• De toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen in de praktijk - Een procesevaluatie van het adolescentenstrafrecht

   Barendregt, C.S.; Beerthuizen, M.G.C.J.; Laan, A.M. van der (WODC, 2018)
   Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Met het adolescentenstrafrecht beoogt de wetgever sancties uit het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht flexibeler in te kunnen zetten bij daders in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. De nadruk binnen het adolescentenstrafrecht ligt op de verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassen daders van 18 tot 23 jaar (artikel 77c Wetboek van Strafrecht).Het doel van deze procesevaluatie is om inzicht te krijgen in de wijze waarop deze speciale bejegening van jongvolwassenen na implementatie van het adolescentenstrafrecht in de praktijk wordt uitgevoerd. De focus ligt op de praktijk van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen in de verschillende fasen van de strafrechtelijke keten, zowel de vordering en advisering als de berechting en tenuitvoerlegging. Tevens is onderzocht of er regionale verschillen bestaan in de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen. Tot slot is de werkwijze in de praktijk vergeleken met de uitgangspunten van de wet (de gerealiseerde versus de beoogde werkwijze). Meer informatie is te vinden op de speciale webpagina's over het Onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Adolescentenstrafrecht op de website. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Fase van vervolging 4. Fase van berechting en tenuitvoerlegging 5. Regionale verschillen toepassing jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen 6. Slotbeschouwing
  • Evaluatie Landelijk Kader Forensische Diagnostiek Jeugd

   Buysse, W.; Komen, M.; Nauta, O.; Dijk, B. van (medew.); Maarschalkerweerd, A. (medew.); Groot, M. de (medew.) (WODC, 2009)
   Forensische diagnostiek is diagnostiek ten behoeve van een justitiële beslissing, waarvan de uitkomst op de een of andere manier ter toetsing van een rechterlijke instantie kan komen. Forensische diagnostiek kan psychologisch en/of psychiatrisch van aard zijn. Bij minderjarigen kan forensische diagnostiek zowel ten behoeve van een strafrechtelijk als een civielrechtelijk verzoek plaatsvinden. De uitvoering van forensische diagnostiek gaf in het verleden regelmatig aanleiding tot kritiek. Sinds 1 januari 2005 geldt voor het laten uitvoeren van forensische diagnostiek bij minderjarigen een landelijk vastgestelde werkwijze. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: In welke mate en op welke wijze werken betrokken partijen met het Landelijk Kader, welke knelpunten doen zich daarbij voor en hoe verhoudt zich dit tot de in het verleden geconstateerde problemen?
  • Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen - situatie tot 30 april 2010

   Nauta, O.; Loef, L.; Hulshof, P. (medew.); Hilhorst, N. (medew.) (DSP-groep, 2010)
   In de periode oktober 2009 tot en met maart 2010 heeft in district 10 van de politieregio Rotterdam-Rijnmond en district Heuvelrug van de politieregio Utrecht de pilot voor het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) plaatsgevonden. Hoofddoelen van het LIJ zijn recidive onder delinquente jongeren terugdringen en voor en gezonde opgroei- en opvoedomstandigheden bevorderen. Dit is een procesevaluatie van het LIJ die tot doel had vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het LIJ in de praktijk navolging krijgt en welke wijzigingen (organisatorisch en inhoudelijk) aangewezen lijken alvorens de pilot te verbreden. INHOUD: Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Formele beschrijving LIJ 4. Initiële opzet 5. Het LIJ in de praktijk 6. Gebruikersoordeel 7. Omissies en knelpunten 8. Conclusies
  • Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen - situatie tot 15 januari 2011

   Nauta, O.; Loef, L.; Aalst, M. van (medew.); Hilhorst, N. (medew.) (DSP-groep, 2011)
   Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) in de praktijk navolging krijgt en welke wijzigingen (organisatorisch en inhoudelijk) aangewezen lijken alvorens de pilot landelijk uit te rollen. Kort samengevat komt het LIJ erop neer dat de betrokken ketenpartners in de verschillende fasen van het strafproces de jongere selecteren, screenen en diagnosticeren, en de rechterlijke macht informeren over de uitkomsten, ten behoeve van haar besluitvorming. De link naar de vorige rapportage is hiernaast te vinden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Formele beschrijving LIJ 4. Verschil initiële opzet en formele opzet 5. Het LIJ in de praktijk 6. Gebruikersoordeel 7. Hiaten en knelpunten 8. Conclusies