• Procesevaluatie netwerk- en trajectberaden nazorg - eindrapportage

      Hilhorst, N.; Buysse, W.; Maarschalkerweerd, A.; Loef, L.; Komen, M. (WODC, 2009)
      In het verleden kregen niet alle jongeren nazorg aan_geboden. Het is de be_doe_ling dat voortaan alle jongeren die een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) verlaten na een verblijf op straf_rech_telijke titel, passen_de en effectieve na_zorg krijgen aangeboden. Hiervoor is een zogeheten ‘trajectbenadering’ ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een nieuwe werkwijze: het ‘netwerk- en tra_ject___beraad’. De trajectbenadering houdt in dat het verblijf in een JJI niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een langer lopend traject. Een jongere is vaak al met diverse (hulpverlenings-)instanties in aanraking geweest vóór de instroom in de JJI en zal ook na het verlaten van de JJI veelal nog ondersteuning nodig hebben. Hiertoe is het belangrijk dat alle ketenpartners die op enig moment met de jongere te maken hebben, vanaf het begin betrokken zijn, informatie delen en afspraken maken. Het netwerk- en traject_beraad voorziet hierin. Het is een samen_werking van de JJI’s, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugd_reclas_sering (onderdeel van de bu_reaus Jeugdzorg) en de gemeenten. De essentie van het netwerk- en trajectberaad is dat alle beschikbare informatie over de jongere zo snel mogelijk na binnenkomst in een JJI wordt bijeengebracht en op basis daarvan zowel de doelen van het verblijf in de JJI als de inhoud en de doelen van de nazorg worden bepaald en vervolgens gemonitord worden. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe de netwerk- en trajectberaden in de praktijk worden uitgevoerd en hoe de ketenpartners dit systeem waarderen.