• Haalbaarheid recidiveonderzoek onder gedetineerden opgenomen in de monitor nazorg

   Verweij, S.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2016)
   In deze voorstudie is bekeken welke mogelijkheden er zijn om recidiveonderzoek te doen. Eerst is onderzocht of de gegevens die zijn verzameld in het kader van de monitor nazorg kunnen worden gekoppeld aan de Recidivemonitor. Daarna is nagegaan of de groep gedetineerden die voorkomt in de monitor nazorg representatief is voor de totale groep ex-gedetineerden die tot de doelgroep behoort en langer dan twee weken in detentie verblijft. Vervolgens is gekeken welke gegevens beschikbaar zijn voor het recidiveonderzoek. Ten slotte is uitgezocht welk type effectonderzoek haalbaar is.
  • Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden

   Koning, J. de; Gravesteijn, J.; Hek, P. de; Vries, D. de (SEOR Erasmus School of Economics, 2016)
   Terugdringing van recidive heeft voor de overheid hoge prioriteit. Eén van de middelen om dit te bereiken is een goede re-integratie van (ex-)gedetineerden in de samenleving. Het beleid gaat ervan uit dat de kans op recidive kleiner wordt wanneer overheden en betrokken instanties investeren in een aantal basisvoorwaarden en daar al tijdens detentie mee beginnen.Dit re-integratiebeleid begint al tijdens detentie en loopt daarna door. Daarom spreken we van beleid voor (ex-)gedetineerden. Naast overeenkomsten zijn er in dit beleid belangrijke verschillen tussen jeugdigen en volwassenen. De grotere rol van de gemeente bij de (re-)integratie van (ex-)gedetineerden is pas van recente datum. Behalve dat dit meer eisen stelt aan het gemeentelijke beleid, vereist het ook intensievere samenwerking tussen Rijk en gemeente. Er is dus vooral bij gemeenten een omschakeling nodig die nog in volle gang is. Door de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn vooral bij het integratiebeleid voor jeugdige (ex-)gedetineerden recent grote veranderingen opgetreden. Het doel van dit onderzoek is: Inzicht krijgen in de kosten en baten van de maatschappelijke (re-)integratie van zowel volwassen als jeugdige (ex-)gedetineerden, om gemeenten, het Rijk en ketenpartners in staat te stellen een beredeneerde afweging te maken over investeringen en inspanningen hieromtrent. INHOUD: 1. Inleiding 2. Afbakening: wensen en mogelijkheden 3. Uitstroom uit detentie 4. (Re-)integratieactiviteiten van gemeenten 5. Kosten van (re-)integratieactiviteiten en financiële stromen 6. Baten van (re-)integratieactiviteiten 7. Samenvatting, conclusies en kanttekeningen
  • Verplichte (na)zorg voor kwetsbare jongvolwassenen? - Onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor (verplichte) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na kinderbescherming

   Bruning, M.R.; Liefaard, T.; Limbeek, M.M.C.; Bahlmann, B.T.M. (Universiteit Leiden - Instituut voor privaatrecht, 2016)
   In de praktijk bestaan zorgen om jongvolwassenen die na afloop van een kinderbeschermingsmaatregel over onvoldoende capaciteiten beschikken om geheel zelfstandig te functioneren in de maatschappij. In dit onderzoek staan de vragen centraal hoe het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar eruit ziet en in hoeverre het mogelijkheden biedt om kwetsbare jongvolwassenen uit de jeugdbescherming te blijven begeleiden of behandelen na het bereiken van de meerderjarigheid. Daarbij is tevens onderzocht of dit juridische instrumentarium en de toepassing daarvan in de praktijk aanleiding geeft tot voorstellen tot aanpassing en zo ja, tot welke. Deze centrale vragen worden beantwoord aan de hand van de volgende deelvragen: Hoe ziet het bestaande juridische instrumentarium voor (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongvolwassenen (18-23 jaar) eruit? Op welke wijze (o.a. voor welke groepen en in welke situaties) worden deze instrumenten in de praktijk toegepast? Wat is uit de literatuur en uit de praktijk bekend over de ervaringen met of resultaten van deze toepassingen? Welke instrumenten werken volgens de literatuurbevindingen en volgens betrokkenen uit de praktijk goed en welke minder goed voor deze specifieke doelgroep en context? Welke korte en lange termijn-aanpassingen zijn volgens betrokkenen denkbaar? En onder welke omstandigheden en randvoorwaarden worden deze ook door betrokkenen als haalbaar en wenselijk gezien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Kinderbeschermingsmaatregelen en (voortgezette) jeugdhulp 3. Meerderjarigenbescherming 4. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 5. Jeugdstrafrecht 6. Internationaal recht 7. Conclusies en aanbevelingen