• Blijven vergunninghouders in Nederland? - Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999

   Leerkes, A.; Hoon, M. de; Damen, R. (medew.) (WODC, 2019)
   Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiële instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in aanmerking is gekomen voor een verblijfsvergunning. Een belangrijke vraag die zich momenteel voordoet, is hoe de positie van de nieuwe vergunninghouders zich de komende jaren zal ontwikkelen. Een van de vragen die daarbij gesteld kunnen worden, is in hoeverre zij zich blijvend in Nederland zullen vestigen.De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal: Hoe groot was het aandeel emigranten tot en met 31 december 2015 onder vergunninghouders met een asielachtergrond uit het cohort 1995-1999 en wat voor type emigratie betrof het (remigratie dan wel vervolgmigratie)? Op welke achtergrondkenmerken verschillen de vergunninghouders die emigreerden (uitgesplitst naar type emigratie) van de vergunninghouders die eind 2015 nog, of weer, in Nederland woonden? Welke achtergrondkenmerken van de vergunninghouders zijn voorspellers van emigratie uit Nederland in de vorm van remigratie, vervolgmigratie en administratieve verwijdering met onbekende bestemming?
  • Evaluatie van de naturalisatieceremonie

   Wubs, H.; Galloway, A.M.; Kulu-Glasgow, I.; Holvast, N.L.; Smit, M.; Leupen, A. (medew.); Beenakkers, E.M.Th. (medew.) (WODC, 2010)
   Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in ieder geval op de nationale naturalisatiedag, 24 augustus. Inmiddels zijn de naturalisandi en optanten verplicht om daarbij aanwezig te zijn. Het IND Informatie- Analyseinformatiecentrum (INDIAC) voert sinds eind 2006 de monitor naturalisatieceremonie uit. De twee centrale onderzoeksvragen luiden: Op welke wijze is de naturalisatieceremonie ingevoerd in de gemeentelijke praktijk?Hoe beleven niet-westerse naturalisandi en optanten de naturalisatieceremonie, en is er iets te zeggen over een mogelijke verandering in hun verbondenheid met Nederland door het bijwonen van de ceremonie? INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuur 3. Monitor naturalisatieceremonie 4. Opzet van het kwalitatieve onderzoek 5. Motieven voor naturalisatie 6. Beleving van de ceremonie 7. Verbondenheid met Nederland 8. Algemene conclusie
  • Motieven voor naturalisatie - Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie

   Bedem, R.F.A. van den (WODC, 1993)
   Mede met het oog op het verbeteren van hun rechtspositie wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door langdurig in ons land verblijvende vreemdelingen van groot belang geacht. Na de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlandschap in 1985, bleek echter dat de naturalisatiegeneigdheid juist onder de twee grootste groepen vreemdelingen, de Turken en de Marokkanen, ver achterbleef bij dat van andere groepen. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de motieven die leden van verschillende doelgroepen van het minderhedenbeleid hebben om al dan niet te keizen voor de Nederlandse nationaliteit. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de zogenaamde 'afstandseis' en de kennis van de eigen rechtspositie en die van personen met de Nederlandse nationaliteit. Samenvattingen in het engels, frans en duits zijn in een apart rapport ondergebracht in K28 (zie bij: Meer informatie)
  • Motives for naturalization (summary); Motifs pour naturalisation (résumé); Einbürgerungsmotive (Zusammenfassung)

   Bedem, R.F.A. van den (WODC, 1993)
   In this report summaries in English, French and German of the main results of the study 'Motives for naturalization' are published together. ENGLISH ABSTRACT In this summary, the main results of the study 'Motives for naturalization' are presented. The complete report is published in Dutch. The reason for this study was the relatively low rate of naturalizations among some minority groups . Consequently, special attention will be paid to the question why some immigrants opt for Dutch nationality, while others do not. Since the (un)desirability of plural nationality is under debate in many European countries, the importance of this issue in relation to the propensity to naturalize, will be discussed as well. RESUME FRANCAIS Les résultats primordials de l'étude sur les motifs pour l'acquisition de la nationalite néerlandaise sont presentés dans ce résumé. Le rapport est disponible en néerlandais. Le nombre de demandes de naturalisation est restreint parmi quelques groupes vises par la politique des minorités. C'est pourquoi une étude a été demandee, dans laquelle en particulier la question pourquoi certains étrangers décident d'acquerir ou non la nationalité néerlandaise tient une place centrale. Compte tenu de la discussion au sujet de la double nationalité, qui a lieu a l'heure actuelle dans beaucoup de pays européens, l'interet de la double nationalite en tant qu'instrument de promotion de la naturalisation est discute aussi. DEUTSCHES EXZERPT In dieser Zusammenfassung werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung 'Einbuergerungsmotive' beschrieben. Ein vollstaendiger Bericht ist in niederlaendischer Sprache verfuegbar. Den Anstoss zu dieser Studie gab die relativ geringe Anzahl Einbuergerungsantraege bei einigen auslaendischen Bevoelkerungsgruppen. Die Untersuchung befasst sich vor allem mit der Frage welche Argumente fuer oder gegen eine Einbuergerung innerhalb einiger Zielgruppen der Auslaenderpolitik eine Rolle spielen. Angesichts der Diskussion bezueglich der (un)erwuenschten doppelten Staatsangehoerigkeit, die derzeit in vielen europaeischen Laendern gefuehrt wird, wird auch auf die Bedeutung dieser doppelten Staatsangehorigkeit als inbuergerunganreizes eingegangen.
  • (N)ooit Nederlander worden? - Naturalisatie van Ranov-vergunninghouders

   Noyon, S.M.; Schans, D. (WODC, 2021-07-07)
   Van de 28.307 mensen die in de periode 2007-2009 een Ranov-vergunning toegekend kregen, waren er op 1 mei 2021 nog 26.152 bekend bij de IND. Van deze groep is zo’n 60% inmiddels Nederlander geworden. Van de 10.484 Ranov-vergunninghouders die nog niet genaturaliseerd zijn, heeft de overgrote meerderheid (90%) (nog) geen naturalisatieverzoek ingediend. Er zijn grote verschillen op basis van oorspronkelijke nationaliteit wat betreft het percentage genaturaliseerden en qua percentages ingediende naturalisatieverzoeken. Ook inwilligingspercentages verschillen per nationaliteit (zie tabel 2 voor een overzicht). Er zijn geen noemenswaardige verschillen in aandelen genaturaliseerden naar leeftijd en geslacht. Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat het niet beschikken over geboorteakte en/of paspoort het grootste obstakel voor het indienen van een naturalisatieverzoek was. Volgens deelnemers aan een expertmeeting is dit nog steeds zo. De IND daarentegen herkent het beeld niet dat het voor sommige landen moeilijk tot onmogelijk zou zijn om aan documenten te komen. Bewijsnood wordt beperkt toegekend. De groep jongvolwassenen die op grond van de brief van de staatssecretaris van 26 april 2021 wordt vrijgesteld van de documenteneis bestond op 1 mei 2021 uit ongeveer 2000 personen. Circa 8.500 Ranov-vergunninghouders vallen dus nog buiten de vrijstelling.
  • Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders - Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

   Schans, J.M.D.; Beukering, I. van (WODC, 2015)
   In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer 27.000 vreemdelingen zijn in het bezit gesteld van een vergunning op grond van deze regeling. Vanaf 15 juni 2012 konden de Ranov-ers een naturalisatieverzoek indienen, omdat zij in beginsel op dat moment voldeden aan de naturalisatievoorwaarde van vijf jaar toelating in Nederland. Het tweede onderzoek, het onderhavige rapport, analyseert de motieven van Ranov-ers om geen verzoek om naturalisatie in te dienen. Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: Wat zijn de achtergrondkenmerken van niet genaturaliseerde Ranov-ers en verschillen deze van de kenmerken van voormalig Ranov-ers die wel genaturaliseerd zijn? Welke redenen geven (voormalige) Ranov-ers om al dan niet te kiezen voor de Nederlandse nationaliteit? Ervaren Ranov-ers belemmeringen bij het aanvragen van naturalisatie en welke belemmeringen ervaren zij? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidskader 3. Kenmerken genaturaliseerde en niet-genaturaliseerde Ranov-ers 4. Reden om geen verzoek om naturalisatie in te dienen 5. Conclusie
  • Vreemdelingen

   Unknown author (WODC, 1992)
   Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in omvang toegenomen. De oorzaken daarvan zijn gelegen in de politieke aardverschuiving in Oost-Europa, in de voortdurende toestand van ellende in veel landen van de Derde Wereld, in de grotere kennis van de rijkdom en veiligheid van het westen en in de toegenomen bereikbaarheid daarvan. Aangezien de fysieke en sociale mogelijkheden die West-Europa heeft om de immigratiestroom in goede banen te leiden, niet onbeperkt zijn, acht men in het algemeen een beperkt toelatingsbeleid noodzakelijk. Een onbeperkte toelating zou bovendien op den duur ten koste gaan van de vreemdelingen van wie de toegang om humanitaire redenen absolute voorrang verdient. Uit de discussies die worden gevoerd over het vreemdelingenvraagstuk, blijkt vaak dat over veel aspecten van het probleem onvoldoende kennis bestaat. Ook bestaat er weinig inzicht in de wet- en regelgeving rond vreemdelingen. Dit themanummer van vormt een poging althans ten dele te voorzien in de leemtes in de kennis betreffende het vreemdelingenvraagstuk. Voor deze aflevering van JV is dr. M.M.J. Aalberts opgetreden als themaredacteur.