• De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis

   Kruisbergen, E.; Haas, M.; Es, L. van; Snijders, J.; Coomans, A.; Deuren, S. van; Dijk, M. van; Weijer, S. van de; Blokland, A.; Baak, C.; et al. (WODC, 2021-09-29)
   ARTIKELEN: 1. Edwin Kruisbergen, Marco Haas, Lisa van Es en Joanieke Snijders - De pandemie als criminologisch experiment. De ontwikkeling van de criminaliteit tijdens een jaar coronamaatregelen 2. Anne Coomans, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland, Carlijn van Baak, David Kühling, Rosanne Bombeld en Veroni Eichelsheim - Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland 3. Joska Appelman, Kiki Bijleveld, Peter Ejbye-Ernst, Evelien Hoeben, Lasse Liebst, Cees Snoek, Dennis Koelma en Marie Rosenkrantz Lindegaard - Naleving van gedragsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie 4. Peter Klerks - Misleiding tijdens de coronapandemie. Over nepnieuws, complotdenken en maatschappelijke ontvankelijkheid 5. Eddy Bauw, Yasemin Glasgow, Anne Janssen en Marc Simon Thomas - Rechtspleging in jeugdbeschermingszaken tijdens de coronacrisis. Een verslag van lopend onderzoek 6. Roos de Wildt - Sekswerk ten tijde van corona. De impact van de lockdown op sekswerkers SAMENVATTING: Anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland staat Justitiële verkenningen stil bij de gevolgen van deze crisis. De pandemie heeft bovenal veel persoonlijk leed veroorzaakt, zowel bij direct getroffenen als hun naasten. Het virus, en dan vooral de maatregelen die ter bestrijding ervan wereldwijd zijn ingevoerd, heeft echter een veel bredere uitwerking. De regering trof maatregelen die sinds de Tweede Wereldoorlog ongekend zijn. Onderwijsinstellingen gingen dicht. Bedrijven sloten hun deuren. Het onderling contact tussen mensen werd ingeperkt en voor zover het plaatsvond moesten verschillende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Binnen Justitie kreeg de politie ondermeer te maken met de handhaving van de anderhalvemetermaatregel en de avondklok. Wat is de invloed geweest van de ingevoerde maatregelen op het werkterrein van justitie? Wat valt er te leren uit de afgelopen periode? Zijn er ook blijvende gevolgen van de coronacrisis? En hoe die gevolgen te beoordelen? Dergelijke vragen staan centraal in dit themanummer van Justitiële verkenningen, waarin de resultaten van verschillende (doorlopende) onderzoeken worden besproken.
  • Inzet communicatie bij crowd management en crowd control

   Vries, P.W. de; Galetzka, M.; Gutteling, J.M. (Universiteit Twente - Faculteit Gedragswetenschappen, 2013)
   Bij risicovolle evenementen speelt publiekscommunicatie als onderdeel van crowd management en crowd control een belangrijke rol. Dit exploratieve onderzoek beoogt daarom de kennis die beschikbaar is in wetenschap en praktijk in kaart te brengen, met als doel om partijen als lokale overheden, veiligheidsregio's en evenementenorganisatoren in staat te stellen formele en informele communicatie effectiever in te zetten bij grote evenementen. De onderzoeksvraag luidt: Hoe kan formele en informele massacommunicatie bijdragen aan het voorkomen van ongelukken bij evenementen en - als het misgaat - aan het beheersen van de situatie? INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuurverkenning 3. Expertinterviews 4. Conclusies uit wetenschap en praktijk 5. Praktische aanbevelingen
  • Raising awareness, changing behavior? - Combatting irregular migration through information campaigns

   Schans, D.; Optekamp, C. (WODC, 2016)
   Several migrant receiving countries such as Australia, the U.S. and Switzerland have launched migration information campaigns in migrant sending and transit countries about the risks involved in (irregular) migration. With the current high influx of migrants more and more of such campaigns are launched. Such campaigns can target different goals: to help to prevent irregular movements by ensuring that people are sufficiently informed about the potential risks; to manage expectations people might have about the opportunities they will have after migration or to outright prevent migration altogether. This research project will look at several aspects of migration information campaigns: the design, the implementation, the assumptions underlying the campaign and the possible effects of these campaigns. The use of social media will receive separate attention. How and to what extent migration information campaigns are part of social media platforms used by refugees and migrants and whether or not they influence migration decisions remains unclear though. CONTENT: 1. Introduction 2. Migration information campaigns: an overview 3. Do campaigns work? Assumptions and critique 4. Conclusions and discussion
  • Sociaalpsychologische impactfactoren bij rampen, crises & aanslagen - Een literatuurstudie naar impactverhogende en –verlagende factoren bij rampen, crises en aanslagen

   Wein, B.; Willems, R.; Rouwette, E. (Radboud Universiteit - Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS), 2016)
   Rampen, crises en aanslagen hebben een wisselende impact op de samenleving. Soms hebben ook incidenten zonder maatschappelijke ontwrichting toch een grote impact op de samenleving. Factoren die de impact lijken te verhogen zijn bijvoorbeeld de betrokkenheid van kinderen, ‘man-made’ incidenten versus meer ‘natuurlijke’ rampen en crises, identificatie met slachtoffers en het gevoel geen controle te hebben. Dit is een literatuurstudie naar de impact van rampen, crises en aanslagen op de samenleving als geheel. De volgende vragen staan daarbij centraal: Welke factoren verhogen respectievelijk verlagen volgens de wetenschappelijke literatuur bij rampen, crises en aanslagen de sociaalpsychologische impact, zoals gedefinieerd in de strategie Nationale Veiligheid? Welke juist niet of nauwelijks? In hoeverre zijn wetenschappelijke inzichten over verhogende/verlagende factoren in de afgelopen decennia veranderd?
  • Superpromoters in risico- en crisiscommunicatie - Een literatuuronderzoek naar (de effecten van) het gebruik door de overheid van superpromoters in risico- en crisiscommunicatie

   Helsloot, I.; Scholtens, A. (Crisislab, 2014)
   Tijdens een (dreigende) crisis is het van belang dat de juiste handelingsperspectieven worden gecommuniceerd. De overheid beschikt over meerdere informatiemiddelen die zij bij een dreigende crisis of in crisistijden kan inzetten om aan te geven hoe burgers met de (dreigende) crisis dienen om te gaan. Een relatief nieuwe manier om burgers handelingsperspectieven aan te reiken is gebruik te maken van superpromoters. De superpromoter is de personificatie van de kracht van enthousiasme. Superpromoters doen aanbevelingen of worden door anderen gekopieerd. Een superpromoter kan een klant zijn, maar ook een betrokken medewerker of een burger die een bepaald overheidsbeleid verdedigt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Welke aanwijzingen geeft de wetenschappelijke literatuur over (de effecten van) het gebruik van superpromoters bij risico- en crisiscommunicatie door overheden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Wat is risico- en crisiscommunicatie? 3. Hoe kan een superpromotor van overheidsbeleid gefinancierd worden? 4. Intrinsieke motivatie: wat beweegt de superpromotor? 5. Eigenschappen van het persoonlijke netwerk van de superpromotor 6. Eigenschappen van de (overheids)boodschap: wat overtuigt? 7. De verwachte overtuigingskracht: waardoor overtuigt de superpromotor? 8. Wat zijn de ethische grenzen bij het inzetten van een superpromotor? 9. Onder welke omstandigheden werkt de inzet van een superpromotor averechts? 10. Het geheel overziend: samenvattende beantwoording van de onderzoeksvragen
  • Terroristische dreiging in Nederland - De risicoperceptie en mogelijkheden voor risicocommunicatie

   Liem, M.C.A.; Kuipers, S.L.; Sciarone, J. (Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, 2018)
   Het is onduidelijk of en in hoeverre de aanslagen in nabijgelegen landen ook van invloed zijn op de risicobeleving van de Nederlandse bevolking Niet alleen aanslagen in buurlanden kunnen van invloed zijn op de risicoperceptie in Nederland, maar ook het, door de overheid ingeschaalde, dreigingsniveau. De vraag rijst of en in hoeverre het relatief langdurig hoge dreigingsniveau (substantieel, niveau vier van vijf, sinds maart 2013) de risicoperceptie van de Nederlandse bevolking beïnvloedt. Onderzoek laat zien dat terroristische aanslagen tot gedragsveranderingen onder de bevolking kunnen leiden, zoals veranderingen in mobiliteit en stemgedrag (Baird e.a. 2015; Huddy e. a. 2005; Mumpower e. a. 2013; Rubin e. a. 2005). Of dit ook gebeurt in het geval van een terroristische dreiging is tot op heden niet duidelijk. Tevens bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden waarop de overheid kan communiceren over een eventuele terroristische dreiging.Om helderheid te verschaffen in bovenstaande onduidelijkheden zijn de volgende vragen opgesteld: Wat is de risicobeleving van de Nederlandse bevolking inzake terroristische dreiging? En wat zijn passende mogelijkheden voor de Nederlandse overheid om te communiceren over terroristische dreiging en over het (contra-)terrorismebeleid? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden 3. Theoretische inzichten 4. De risicobeleving en zorgen ten aanzien van terrorisme in Nederland 5. Perceptie van (risico)communicatie over terroristische dreiging 6. Kennisniveau van het actuele dreigingsniveau en het Dreigingsbeeld Terrorisme 7. Aanpassingen in het gedrag naar aanleiding van een dreiging 8. Mogelijkheden voor communicatie vanuit de overheid ten aanzien van terrorisme 9. Conclusie en reflectie