• Bevolking en criminaliteit op de Nederlandse Antillen - ervaringen van burgers met criminaliteit, aangiftegedrag van slachtoffers en houding tegenover de politie; een bevolkingsonderzoek

   Spickenheuer, J.L.P. (WODC, 1982)
   Dit rapport bevat de resultaten van een slachtofferenquete op de Nederlandse Antillen. Daarnaast is gekeken naar het politieoptreden en de verhouding politie/publiek.
  • De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975 / De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010

   Klinkers, E.; Broek, A.G. (Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde (KITLV), 2012)
   Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per 1/1/2011 voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). Dit project heeft geresulteerd in een tweetal boeken. 1. De geschiedenis van de politie in Suriname, 1863-1975 In dit boek worden de institutionele ontwikkeling van de politieorganisatie, de praktijk van het politieoptreden en de relatie tussen politie en leger, gevolgd tot aan de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975. In ruim een eeuw veranderde Suriname van een koloniale, op slavernij gebaseerde samenleving tot een onafhankelijke staat. Hoe kreeg de politie gestalte in relatie tot de staatkundige en maatschappelijke ontwikkelingen in het land? 2. De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caraibische eilanden, 1839-2010 De ontwikkeling van het politiewezen op de Nederlands-Caraibische eilanden wordt in deze studie gedetailleerd beschreven tot aan de staatkundige veranderingen in 2010. De zes hoofdstukken markeren periodes waarin specifieke sociaaleconomische en/of politie-bestuurlijke ontwikkelingen plaatsvinden.
  • De Nederlandse Cariben

   Jong, L. de; Nehmelman, R.; Guadeloupe, F.; Weenink, A.W.; Schotborgh - van de Ven, P.C.M.; Doelder, H. de; Murray, M.F. (2009)
   ARTIKELEN: 1. L. de Jong - Implosie van de Nederlandse Antillen 2. R. Nehmelman - Naar een nieuw Koninkrijk der Nederlanden 3. F. Guadeloupe - De verdrijving van Hulanda; de Sabanen en hun toekomst als BES-eilanders 4. A.W. Weenink - De ontwikkeling van de criminaliteit op Curaçao; geen reden voor moedeloosheid 5. P.C.M. Schotborgh - van de Ven - De 'verwijtenroute'; over de achtergronden van fraude en corruptie in het Caraibische deel van het Koninkrijk 6. H. de Doelder - De hervorming van de rechtshandhaving in de West 7. M.F. Murray - Het nieuwe Wetboek van Strafrecht 8. internetsites SAMENVATTING: Aan de vooravond van ingrijpende staatkundige veranderingen op de Nederlandse Antillen wordt in dit themanummer gepoogd de contouren van deze veranderingen in beeld te brengen, de invloed ervan op de rechtshandhaving te duiden en te laten zien hoe de aanstaande veranderingen her en der in het Koninkrijk worden beleefd.
  • Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

   Verhoeven, M.A.; Bokhorst, R.J.; Leeuw, F.L.; Bogaerts, S.; Schotborgh - Van de Ven, P.C.M.; Allen, R.M. (medew.); Leeuwen, B. van (medew.) (WODC, 2007)
   Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is toegerust. Aan de orde komen o.a. drugshandel, financieel-economische criminaliteit en mensensmokkel. Verder wordt de samenwerking tussen verschillende rechtshandhavingsinstanties, het kennis en expertise niveau en de capaciteit van de betrokken instanties belicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Karakteristieken van St. Maarten 3. Van migratie naar mensensmokkel 4. Mensenhandel 5. Drugscriminaliteit 6. Financiële criminaliteit 7. Illegale wapenhandel en terrorisme 8. Rechtshandhaving gericht op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 9. Conclusies en aanbevelingen
  • Het vooronderzoek in strafzaken - Tweede interimrapport onderzoeksproject strafvordering 2001

   Groenhuijsen, M.S. (red.); Knigge, G. (red.) (Katholiek Universiteit Brabant, 2001)
   In dit boek wordt verslag gedaan van de resultaten van het tweede jaar van het onderzoeksproject Strafvordering 2001. In deze periode is studie verricht naar het vooronderzoek in strafzaken. Het voorbereidend onderzoek omvat die fasen van het strafgeding in ruime zin die voorafgaan aan de terechtzitting. In het vigerende wetboek staan daarin het opsporingsonderzoek, de voorlopige hechtenis en het gerechtelijk vooronderzoek centraal.
  • Koude uitsluiting - Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan

   Antokolskaia, M.V.; Breederveld, B.; Hulst, J.E.; Kolkman, W.D.; Salomons, F.R.; Verstappen, L.C.A. (Rijkuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2010)
   De Minister heeft in een debat met de Tweede Kamer d.d. 11 september 2008, bij de behandeling van een wetsvoorstel tot Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek, n.a.v. een tweetal moties toegezegd de wenselijkheid en mogelijkheden van aanvullende wetgeving met betrekking tot in huwelijkse voorwaarden opgenomen koude uitsluiting te willen verkennen, en daarbij ook de gevolgen van de verbreking van een langdurige duurzame relatie door ongehuwde en ongeregistreerde mensen te betrekken. Dit onderzoek concentreert zich op de materiële problemen en op de onbillijkheden die kunnen ontstaan bij de beëindiging van formele danwel informele relaties. INHOUD: 1. Inleiding 2. Wetgeving, jurisprudentie en literatuur 3. Aard, oorzaken en omvang van de problemen 4. Het rechtsvergelijkende onderzoek 5. Conclusies en slotbeschouwingen
  • Modernisering van het staatsnoodrecht - Quick scan

   Apeldoorn, L.C.J. van; Daniëls, S.; Schaik, B.M. van; Doomen, J.; Passchier, R. (Open Universiteit - Faculteit Rechtswetenschappen, 2021-12-15)
   Het staatsnoodrecht regelt het handelen van de overheid in noodsituaties. Het biedt de grondslag voor de verschillende noodmaatregelen die door het bestuur kunnen worden ingezet om (dreigende) crises te bezweren. Daarbij kan het gaan om ‘grote’ crises, zoals de coronapandemie, of ‘kleinere’ noodsituaties, zoals een voetbalwedstrijd die uit de hand dreigt te lopen. Het staatsnoodrecht bestaat uit een veelheid aan wet- en regelgeving die op sommige punten aan herziening toe is. Op 3 juli 2018 heeft de minister van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer (hierna: Kamerbrief) namens het kabinet het voornemen geuit om het staatsnoodrecht te moderniseren. Daartoe doet het kabinet in de Kamerbrief op hoofdlijnen vijf voorstellen. In dit rapport wordt bij wijze van een quick scan bezien of deze voorstellen aanpassingen en/of aanvullingen behoeven in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s uit 2020, indachtig de volgende probleemstelling: In hoeverre behoeven de voorstellen voor modernisering van het staatsnoodrecht die het kabinet in 2018 in een brief aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd, aanpassing en/of aanvulling in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s uit 2020? Het betreft de toepassing van het staatsnoodrecht in zowel Europees als Caribisch Nederland. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Staatsnoodrecht, 3. Introductie begrip 'crisisomstandigheden', 4. Vereenvoudiging separate inwerkingstelling, 5. Instandhouding bestaande procedures van de Cwu, 6. Modernisering van noodbevoegdheden en verzamelwet, 7. Actualisering vol rijksheren, 8. Digitalisering, vernetwerking en staatsnoodrecht, 9. Conclusie.
  • Nederlandse Antillen en Aruba

   Oostindie, G.J.; Hulst, J.F. van; Haan, E.; Munneke, H.; Reijntjes, J.M.; San, M. van; Schrils, J. (WODC, 2002)
   ARTIKELEN: 1. G.J. Oostindie - Een antwoord op de Curaçaose exodus? 2. J.F. van Hulst - Burgudu; postkoloniale strijd omwaardigheid 3. E. Haan - Over emigratie en welvaart; de economische ontwikkelingen van Curaçao en Aruba vanaf 1986 4. H. Munneke - Staatsrecht in de Cariben; van lokaal speelterrein naar aanpassing aan de internationale orde 5. J.M. Reijntjes - Bestraffing op de Antillen; hoge strafmaat, harde strafexecutie 6. M. van San - ‘Mijn vader is ook geen engeltje’; Curaçaose jeugdige delinquenten en hun opvoeders 7. J. Schrils - Nèt loke falta; Rapport Adviescommissie Antilliaans medeburgerschap SAMENVATTING: Dit nummer is gewijd aan de Antillen en Aruba, met veel aandacht voor de Antilliaanse problematiek van migratie, armoede, criminaliteit en postkoloniale sentimenten.
  • Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland

   Bak, R.R. den; Popma, A.; Nauta-Jansen, L.M.C.; Nieuwbeerta, P.; Marchena-Slot, A.; Koenraadt, F.; Jansen, J.M. (Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2018)
   Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Caribisch Nederland in 2018. Onder het personeel van de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden verergert. Momenteel is er echter geen goed zicht op de kenmerken van de gedetineerdenpopulatie in Caribisch Nederland. Daarom is in dit rapport een overzicht gegeven van enkele psychosociale en neurobiologische kenmerken, inclusief de indicatie voor een licht verstandelijke beperking. Daaraan voorafgaand wordt aandacht besteed aan zowel de detentieomstandigheden in de JICN, als de maatschappelijke en juridische inbedding daarvan. INHOUD: 1. Juridisch, maatschappelijk en theoretisch kader 2. Methoden van onderzoek 3. Resultaten neurobiologische kenmerken 4. Psychosociale kenmerken van gedetineerden 5. Discussie en aanbevelingen
  • Rechtsverzorging en wetenschap - Een plaatsbepaling van het WODC bij het afscheid van J. Junger-Tas

   Aalberts, M.M.J. (red.); Bunt, H.G. van de (red.); Boutellier, J.C.J. (red.); Stokkom, B. van; Leuw, Ed.; Nelen, H.; Terlouw, G.-J.; Essers, S.; Suerink, N.; Wiersma, E.; et al. (WODC, 1994)
   De interne verzelfstandiging van het WODC, de interne reorganisatie en het vertrek van Josine Junger-Tas hebben aanleiding gegeven tot het samenstellen van deze bundel. De bundel bevat artikelen op het terrein van criminologie, criminaliteit, wetgeving, rechterlijke organisatie en rechtshulp, rechtshandhaving en evaluatie, geschreven door WODC-medewerkers. Tot slot is een bibliografie van J. Junger-Tas opgenomen. INHOUD: 1. Het WODC; tussen wetenschap en beleid - Henk van de Bunt 2. Ontwikkelingen binnen Justitiële verkenningen; feiten en fantomen - Bas van Stokkom 3. Schuldtoeschrijving, criminologie en strafrechtelijk beleid - Ed Leuw 4. Criminologie van de toekomst; een literatuurverkenning - Hans Boutellier 5. Het criminologîsch-theoretisch perspectief in het ISRD-project - Gert-Jan Terlouw 6. De stijging van de veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in theoretisch perspectief - Hans Neten, Sjaak Essers 7. Onderzoek naar bedrijfsinbraken; kwantitatieve en kwalitatieve methoden van dataverzameling in de praktijk - Nico te Suerink, Eric Wiersma 8. Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer - Atexandra Guérin 9. Verplaatsing; moeilijk te meten en toch willen weten - René Hesseting, Udo Aron 10. Een internationaal vergelijkend drugsonderzoek - Martin Grapendaat, Marisca Brouwers 11. Georganiseerde misdaad en de vraagmarkt - Petrus van Duyne, Ruud Kouwenberg 12. Vergelding in het jeugdstrafrecht - Menke Bol 13. De uitvoering van ondertoezichtstelling in de jaren negentig - Nicole Mertens 14. Een speciale positie voor de vrouw in het vreemdelingenrecht? - Ruud van den Bedem, Nicotette Dijkhoff, Louelta Doornhein 15. Daadwerkelijk gek en gevaarlijk? De Kw en de BOPZ nader bekeken - Sjoerd Hoekstra 16. Het slachtoffer binnen het strafrecht; de rol van het WODC - jo-Anne Wemmers, Pascal Servais 17. Kantongerechtsappellen in civiele zaken - Nelleke van der Werff, Bartheke Docter-Schamhardt 18. Nieuwe regels, het oude spel - Albert Klijn, Els Barendse-Hoorn weg, Cor Cozijn, Gerard Paulides 19. Onderzoeksprofijt voor het rechtshulpbeleid? Struikelbiokken voor een lastig partnerschap - Albert Klijn 20. Politiële discretie; wet en werkelijkheid - Monique Aalberts 21. Krijgt de politie toch de rekening? Tien stappen terug in de tijd - Maurits Kruissink 22. De markt van wet en orde - Max Kommer 23. Milieu; het groene gezicht van het WODC - Ellen van de Berg, Jos van Wetten, Mieke Kleiman 24. Gerommel in de marge? Over nieuwe strafrechtelijke interventies en de rol van het WODC - Peter van der Laan, Ad Essers 25. Geen onderzoek zonder data - Roberto Aidala, Petra van de Veer, Carlijn Verwers 26. Evaluatie van kleinschalige projecten op het terrein van de strafrechtstoepassing - Leonieke Boendermaker, Eric Spaans, Bouke Wartna 27. Tractatus logico-criminosophicus of het einde van de criminologie - Chris Rutenfrans, Gert-Jan Terlouw 28. Bibliografie Josine Junger-Tas
  • Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

   Leertouwer, E.C.; Verhoeven, M.A. (WODC, 2006)
   Deze rapportage gaat in op de vraag: is het mogelijk om de Nederlandse ramingsmethodiek voor de justitiële keten toe te passen op de Antilliaanse situatie? Na een schets van de achtergrond van de criminaliteitsproblematiek en het strafstelsel op de Nederlandse Antillen, wordt de gevolgde aanpak en de methode beschreven, alsmede de beperkingen die zich daarbij voordoen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Aanpak en methode 4. Toekomstverwachting van de behoefte aan celcapaciteit 5. Bijlage
  • Veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse Antillen

   Nelen, J.M.; Essers, J.J.A. (WODC, 1993)
   Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde 'Commissie van onderzoek naar het vermeend onrechtmatig optreden van de politie' hebben de auteurs een bevolkingsonderzoek uitgevoerd op Curacao, Bonaire en Sint Maaren. Het doel van dit onderzoek was tweeledig. In de eerste plaats diende in kaart gebracht te worden hoe de burgers van de drie genoemde eilanden eventueele contacten met het Korps Politie Nederlandse Antillen hebben ervaren en welke indruk er bij de bevolking bestaat van het optreden van de politie in het algemeen. Drie vragen staan in het onderzoek centraal: 1. In welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en onrustgevoelens met betrekking tot criminaliteit?; 2. Wat is de omvang van de 'veel voorkomende criminaliteit' op Curacao, Bonaire en Sint Maarten?; 3. Hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de politie, welke motieven worden aangedragen om geen aangifte te doen en hoe tevreden tonen de slachtoffers die wel aangifte doen, zich over de inspanningen van de politie?
  • Verhoging strafmaximum moord; is veertig het nieuwe dertig?

   Nan, J.S.; Struijk, S.; Mevis, P.A.M.; Holvast, N.L.; Mascini, P. (medew.); Kerssies, W.J.R. (medew.); Korteweg, H.J.E. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2019)
   Op grond van art. 289 Sr heeft de rechter de mogelijkheid om voor moord een levenslange gevangenisstraf op te leggen of een maximale tijdelijke gevangenisstraf van – sinds 2006 – dertig jaren. De maximale tijdelijke gevangenisstraf fungeert daarbij als een alternatief voor de levenslange gevangenisstraf. Ter zake van de ultieme vrijheidsstraf van levenslang zijn verschillende ontwikkelingen gaande, mede onder invloed van rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In dit onderzoek is gewerkt vanuit de volgende probleemstelling: Is het vanuit juridisch, wetssystematisch perspectief verantwoord de maximale tijdelijke gevangenisstraf voor moord te verhogen van dertig naar veertig jaren? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en het juridische, wetssystematische kader 3. Kwantitatieve analyse 4. Kwalitatieve analyse; signalen uit de strafrechtspraktijk
  • Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba

   Baars-Schuyt, A.H. (WODC, 1996)
   De vraag die aan deze literatuurverkenning ten grondslag ligt luidt: welke kenmerken van de Nederlandse Antillen en Aruba worden in de literatuur in verband gebracht met het verschijnsel witwassen. Allereerst wordt een globale, algemene schets van de Nederlandse Antillen en Aruba gegeven. Vervolgens worden enkele factoren (het fiscale stelsel, de financiële infrastructuur, wet- en regelgeving, internationale samenwerking/ verdragen, trustkantoren/brievenbusmaatschappijen, en casino's) apart beschreven.