• Drugssmokkelaars - Een schets van Nederlanders die in het buitenland gearresteerd zijn voor een drugsdelict

   Overwater, J.J. (WODC, 1984)
   Dit rapport geeft een algemene indruk van de populatie van de Nederlanders die in het buitenland zijn gearresteerd voor een narcoticadelict. Naast de feitelijke gegevens over persoon en delict wordt ingegaan op de omstandigheden tijdens de arrestatie en het vonnis dat de Nederlanders in het buitenland hebben opgelegd gekregen. Tot slot wordt ingegaan op het eventuele justitiële verleden van de onderzochte personen in Nederland.
  • Inspannen tegen XTC - Eerste meting: stand van zaken 2002 nota 'Samenspannen tegen XTC'

   Snippe, J.; Kruize, A.; Bieleman, B. (Intraval, 2003)
   Doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het staat met de inspanningen en de resultaten van de aanpak van synthetische drugs/XTC in 2002, het beginjaar van de intensivering van de aanpak volgens de nota “Samenspannen tegen XTC”? Het betreft de baselinemeting van het evaluatieonderzoek. De nota bevat een breed scala aan beleidsvoornemens om te komen tot een aanzienlijke reductie van de productie van en handel in XTC. De volgende vragen komen in dit rapport aan de orde:Welke inspanningen (input en proces) worden verricht door de verschillende actoren bij de bestrijding van XTC?Welke resultaten (output en outcome) worden behaald?Bestaat er een verband tussen (door actoren verrichte) inspanningen en (behaalde) resultaten?
  • Vast(gelopen) in den vreemde - Een onderzoek naar het hoge aantal Nederlanders in buitenlandse detentie

   Miedema, F.; Stolz, S. (WODC, 2008)
   Het aantal Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie is hoog in vergelijking met andere landen. Aan de hand van een inventarisatie van de kenmerken, de achtergronden en motivaties van Nederlandse gedetineerden, heeft dit onderzoek als doel inzicht te bieden in het hoge en stijgende aantal van hen. Daarnaast komt de vraag aan de orde waarom het aantal veroordelingen voor drugsdelicten zo hoog is. Tenslotte wordt bezien of de bevindingen aanknopingspunten bieden voor het formuleren van preventieve beleidsmaatregelen.
  • Verbetering BIJ-regeling

   Homburg, G.; Mulder, E.; Zoetelief, I. (medew.) (Regioplan beleidsonderzoek, 2022-04-21)
   Rond de terugkeer van (ex-)gedetineerden in de maatschappij zijn in de afgelopen decennia verschillende informatiestromen ingericht. Eén daarvan is de Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ). De BIJ-regeling voorziet sinds 2009 in het informeren van het bestuursorgaan burgemeester over de terugkeer van een justitiabele die onherroepelijk is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel voor een zeden- of ernstig geweldsmisdrijf, of tot een tbs-maatregel met dwangverpleging of een verlengbare PIJ-maatregel. De BIJ-regeling is bedoeld om burgemeesters in staat te stellen om zich voor te bereiden op verstoringen van de openbare orde, die bij de terugkeer van sommige ex-gedetineerden zouden kunnen optreden – en daartegen zo nodig en mogelijk maatregelen te kunnen nemen. Deze informatiestroom is gescheiden van (bijvoorbeeld) de informatievoorziening in het kader van de nazorg, vanwege de privacygevoeligheid van de delictinformatie. In het onderzoek staan zeven mogelijke aanpassingen centraal: 1. het doen van BIJ-meldingen bij nog niet-onherroepelijke veroordelingen; 2. de mogelijkheid om bepaalde veroordeelden te kunnen ‘vlaggen’ (d.w.z. dat het bestuursorgaan burgemeester kan aangeven over een specifieke veroordeelde melding(en) te willen ontvangen door een ‘vlag’ te plaatsen in het registratiesysteem bij een specifieke veroordeelde); 3. het intensiveren van het aantal meldingen; 4. het terugtrekken van de Landelijke Eenheid van de politie uit het proces; 5. zorg dragen dat er ook meldingen komen over terugkeer van in het buitenland veroordeelde Nederlanders; 6. het doen van meldingen ten aanzien van terrorisme, stalking (‘belaging’) en brandstichting; 7. het doen van meldingen aan burgemeesters van meer gemeenten als daartoe aanleiding is. INHOUD: 1. Inleiding 2. Huidige BIJ-regeling 3. De aanpassingen beoordeeld 4. Conclusie