• Delinquent behavior among young people in the western world - First results of the international self-report delinquency study

   Junger-Tas, J. (ed.); Klein, M.W. (ed.); Terlouw, G.J. (ed.) (WODC, 1994)
   This volume presents the first results of the self-report in 13 individual countries. A second volume will follow in 1995, which will present the results of in-depth comparative analysis. The outcomes of these studies are presented in individual chapters. Some conclusions on the basis of this material are presented in the last chapter. These preliminary conclusions are based on similarities in the instruments used and a number of similar samples. In the chapters demographic and socio-economic features of the country under discussion are presented as well as cultural factors, alcohol- and drug consumption, study design, and conclusions about delinquency and problem behavior.
  • Elektronisch toezicht in een aantal landen

   Baas, N.J. (WODC, 1995)
   In deze literatuurverkenning naar de ervaringen met elektronisch toezicht wordt vooral aandacht besteed aan de meest recente ontwikkelingen op dit terrein. Het experiment met elektronisch toezicht dat medio 1995 in Nederland van start zal gaan, vormt de directe aanleiding tot de literatuurverkenning. Na een algemene inleiding volgt een beschrijving van de ervaringen die men met elektronisch toezicht heeft opgedaan en van komende projecten op dit terrein in een aantal landen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de organisatie, de procedures en de doelgroep en, voor zover bekend, aan de resultaten van het gebruik van elektronisch toezicht. De experimenten in Engeland en Wales, Israël en Zweden waarbij men, zoals men nu ook in Nederland van plan is, voor het eerst gebruik ging maken van elektronisch toezicht, zijn vrij uitvoerig beschreven. Ten slotte worden nog enkele algemene bevindingen onder de aandacht gebracht en van commentaar voorzien. Landen waar men (enige) ervaring heeft opgedaan zijn de VS, Australië, Canada, Engeland en Wales, Israël, Zweden en Singapore. In Nieuw Zeeland gaat, vrijwel gelijktijdig met hier in Nederland, een eerste experiment met elektronisch toezicht van start.
  • Evaluatie pilot elektronische volgsystemen

   Miedema, F.; Post, B. (WODC, 2006)
   Naast het uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen met EVS (Elektronisch Volgsysteem) in het buitenland, worden er bij de sectoren GW (Gevangeniswezen), jeugd en tbs een aantal pilot-projecten opgestart waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische volgsystemen met GPS-techniek (GPS = Global Positioning Satelite). De implementatie van GPS in deze pilots is in dit onderzoek geëvalueerd. Er zijn twee belangrijke argumenten die pleiten voor het gebruik van EVS. In de eerste plaats vragen politiek en samenleving om de toepassing van andere instrumenten die erop gericht zijn om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Daarnaast zou door de toepassing van EVS de oplegging van de straf of maatregel mogelijk goedkoper kunnen worden uitgevoerd. De recente overvloedige aandacht bij de politiek en de media voor dit onderwerp dwingt er verder toe te komen met een gedegen onderzoek naar de toepassingen van EVS in het buitenland.
  • Het monitoren van publiek vertrouwen in de politie

   Stals, L.; Walle, S. van de (Katholieke Universiteit Leuven - Instituut voor de overheid, 2020-12)
   Dit rapport onderzoekt hoe het publieke vertrouwen in de politie gemeten wordt in Nederland en het buitenland, en hoe valide en representatief deze metingen zijn. Dit moet dienen om de huidige meetpraktijk in Nederland te verbeteren. Concreet zal dit rapport een antwoord formuleren op drie onderzoeksvragen:Hoe wordt het publieke vertrouwen in de politie in Nederland momenteel gemeten, en hoe representatief is die meting?Welk vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie bestaat er in andere Westerse landen, en hoe wordt het concept ‘vertrouwen’ hierin gemeten?Wanneer we het vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie in Nederland vergelijken met het vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie in andere Westerse landen, in hoeverre is het eerstgenoemde dan volledig te noemen? INHOUD: 1. Theoretisch kader 2. Hoe wordt het publieke vertrouwen in de politie in Nederland momenteel gemeten en hoe representatief is die meting? 3. Welk vragenlijstonderzoek naar het publieke vertrouwen in de politie bestaat er in andere Westerse landen, en hoe wordt het concept ‘vertrouwen’ hierin gemeten? 4. Vergelijking meetpraktijk in Nederland met meetpraktijk in andere Westerse landen
  • Het plannen van detentie - Een literatuurverkenning naar de 'sentence planning' in een aantal landen

   Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1994)
   Overzicht van de wijze waarop 'sentence planning' in Engeland, Schotland, Nieuw Zeeland en Duitsland geregeld is en uitgevoerd wordt. Sentence planning wordt in de drie eerstgenoemde landen nog niet zo lang toegepast.  In Duitsland wordt het zogenaamde Vollzugsplan al wat langer toegepast.
  • M/V en verder - Sekseregistratie door de overheid en de juridische positie van transgenders

   Brink, M. van den; Tigchelaar, J. (Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 2014)
   In augustus 2012 is het Wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte bij de Tweede Kamer ingediend om verandering in de bestaande van toepassing zijnde regelgeving te brengen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2011-2012, nr. 33 351). Als het voorstel wordt aangenomen, hoeven transgenders geen sterilisatie en geslachtsaanpassende operatie meer te ondergaan om hun geslachtsaanduiding in de burgerlijke stand en daarmee in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te laten veranderen. Dit onderzoek betreft de volgende probleemstelling: In hoeverre en onder welke voorwaarden is het mogelijk mede in het licht van internationaalrechtelijke verplichtingen, het geslacht in sommige gevallen onbepaald te laten, en welke juridische en praktische problemen kunnen daardoor ontstaan of juist worden verholpen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Sekseregistratie in Nederland 3. Internationaalrechtelijke verplichtingen 4. Ontwikkelingen en ervaringen in het buitenland 5. Analyse: mogelijkheden & gevolgen 6. Beantwoording onderzoeksvragen en conclusies
  • New sanctioning options

   Junger-Tas, j.; Aertsen, I.; Peters, T.; McElrea, F.W.M.; Leschied, A.W.; Cunningham, A.; Kerezsi, K.; Valkova, J.; Lazerges, C.; Balduyck, J.-P.; et al. (WODC, 1998)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Josine Junger-Tas - Recent Trends in Sentencing Policies in The Netherlands 3. Ivo Aertsen and Tony Peters - Mediation and Restorative Justice in Belgium 4. F.W.M. McElrea - The New Zealand Model of Family Group Conferences 5. Alan W. Leschied and Alison Cunningham - Alternatives to Custody for High-Risk Young Offenders: The Multisystemic Therapy Approach 6. Klára Kerezsi - Costs of Alternative Sanctions in Hungary 7. Jana Valkova - Some Remarks on the Implementation of Community Sanctions and Measures 8. Current Issues: Christine Lazerges and Jean-Pierre Balduyck - Response to Juvenile Delinquency: Report to the French Prime Minister 9. Commentaries on the White Paper “No More Excuses” 10. Sturla Falck - Rights of the Child 11. Barry Krisberg - A Blame Culture 12. Lode Walgrave - Trying to Pick up the Pieces 13. Catrien C.J.H. Bijleveld - Methodological Issues in the Study of Domestic Victimisation Prevalence 14. Crime Institute Profile: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
  • Uitgenodigde vluchtelingen - Beleid en de maatschappelijke positie in nationaal en internationaal perspectief

   Guiaux, M.; Uiters, A.H.; Wubs, H.; Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 2008)
   De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 'Wat is de maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen en zijn er factoren aanwijsbaar die een bevorderende of belemmerende rol spelen bij het verwerven van deze maatschappelijke positie?' Het rapport bestaat uit drie onderdelen: Een literatuurstudie naar het beleid dat vanaf eind jaren zeventig in Nederland gevoerd is ten aanzien van de uitnodiging en opvang van vluchtelingen. Analyse van de cijfers over de arbeidsmarktpositie, onderwijsdeelname en criminaliteit van uitgenodigde vluchtelingen tussen 1999 en 2004. Een literatuurstudie naar het beleid en maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen in negen andere hervestigingslanden (Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Groot-Brittannië). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse hervestigingsbeleid 3. Verwerving van een maatschappelijke positie: theoretisch beschouwd 4. De maatschappelijke positie van uitgenodigde vluchtelingen: 1999-2004 5. Uitgenodigde vluchtelingen in internationaal perspectief 6. Samenvatting en conclusies
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1975)