• Centraliteitsanalyses van terroristische netwerken

   Hamers, H.J.M.; Husslage, B.G.M.; Lindelauf, R.H.A. (Universiteit van Tilburg, 2011)
   In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een literatuurstudie naar kwantitatieve, met name speltheoretische, methoden om belangrijke actoren in terroristische netwerken te identificeren. Daarnaast wordt een tweetal casussen gepresenteerd om toepassing van deze methodologie te illustreren. INHOUD: 1. Inleiding 2. Centraliteit en destabilisatie 3. Casus 1: Jemaah Islamiyah in Bali 4. Casus 2: Al Qa'ida en 9/11 5. Conclusies en slotbeschouwing
  • De glans van de parels - Onderzoek naar de effectiviteit van 'Pearls in Policing' en de aansluiting bij nieuw beleid

   Winter, H.; Struiksma, N.; Schol, M.; Schudde, B.; Zee, T. van der (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2014)
   Pearls in Policing (PiP) is een initiatief voor topmensen in politieorganisaties van over de hele wereld. Het doel is professionele kennis en ervaring in te zetten om oplossingen te vinden voor internationale veiligheidsvraagstukken. Pearls in Policing is opgericht in 2007. In Nederland wordt Pearls in Policing uitgevoerd door de School voor Politie Leiderschap. De financiering van de opleiding is geregeld tot en met 2014 en de vraag is of deze nadien moet worden voortgezet. In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde:Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd?Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid internationale politiesamenwerking? INHOUD: 1. Plaatsbepaling 2. Onderzoeksvragen en -aanpak 3. Aanleiding, activiteiten, organisatie en middelen 4. Reconstructie van de beleidstheorie 5. Prestaties, waardering en doorwerking 6. Doeltreffendheid 7. PiP en de toekomst 8. Conclusies
  • Online discoverability and vulnerabilities of ICS/SCADA devices in the Netherlands

   Ceron, J.M.; Chromik, J.J.; Santanna, J.J.C.; Pras, A. (University of Twente - Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), 2019)
   On a regular basis we read in the news about cyber attacks on critical infrastructures, such as power plants. Such infrastructures rely on so-called Industrial Control Systems (ICS) / Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) networks. By hacking the devices in such systems and networks, attackers may take over the control of critical infrastructures, with potentially devastating consequences. This report focusses on critical infrastructures in the Netherlands and investigates three main questions: How many ICS/SCADA devices located in the Netherlands can be easily found by potential attackers? How many of these devices are vulnerable to cyber attacks? What measures should be taken to prevent these devices from being hacked? CONTENT: 1. Introduction 2. ISC/SCADA Device Discoverability 3. Exposed ISC/SCADA Devices in the Netherlands 4. ICS/SCADA Devices Vulnerabilities in the Netherlands 5. Measures to be taken 6. Conclusions
  • Overheidsparticipatie in sociale media

   Dijk, J.A.G.M. van; Wijngaert, L. van de; Tije, S. ten (Universiteit Twente - Center for Telematics and Information Technology, 2015)
   Het gebruik van sociale media is in korte tijd sterk gegroeid onder brede lagen van de bevolking. In de afgelopen jaren heeft de overheid al de nodige ervaring opgedaan met sociale media. De vraag die nu voorligt heeft betrekking op een actieve rol van de overheid op sociale media: Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van overheidsparticipatie in sociale media? Om antwoord te geven op deze vraag is het van belang inzicht te krijgen in de technologie achter sociale media, de toepassingen, strategieën en tactieken. Deze inzichten zijn verkregen uit een literatuuronderzoek en een achttal cases waarin sociale media op de een of andere manier in relatie staan tot de overheid. INHOUD: 1. Probleemstelling, onderzoeksvragen en methoden van onderzoek 2. Sociale media: definitie, kenmerken en context van gebruik 3. Mogelijkheden van sociale media voor de overheid 4. Beperkingen van sociale media voor de overheid 5. Casussen van overheidsparticipatie in sociale media 6. Tactieken van de overheid op sociale media 7. Strategieën op sociale media van de overheid 8. Conclusies
  • Radicalisering en terrorisme

   Graaff, B.G.J. de; Feddes, A.R.; Nickolson, L.; Doosje, B.; Geelhoed, F.; Staring, R.H.J.M.; Bie, J.L. de; Graaf, B.A. de; Weggemans, D.; Buuren, J. van (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. B.G.J. de Graaff - IS en zijn voorgangers: Gewelddadig radicalisme in historisch perspectief 2. A.R. Feddes, L. Nickolson en B. Doosje - Triggerfactoren in het radicaliseringsproces 3. F. Geelhoed en R.H.J.M. Staring - Wereldbeelden en weerbaarheid van Turks-Nederlandse jongeren: De twee gezichten van een sterke interne gerichtheid 4. J.L. de Bie - De werkwijze van jihadistische netwerken 5. B.A. de Graaf en D. Weggemans - Na de vrijlating: Observaties en dilemma’s in de omgang met (voormalige) terrorismegedetineerden 6. J. van Buuren - Radicale verliezers en de noodzaak tot ontschotten SAMENVATTING: De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië en delen van Irak ook een continue bedreiging is voor de veiligheid van Europese burgers. Het zijn vooral de terugkerende Syriëgangers die de veiligheidsdiensten zorgen baren. Volgens een recent rapport van het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) zijn er in totaal 3.900 tot 4.300 mensen uit EU-landen (ongeveer 200 uit Nederland) afgereisd naar de oorlog in Syrië en Irak. Circa 30% is inmiddels teruggekeerd naar het land van herkomst. Het rapport maakt duidelijk dat repressie vooropstaat in het antiterreurbeleid in Europa, ofschoon regeringen erkennen dat preventie van radicalisering belangrijk is. Maar voor preventie van radicalisering is meer inzicht nodig in de oorzaken ervan, naast meer aandacht voor re-integratie van terugkeerders, veelal na een periode van detentie. Hoewel overheden met allerlei bestuurlijke en wettelijke maatregelen het net rond vertrekkende en terugkerende Syriëgangers proberen te sluiten, is daarmee de voedingsbodem voor radicalisering en extremisme niet verdwenen. Welke groepen en individuen zijn ontvankelijk voor de boodschap van Islamitische Staat (IS) en welke factoren geven nu de doorslag in een proces van radicalisering? In dit themanummer van Justitiële verkenningen wordt uitgebreid ingegaan op deze kwesties. Er is tevens aandacht voor de werkwijze van jihadistische netwerken en het re-integratievraagstuk.
  • Salafistische moskeeorganisaties in Nederland - Markt en competitieve voordelen nader onderzocht

   Nassau, C.S. van (WODC, 2017)
   De manifestatie van het salafisme zorgt voor een aanhoudend maatschappelijk en politiek debat, in Nederland en daarbuiten. Het kabinet heeft daarbij haar zorg uit-gesproken ‘over die personen en die organisaties die vanuit bepaalde salafistische leerstellingen aanzetten tot haat, onverdraagzaamheid en afzondering en die de vrijheid van anderen proberen in te perken.’ Hoewel niet bekend is hoeveel salafis-ten (en salafistische moskeeën) Nederland telt, wijzen verschillende bronnen op een groeiende invloed van het salafisme.Doel van dit onderzoek is nader inzicht te bieden in de wijze waarop salafistische moskeeorganisaties groeiende bezoekersaantallen in de hand werken. Hiertoe is van een viertal factoren onderzocht of ze salafistische moskeeorganisaties een com-petitief voordeel bieden. Deze factoren volgen uit de sociologische en economische (marktgeoriënteerde) literatuur die verschillende verklaringen biedt voor de groei van religieuze organisaties.Het onderzoek bouwt voort op het eerder door de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerde onderzoek 'Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging' (Roex et al., 2010). INHOUD: 1. Inleiding 2. Religieuze markt en competitieve voordelen 3. Nederlandse markt voor islamitische geloofsinvullingen 4. Opzet onderzoek 5. Competitieve voordelen salafistische moskeeorganisaties 6. Conclusie
  • Security-by-design in de vitale sector - Operational technology beveiligen vanuit Design Thinking perspectief

   Poot, H. de; McKim, M.; Dieleman, R.; Spruit, M. (Nobis Policy Lab, 2020-12)
   In dit rapport beschrijven we de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van het Secure-by-Design ontwerpen van Operational Technology (OT) voor de Vitale Infrastructuur. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) acht het verstoren of saboteren van diensten en processen waar overheden en de samenleving van afhankelijk zijn, één van de toenemende en reële cyberdreigingen. De kwetsbaarheid van Industriële Controle Systemen (ICS) hebben daarbij de bijzondere aandacht van NCSC, omdat deze zo breed worden toegepast in de Vitale Infrastructuur van Nederland. De hoofdonderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan deze verkenning, zijn: Hoe zou Design Thinking kunnen worden toegepast in de Vitale Infrastructuur bij het veilig ontwerpen van nieuwe operationele technologie of bij het veilig verbeteren van bestaande operationele technologie, evenals bij het veilig ontwerpen van de daarmee samenhangende beheer- en gebruiksprocessen? Hoe, waar en wanneer kan Design Thinking een plaats hebben in het veilig ontwerpen van systemen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethodologie 3.Definities van de Centrale Begrippen 4. Complexiteit van OT Beveiliging: Design Thinking aan zet 5. Praktijkervaringen Internationaal 6. Praktijkervaringen in Nederland 7. Analyse & Synthese 8. Conclusies
  • Toepassing Social Media Data-Analytics voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie - Toelichting, beschrijving en aanbevelingen

   Bakker, J.; Tops, H.; Nonahal, D.; Willemsen, F. (medew.) (Coosto, 2016)
   De essentie van sociale media is dat er een online platform is waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Doordat sociale media zo intensief en door zoveel mensen wordt gebruikt, worden er dagelijks enorme hoeveelheden data gegenereerd. Coosto is een Nederlands bedrijf dat applicaties maakt waarmee het openbaar toegankelijke, Nederlandse deel van deze databerg beter toegankelijk wordt gemaakt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een licentie voor het gebruik van Coosto. Dit bedrijf levert softwaretools om inzichten te krijgen vanuit het sociale web en controle te krijgen over de sociale media. De social media tool is een sterke zoekmachine, waarmee zowel social media monitoring als online klantenservice eenvoudiger wordt gemaakt. Er staan miljarden documenten in opgeslagen. Met dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de data die Coosto verzamelt, gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan webcare alleen (op VenJ terrein). Het onderzoek bestaat uit twee delen. In deel I van het onderzoek is de creatieve interactie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van essentieel belang. In deel II van het onderzoek wordt een nog nader te bepalen toepassing verder uitgewerkt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opzet 3. Toepassingen 4. Theoretisch kader 5. Haalbaarheid toepassingen
  • (Verkeerd) verbonden in een slimme samenleving - Het Internet of Things: kansen, bedreigingen en maatregelen

   Berkel, J.J. van; Pool, R.L.D.; Harbers, M.; Oerlemans, J.J.; Bargh, M.S.; Braak, S.W. van den (WODC, 2017)
   Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en andere objecten die met elkaar en met het internet verbonden zijn. Nu al worden verschillende IoT-toepassingen veelvuldig gebruikt in onze samenleving en in de toekomst zal de adoptie van het IoT alleen nog maar verder toenemen. De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de kansen en bedreigingen van het IoT en hoe kunnen verschillende stakeholders de ontwikkeling van het IoT in Nederland op een positieve manier beïnvloeden? Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd.Wat behelst het IoT?Welke kansen biedt het IoT?Welke bedreigingen brengt het IoT met zich mee?Wat zijn de maatregelen die verschillende stakeholders kunnen nemen om de kansen van het IoT te benutten en de bedreigingen ervan te beperken?Dit onderzoek is een verkenning met als doelstelling een breed overzicht te geven van relevante vraagstukken op het gebied van het IoT, daardoor wordt per deelonderwerp slechts beperkt de diepte in gegaan. In de bijlage is de volledige tekst voorzien van een interactieve infographic (pop-up-versie) die aanklikbaar is. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Internet of Things 3. Kansen en bedreigingen 4. Handelingsperspectieven 5. Conclusie
  • Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens - Verkenning met behulp van SNA

   Slot, B.; Wanrooij, N. van; Bruinsma, M.; Sapulete, S. (Ecorys, 2017)
   Naar aanleiding van de toename van het gebruik van zware wapens bij liquidaties in Nederland en bij (dreiging van) jihadistische aanslagen is er verscherpte aandacht voor de opsporing daarvan. Volgens de minister van VenJ zijn Europese afspraken onontbeerlijk voor een effectieve aanpak van de handel in illegale vuurwapens. De minister heeft met zijn Europese collega’s afgesproken om met prioriteit maatregelen betreffende ontmanteling en deactivering te ontwikkelen. Bovendien wordt ingezet op intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, bijvoorbeeld via Europol (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 29754, nr. 307 en Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34416 nr. A). In december 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gemaakt om het voor criminelen en terroristen nog lastiger te maken wapens en explosieven in handen te krijgen en te gebruiken, door de controle op illegaal bezit en illegale invoer in de Europese Unie (EU) te verscherpen. Op 18 november 2015 heeft de EU Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving van en het voorhanden hebben van wapens. Het doel van voornoemde Richtlijn is de goede werking van de interne EU-markt in vuurwapens te verzekeren en de EU-burgers tegelijk een hoog niveau van veiligheid te garanderen. Dit onderzoek dient inzicht te verkrijgen op de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit en terroristische (jihadistische) groeperingen bij de verwerving van illegale vuurwapens. Het gaat o.a. in op de markt van illegale vuurwapens en het verwervingsproces van vuurwapens. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuur 3. SNA als methode 4. Meerwaarde-verkenning SNA op dit thema 5. Illustratie aan de hand van casusanalyse 6. Beantwoording onderzoeksvragen 7. Bijlage I: Geraadpleegde literatuur en media 8. Bijlage II: Overzicht gesprekken 9. Bijlage III: Stappenplan SNA politie-systemen 10. Bijlage IV: SNA maten per subcomponent 11. Bijlage V: Samenstelling begeleidingscommissie