• Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

      Bauw, E.; Kluiver, C.C. de; Simon Thomas, M.A.; Woude, W. van der; Brenninkmeijer, A.F.M.; Mourik, J. van (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, 2017)
      Buitengerechtelijke of ook wel ‘Alternatieve’ geschiloplossing (‘ADR’) is sinds enkele decennia gestaag in opmars binnen ons rechtsbestel. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om buitengerechtelijke geschiloplossing? Hoe zien de rechtsstatelijke ijkpunten eruit die dienen ter (verdere) versterking van de rechtsstatelijke waarborging? INHOUD: 1. Inleiding 2. Relevante rechtsstatelijke waarborgen 3. Alternatieve geschiloplossing in Nederland 4. Case Studies 5. Synthese: passende rechtsstatelijke waarborgen voor ADR?