• De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

   Boele-Woelki, K.; Curry-Sumner, I.; Schrama, W.; Braat, B. (medew.); Budzikiewicz, C. (medew.); Jeppesen-de Boer, C. (medew.) (WODC, 2009)
   Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het voltrekken en aangaan van polygame huwelijken is in Nederland verboden. In de beantwoording van de Kamervragen is uiteen gezet dat huwelijken die in het buitenland zijn gesloten wel erkend worden, omdat zij niet beschouwd worden als in strijd met de Nederlandse openbare orde; de Nederlandse rechtssfeer is dan onvoldoende betrokken. Doel van dit onderzoek is om op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de erkenning van polygame huwelijken in een viertal Europese rechtsstelsels inzicht te verkrijgen in hoeverre de Nederlandse benadering hiervan afwijkt.
  • Incidenten en misdrijven door COA-bewoners 2017-2021

   Noyon, S.M.; Latenko, A.; Vink, M.E.; Braak, S.W. van den (WODC, 2022-06-22)
   Tot en met 2020 werd deze publicatie verzorgd door de Analyse-proeftuin Migratieketen (APM) van de directie Regie Migratieketen, onderdeel van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderhavige rapport is het eerste dat onder WODC-vlag verschijnt. Vanaf deze editie zal het WODC de rapportage jaarlijks uitbrengen. In de komende jaren zal dit product bovendien verder verfijnd worden. Bij dit rapport dient opgemerkt te worden dat het nadrukkelijk het karakter van een monitor heeft. Een monitor kenmerkt zich door een beschrijvend karakter, waarmee een algemeen beeld wordt geschetst. Door over de jaren eenzelfde opzet aan te houden, kunnen opeenvolgende publicaties vergeleken worden. Aanvullende analyses zullen onderwerp zijn van (toekomstige) verdiepende studies en vallen buiten de scope van dit rapport. Het doel van de onderhavige rapportage is tweeledig. Ten eerste worden incidenten op COA-locaties (in relatie tot de totale groep COA-bewoners) beschreven en wordt daarmee een algemeen beeld geschetst van de situatie op COA-locaties. Daarnaast geeft het een overzicht van de misdrijven waarvan bewoners tijdens hun verblijf op COA-locaties verdacht werden. Om deze cijfers in perspectief te kunnen plaatsen, worden waar mogelijk vergelijkingen gemaakt met criminaliteitscijfers over de algemene Nederlandse bevolking. Door een rapportageperiode van vijf jaar aan te houden, kunnen bovendien ontwikkelingen over de tijd in kaart gebracht worden. Hoewel deze en toekomstige edities vergelijkbaar zullen zijn van jaar tot jaar, heeft het WODC een andere werkwijze gehanteerd dan APM. Dit betekent dat de hier gerapporteerde cijfers en trends niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die uit eerdere edities. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Beleidscontext, 3. Vreemdelingen op COA-locaties, 4. Incidenten waarbij COA-bewoners zijn betrokken, 5. Misdrijven waarvan COA-bewoners worden verdacht, 6. Conclusie en discussie.
  • Incidenten en misdrijven op en rond COA-locaties - Een duiding van COA- en politiecijfers over de periode 2018-2019

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno, 2022-03-10)
   De centrale vraag die met dit onderzoek wordt beantwoord, luidt als volgt: Hoe kan de stijging in de periode 2018-2019 van het aantal incidenten op COA-locaties en de van misdrijven verdachte personen die op enig moment in het peiljaar op een COA-locatie verbleven worden geduid? Voor het beantwoorden van deze vraag is een analyse gemaakt van de incidenten op COA-locaties en van de criminaliteit waarvan COA-bewoners zijn verdacht. Hierbij is ook ingezoomd op kwaliteit van de geregistreerde data. Tevens zijn de kenmerken van de asielzoekers en COA-locaties beschreven. Voor het onderzoek waarbij het Incidentenoverzicht 2019 het uitgangspunt vormt, zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt, namelijk: deskresearch, bestandsanalyse en een interviewronde. De databestanden zoals gebruikt voor het maken van het Incidentenoverzicht 2019 zijn opnieuw samengesteld, en waar mogelijk aangevuld met relevante extra variabelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Opvang van asielzoekers in vogelvlucht 3. COA-incidenten 4. Misdrijven 5. Conclusies
  • Een onzekere toekomst - Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van afgewezen (ex-)alleenstaande minderjarige vreemdelingen en opvangouders met toekomstgerichte begeleiding

   Kulu-Glasgow, I.; Meer, M. van der; Smit, M.; Noyon, S.M. (WODC, 2021-09-24)
   In 2016 werd een nieuw opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) van kracht. Het model wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en begeleiding naar toekomstperspectief: jongeren van wie de asielaanvraag is ingewilligd en jongeren van wie deze is afgewezen worden, anders dan de situatie onder het oude model, apart opgevangen. Het onderhavige onderzoek had als doel meer zicht te krijgen op hoe AMV’s wier asielverzoek is afgewezen de begeleiding onder het nieuwe opvangmodel ervaren en wat hun ideeën zijn over de toekomst. De onderzoeksvragen luidden: 1. Wat zijn de ervaringen van jongeren van wie de asielaanvraag is afgewezen met de opvang en de (toekomstgerichte) begeleiding? 2. Past de begeleiding die ze krijgen bij hun behoeften? 3. Wat zijn hun ideeën over de toekomst (o.a. m.b.t verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst)? INHOUD: 1. Inleiding, 2. AMV's en ex-AMV's over KWV's, mentoren en voogden, 3. Begeleiding in opvanggezinnen, 4. Conclusies
  • Vreemdelingen

   Unknown author (WODC, 1992)
   Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in omvang toegenomen. De oorzaken daarvan zijn gelegen in de politieke aardverschuiving in Oost-Europa, in de voortdurende toestand van ellende in veel landen van de Derde Wereld, in de grotere kennis van de rijkdom en veiligheid van het westen en in de toegenomen bereikbaarheid daarvan. Aangezien de fysieke en sociale mogelijkheden die West-Europa heeft om de immigratiestroom in goede banen te leiden, niet onbeperkt zijn, acht men in het algemeen een beperkt toelatingsbeleid noodzakelijk. Een onbeperkte toelating zou bovendien op den duur ten koste gaan van de vreemdelingen van wie de toegang om humanitaire redenen absolute voorrang verdient. Uit de discussies die worden gevoerd over het vreemdelingenvraagstuk, blijkt vaak dat over veel aspecten van het probleem onvoldoende kennis bestaat. Ook bestaat er weinig inzicht in de wet- en regelgeving rond vreemdelingen. Dit themanummer van vormt een poging althans ten dele te voorzien in de leemtes in de kennis betreffende het vreemdelingenvraagstuk. Voor deze aflevering van JV is dr. M.M.J. Aalberts opgetreden als themaredacteur.