek en marktwerking 4. A.W. Jongbloed - De gerechtsdeurwaarder; zakenman of functionaris? 5. A. Schilder en W.H.J.M. Nuijts - De accountant; Onafhankelijkheid in een meervoudig spanningsveld 6. A.L.J. Grotenhuis -Belastingadviseurs in de knel tussen twee loyaliteiten 7. Internetsites: Beroepsethiek SAMENVATTING: In deze aflevering staat de vraag centraal of en hoe de beroepsethiek onder invloed van marktwerking aan het veranderen is. Naast de advocaat, de notaris en de gerechtsdeurwaarder krijgen ook de accountant en de belastingadviseur aandacht. Ook dit zijn particuliere ondernemers die geacht worden zich in hun werk zodanig onafhankelijk op te stellen, dat zij in hun dienstverlening aan de cliënt het publieke belang meewegen.
  • De praktijk van derdenrekeningen - Een onderzoek onder notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten

   Dijken, K. van; Berdowski, Z.; Eshuis, P.H. (WODC, 2006)
   De Wet op het Notarisambt, de Wet Gerechtsdeurwaarders en de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten verplichten deze beroepsgroepen omaan cliënten toekomende gelden op een aparte rekening (derden- of kwaliteitsrekening) aan te houden. Het doel is om deze gelden te scheiden van het vermogen van de beroepsuitoefenaar en daarmee te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of een eventueel faillissement. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan de vraag hoeveel derdenrekeningen er (gemiddeld) worden aangehouden, of daadwerkelijk sprake is van een scheiding van gelden, hoe  bruikbaar en/of noodzakelijk de regelingen voor de beroepsgroepen zijn, in hoeverre de beroepspraktijk afwijkt van de wettelijke bepalingen en hoe het toezicht op het gebruik van derdenrekeningen werkt en of zicht kan worden verkregen op de effectiviteit van het toezicht.
  • De rechter als ketenpartner

   Eshuis, R.; Doelen, F.C.J. van der; Vlis, E.J.C. van der; Brunning, M.R.; Ippel, P.C.; Wijkerslooth, J.L. de; Vliet, J.A. van (WODC, 2007)
   ARTIKELEN: 1. R. Eshuis - De keten en de delta; de verbeelding van de civiel rechtspleging 2. F.C.J. van der Doelen en E.J.C. van der Vlis - De rechtspraak en de vrije juridische beroepen; meesters in eigenzinnigheid 3. M.R. Brunning - Dynamisch samenwerken; de kinderrechter en ketenpartners in de jeugdzorg 4. P.C. Ippel - De geketende strafrechter? 5. J.L. de Wijkerslooth - De elastiekjes van Docters van Leeuwen; het O.M. tussen rechtspraak, politie, politiek en bestuur 6. J.A. van Vliet - Rechter en reclassering als ketenpartners 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer wordt de tegenspraak door partners (de juridische beroepen, het openbaar ministerie, de jeugdzorg, enzovoort) van de rechtspraak in beeld gebracht. Hoe kijken die eigenlijk aan tegen de hedendaagse rechtspraak? Hoe verhouden ze zich tegenwoordig (organisatorisch) tot elkaar? De rechter wordt in zijn onafhankelijke positie in de praktijk begrensd door de (kwalitatieve) inbreng en verantwoordelijkheden van procespartijen en door de samenwerking van organisaties in de verschillende justitiële ketens.
  • Eerste trendrapportage notariaat - Toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit en integriteit van het notariaat

   Voert, M. ter; Ewijk, M. van (WODC, 2004)
   Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘trendrapportage notariaat’. In verband met beleidsvorming en beleidsverantwoording is periodiek inzicht nodig in de mate waarin een goede uitoefening van de notariële kernfunctie is gewaarborgd. Na vrijlating van de notariële tarieven is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen van die tarieven. Uit de 'Eerste trendrapportage notariaat' geeft een beeld van de notariële beroepsuitoefening in het bijzonder aspecten als kwaliteit, integriteit, toegankelijkheid (tarief en spreiding van aanbod) en continuïteit. De toegankelijkheid van het aanbod aan notariële diensten is de afgelopen jaren toegenomen. Zowel in termen van het aantal vestigingen van kantoren, zelfstandige kantoren, als het aantal notarissen. De groei van het aanbod is de laatste jaren wel afgevlakt. De vraag naar notariële diensten neemt vanaf 2002 weer toe, zowel in de familiepraktijk, als in de onroerend goedpraktijk. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Toegankelijkheid van het notariaat 4. Continuïteit van het notariaat 5. Kwaliteit en integriteit 6. Conclusie
  • Evaluatie BFT

   Hers, J.; Rougoor, W.; Biesenbeek, C.; Beusekom, H. van; Barth, R. (SEO Economisch Onderzoek, 2018)
   Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is enerzijds verantwoordelijk voor het financieel toezicht en kwaliteits- en integriteitstoezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en anderzijds voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door notarissen, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. De probleemstelling van het onderzoek is: In welke mate was het toezicht en de handhaving door het Bft op de aangewezen toezichtterreinen in de jaren 2012 tot en met 2016 in de praktijk doelmatig en doeltreffend? INHOUD: 1. Inleiding 2. Toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders 3. Toezicht op de Wwft 4. Doelmatigheid van het BFT 5. Conclusies
  • Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

   Faure, M.; Nelen, H.; Philipsen, N. (WODC, 2009)
   De Wet MOT en de Wid zijn in september 2003 van toepassing verklaard op bepaalde dienstverlening van onder meer de advocatuur, het notariaat en de accountancy. Destijds is gemeend dat de nakoming van voorschriften uit hoofde van de Wet MOT en de Wid deel uitmaakt van het beroepshandelen van de advocaten en notarissen. In dit onderzoek is nagegaan of met het stelsel van deels tuchtrechtelijke handhaving zoals dat is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij de dienstverleners uit aan tuchtrechtelijk onderworpen beroepen (advocaten, notarissen en accountants) een effectieve handhaving kan worden bereikt.
  • Inventarisatie civielrechtelijke registraties

   Brouwers, M. (WODC, 2009)
   Het doel van de inventarisatie is om ervoor te zorgen dat gegevens uit de justitiële basisregistraties effectiever gebruikt worden en dat Justitie_organisaties vaker gebruik maken van elkaars gegevens. Een ander doel is ervoor te zorgen dat Nederland is voorbereid op de vraag om basisregisters op het Justitiedomein te verbinden binnen Europa (een van de prioriteiten van E-Justice). De onderzoeksvragen zijn:Welke justitiële en aan justitie gelieerde instanties spelen een rol in civielrechtelijke processen?Welke registratiesystemen worden door hen gebruikt en wat wordt hierin geregistreerd?Waar bevindt de registratie zich; wie is de eigenaar of beheerder; is de registratie toegankelijk?Zijn er relaties met andere systemen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet van de inventarisatie 3. De instanties en hun registratiesystemen 4. Dataplattegrond
  • Juridische beroepen in de toekomst - Ontwikkelingen binnen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarderij

   Voert, M. ter; Beenakkers, E.M.T. (medew.) (WODC, 2016)
   Doel van het onderzoek is de versnipperde informatie over trends die zich de komende tien jaar kunnen voordoen en de gevolgen die ze kunnen hebben voor de juridische beroepsgroepen bijeen te brengen. Het rapport bevat geen aanbevelingen, maar biedt aandachtpunten voor consultatie en discussie. Onderzoeksvragen: Wat zijn te verwachten ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van advocaten, notarissen en deurwaarders de komende tien jaar? Wat kunnen de belangrijkste trends betekenen voor de rechtszoekende als het gaat om de toegang tot en kwaliteit van de juridische dienstverlening? Wat kunnen de trends betekenen voor de juridische beroepsbeoefenaren wat betreft voortbestaan, bedrijfsvoering en kwaliteit van dienstverlening. Wat kunnen de trends betekenen voor de wijze waarop de beroepen zijn georganiseerd (toezicht, beroepsregulering)? INHOUD: 1. Inleiding 2. Maatschappelijke trends 3. Advocatuur 4. Notariaat 5. Gerechtsdeurwaarderij 6. Slot
  • Kwaliteit in zware tijd - marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening

   Voert, M.J. ter; Zwenk, F.; Beenakkers, E.M.Th. (medew.) (WODC, 2011)
   In 1999 is de nieuwe wet op het notarisambt (Wna) ingevoerd. Een van de doelstellingen van de Wna was dat meer marktwerking zou leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening. Vanaf het begin is er echter discussie geweest over de uitholling van de kwaliteit onder invloed van de marktwerking. Door de invoering van de Wna is de concurrentie binnen het notariaat toegenomen. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in: (1) de marktontwikkelingen binnen het notariaat, (2) de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van notarissen, (3) het verband tussen marktwerking en vraaguitval en de kwaliteit van de notariële dienstverlening. INHOUD: 1. Inleiding 2. Marktontwikkelingen 3. Kwaliteit van de kantoororganisatie 4. Kwaliteit van producten 5. Kwaliteit en service 6. Naleving wet- en regelgeving 7. Slotbeschouwing
  • Malafide activiteiten in de vastgoedsector - Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

   Ferwerda, H.; Staring, R.; Vries Robbé, E. de; Bunt, J. van de (WODC, 2007)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend en exploratief onderzoek met als doel een beschrijving te geven van de malafide activiteiten binnen de vastgoedsector in ons land. In onderhavig onderzoek wordt ingegaan op malafide activiteiten binnen de deelsector woningen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). Drie onderzoeksvragen staan centraal: Wat is de aard van de malafide activiteiten in de vastgoedsector in de grote gemeenten en welke ontwikkelingen zijn op dit punt te verwachten? Welke actoren en welke samenwerkingsverbanden spelen een rol bij deze activiteiten? Welke mogelijkheden bestaan en ontbreken er voor een betere aanpak van deze malafide praktijken?
  • Over notarissen

   Unknown author (WODC, 1997)
   Nu de regering de marktwerking aanprijst lijkt binnen het notariaat hernieuwde aandacht te zijn ontstaan voor de 'ambtelijke' kant van het beroep. De artikelen in dit themanummer bewijzen dat. Omstandig wordt betoogd dat het eigene van de notaris in zijn onafhankelijke en onpartijdige attitude schuilt, alsmede in het verschaffen van preventieve juridische zorg. Veel auteurs treldcen de veronderstelde zegeningen van de vrije markt in twijfel. Wat is de toegevoegde waarde van het beroep als concurrentie tot maatstaf wordt verheven? Verschraalt de notaris tot een commercieel dienstverlener met enige certificerende bevoegdheden? De vraag is echter of deze kritiek wel voldoende oog heeft voor de realiteit. Buiten bespiegelingen met betrekking tot deze actuele problematiek heeft de redactie enige historische en vergelijkende studies in het mummer opgenomen waardoor de lezer zicht lcrijgt op de specifieke taken en functies van de beroepsgroep, haar tradities en eigenaardigheden. Een beschouwing over het pralctische werk en enige fiteraire bijdragen pogen dat beeld te complementeren.
  • Personeel juridische beroepen

   Eshuis, R.J.J.; Voert, M.J. ter; Diephuis, B.J. (WODC, 2018)
   In dit factsheet wordt de ontwikkeling van het aan- tal werkzame personen in advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij en de Rechtspraak in beeld gebracht. Het betreft gegevens over de periode 2000-2016. Het is een geactualiseerde versie van het zesde hoofdstuk uit de publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’, dat in 2013 voor het laatst in druk verscheen.
  • Prijsconcurrentie in het notariaat 2010

   Zeijden, P.Th. van der; Vogels, R.J.M. (EIM, 2010)
   De doelstelling van het onderzoek is inzicht krijgen in de ervaringen van notarissen en ketenpartners met de marktwerking in het notariaat en de gevolgen die prijsconcurentie en de economische neergang (vooral de sterke krimp van de onroerendgoedmarkt) hebben voor de bedrijfsvoering en bepaalde aspecten van de kwaliteit van de notariële dienstverlening. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de onroerendgoedpraktijk. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in het WODC-onderzoeksrapport 'Kwaliteit in zware tijd; marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening (Onderzoek en beleid, nr. 296). INHOUD: 1. Inleiding 2. Nauwkeurigheid van werken 3. Zakelijke relaties notariaat 4. Ontwikkeling bedrijfsvoering notariaat
  • Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

   Voert, M.J. ter (WODC, 2018)
   Burgers en bedrijven kunnen in het dagelijkse leven met verschillende civiel- en bestuursrechtelijke problemen te maken krijgen. Bij de aanpak van die problemen kunnen ze al dan niet een beroep doen op allerlei hulpverlenende instanties. Dit factsheet beschrijft:Hoe vaak burgers civiel- en bestuursrechtelijke problemen hebben ervaren en welke dienstverleners ze daarbij hebben geraadpleegd;De ontwikkeling van het gebruik van diensten van het Juridisch Loket, advocaten, rechtsbijstandsverzekeraars, mediators, gerechtsdeurwaarders en notarissen.
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008 - ontwikkelingen en samenhangen

   Diephuis, B.J. (red.); Eshuis, R.J.J. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.); Voert, M.J. ter; Beenakkers, E.M.Th.; Meijer, R.F.; Huls, F.W.M.; Zwenk, F.; Sprangers, A.H.; Lalta, V.S.; et al. (WODC, 2010)
   Om een beeld te kunnen schetsen van de ontwikkelingen in het (maatschappelijk) functioneren van het rechtsbestel op het gebied van civiel en bestuursrecht is behoefte aan beleidsinformatie over de ontwikkelingen in het stelsel van geschilbeslechting in de afgelopen jaren. Er bestaan, onder andere bij het WODC, verschillende monitoren en trendrapportages die informatie geven over de juridische beroepsgroepen, rechtspraak en geschilbeslechting. Doel van de nieuwe ‘Monitor Rechtsbestel’ is de informatie van verschillende monitoren en ander relevant onderzoek te bundelen in één - tweejaarlijks te verschijnen - rapport. De Monitor zal zich vooral richten op het weergeven van trends of nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de toegankelijkheid en kwaliteit van procedures en juridische dienstverleners in het rechtsbestel. In 2007 is een eerste rapport van het WODC verschenen, ‘Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005’, waarin gegevens over de jaren 2000-2005 zijn gepresenteerd (zie: link hiernaast). De huidige monitor bouwt hierop voort en wordt uitgebreid met gegevens die in voorgaande jaren werden verzameld voor de Trendrapportages van de juridische beroepsgroepen (advocatuur, notariaat, gerechtsdeurwaarderij). INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis 2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en R.F. Meijer 3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert 4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk en C.M. Klein Haarhuis 5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange 7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis 8. Capita selecta - V.S. Lalta, A.S. Sprangers, C.M. Schut, J.J.M Nicolaas, R.E. Timmermans, R.J.J. Eshuis
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010 - ontwikkelingen en samenhangen

   Eshuis, R.J.J. (red.); Heer-de Lange, N.E. de (red.); Diephuis, B.J. (red.); Rosmalen, M.M. van (medew.); Jangbahadoer Sing, D.; Beenakkers, E.M.Th.; Huls, F.W.M.; Zwenk, F.; Sprangers, A.H.; Klijn, A.; et al. (WODC, 2011)
   Deze tweede volledige editie van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2010. C&B 2010 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht. Dit jaar is de publicatie uitgebreid met een hoofdstuk over de uitgaven op het gebied van de civiele en bestuursrechtsspleging. Daarnaast zijn enkele capita selecta (adopties, asielzoekers, en tarieven van advocaten en andere professionals) opgenomen die dieper ingaan op specifieke onderwerpen op deze rechtsgebieden. INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange 2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en D. Jangbahadoer Sing 3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert 4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk 5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange en M.M. van Rosmalen 7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis en A. Klijn 8. Uitgaven rechtsbijstand en rechtspraak - F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 9. Capita selecta: - Adopties in Nederland - A.H. Sprangers en J. de Winter - Asielzoekers in Nederland - A.H. Sprangers, W.T. Vissers en J. de Winter - De ontwikkeling van de tarieven van advocaten en andere professionals - R.J.J. Eshuis en M.J. ter Voert
  • Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012 - ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (red.); Diephuis, B.J. (red.); Eshuis, R.J.J. (red.) (WODC, 2013)
   Deze derde volledige editie in boekvorm van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht die over het algemeen de periode 2002-2012 beslaan. De ontwikkeling van het aantal civiele en bestuursrechtelijke rechtszaken wordt in kaart gebracht, maar ook het gebruik van buitengerechtelijke geschilbeslechting en ontwikkeling van juridische beroepen, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders, komen aan bod. Ook is, evenals in de vorige editie, informatie toegevoegd over de overheidsuitgaven aan de civiele en bestuursrechtspleging. Voor de eerste keer verschijnt C&B in de op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek). INHOUD: 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange 2. Het Nederlandse civiele en bestuursrechtssysteem - N.E. de Heer-de Lange en M.J. ter Voert 3. Rechtshulp en buitengerechtelijke geschilprocedures - M.J. ter Voert, C.M. Klein Haarhuis en H. Goudriaan 4. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis 5. Bestuursrechtspraak - M.M. van Rosmalen en N.E. de Heer-de Lange 6. Personeel - B.J. Diephuis, R.J.J. Eshuis en F.P. van Tulder 7. Uitgaven - F.P. van Tulder, M.J. ter Voert en B.J. Diephuis 8. Waardering en kwaliteit - B.J. Diepenhuis, M.J. ter Voert en R.J.J. Eshuis
  • Systeem in zaken - Een evaluatie van de effectiviteit en de doelmatigheid van het Bureau Financieel Toezicht

   Smits, J.; Struiksma, N.; Heuvel, M. van den (WODC, 2009)
   In dit onderzoek komt de volgende centrale vraag aan de orde: Wat zijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het financieel toezicht en het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrrorisme (WWFT) bij notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren, dat door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) worden uitgevoerd.