• Herijken van strafvordering

   Unknown author (WODC, 1993)
   De sterke stijging van de criminaliteit in de afgelopen decennia, in het bijzonder van de georganiseerde misdaad, is aanleiding geweest tot de instelling in 1988 van de commissie herijking Wetboek van Strafvordering, beter bekend als de commissie Moons. De overweging hierbij was dat, door de toegenomen intelligentie van de zware misdaad en de veranderde rol en houding van haar verdedigers in het strafproces, het evenwicht tussen de noodzaak van criminaliteitsbestrijding enerzijds en de rechtsbescherming van de verdachte anderzijds, is verstoord ten nadele van het eerste. Deze aflevering van Justitiële Verkenningen is gewijd aan de werkzaamheden van de commissie Moons, die onlangs haar laatste rapport heeft uitgebracht.
  • Verboden huwelijken - Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk

   Rutten, S.; Smits van Waesberghe, E.; Blauwhoff, R.; Eijk, E. van; Kruiniger, P.; Reches, L.; Ramakers, E.; Rook, I. (Maastricht University - Faculty of Law, 2019)
   Op 5 december 2015 is de Wet tegengaan huwelijksdwang (verder te noemen: de Wet) in werking getreden. Vanaf juni 2019 tot november 2019 is onderzocht hoe de Wet in de praktijk werkt. De Wet beoogt huwelijksdwang in Nederland verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken tot huwelijken die overeenstemmen met het in Nederland algemeen geaccepteerde karakter van het huwelijk. In het Nederlandse huwelijksrecht is de mogelijkheid afgeschaft om beneden de leeftijd van achttien jaar te trouwen, zijn strengere eisen gesteld aan huwelijken tussen verwanten in de derde en vierde graad, en zijn de voorzieningen uitgebreid om iets te ondernemen tegen gedwongen huwelijken, kindhuwelijken en polygame huwelijken. Verder regelt de Wet dat buitenlandse huwelijken die onder dwang zijn aangegaan, buitenlandse kindhuwelijken en polygame huwelijken die een band met Nederland hebben, in Nederland niet meer kunnen worden erkend. Er worden twee categorieën onderzoeksvragen onderscheiden: (kwantitatieve) onderzoeksvragen naar aantallen en kenmerken van huwelijkssituaties die onder het toepassingsbereik van de Wet vallen, en (kwalitatieve) onderzoeksvragen over het gebruik en de toepassing van de Wet. Bij de laatste categorie gaat het om de toepassing van de Wet door degenen die de Wet moeten uitvoeren (rechters, ambtenaren burgerlijke stand en IND-ambtenaren), en om het gebruik van de Wet, en de factoren die van invloed zijn op dit gebruik, door de doelgroepen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wet tegengaan huwelijksdwang 3. Aantallen en kenmerken 4. Toepassing van de Wet 5. Gebruik van de Wet 6. Conclusie